Segítsük Isten munkáját kapcsolataink rendezésével – Dr. Hack Péter

Segítsük Isten munkáját kapcsolataink rendezésével - Dr. Hack Péter

Segítsük Isten munkáját kapcsolataink rendezésével – 2017. június 18.

Hack Péter prédikációjának rövid összefoglalója:

Nagyszerű dolog megtapasztalni, hogy Isten munkálkodik az egyházban. Ennek következménye mindig megújulás. Sok területen megváltozik az emberek élete. E munkának akadálya lehet a kapcsolatotok rendezetlensége, ami ellen lehet és kell is tenni.

A KONFLIKTUSOK RENDEZÉSÉNEK ELŐFELTÉTELE A MEGTÉRÉS, MEGBOCSÁTÁS.

Megtéréskor a bűnös ember szívéből odafordul Jézus Krisztushoz, és kéri, hogy bocsássa meg a bűneit, és költözzön a szívébe.

Az igazi megtérés akkora ünnep az ember életében, hogy az illető biztosan emlékszik annak dátumára. Az ember élete igazán akkor kezdődik, amikor megtér. Természetesen azután is van még szüksége változásra. Isten meg is mutatja, hogy melyek azok a területek, amelyeken ezt meg kell tenni. Megtérésen nem csak a Jézus Krisztushoz fordulás első lépését értjük, hanem a változásra való hajlandóságot is.

A vallásos ember gyakran esik önigazultságba, azt gondolva, hogy mivel hosszú ideje jár már gyülekezetbe, ezért bérlete van a Mennybe.

NAGYON MEG KELL BECSÜLNÜNK ISTENNEK AZT A MUNKÁJÁT AZ ÉLETÜNKBEN, HOGY JELZI SZÁMUNKRA A VÁLTOZÁS SZÜKSÉGESSÉGÉT.

Ez ugyanis nem korlátlan lehetőség. Egyszer az idő lejár, noha nem tudjuk, hogy mikor. Egyedül az Atya ismeri ezt az időpontot. Péter apostol szól arról, hogy az Úr nem késik, hanem hosszan tűr azokért, akik még nem nyertek üdvösséget. Ez nem csak azokra vonatkozik, akik még sosem tértek meg, hanem azokra is, akik megtértek, de bizonyos területen nem hozták létre az életükben a szükséges változtatást.

Van olyan terület, amivel kapcsolatban nem tudjuk, hogy meg kell változnunk. Ez esetben Isten a tudatlanság idejét elnézi. Isten csak azt kéri rajtunk számon, amit már megtanított nekünk. A többiről előbb kijelentést ad, és utána kéri számon. Megtérés után nem azonnal, hanem egy folyamat eredményeként itatódik át az ember Isten igazságával.

Segítsük Isten munkáját kapcsolataink rendezésével - Dr. Hack Péter

A vallásos ember gyakran esik önigazultságba, azt gondolva, hogy mivel hosszú ideje jár már gyülekezetbe, ezért bérlete van a Mennybe

A megtérésre a Bibliában két szó van: a görög kifejezés, a metanoia azt jelenti, hogy valaki meggondolja magát és hoz egy döntést. A megtérés nem egy érzés, hanem akarati döntés. Járhat erős érzelmi kísérettel, de ez egyénenként változó. A döntés fontosabb az érzelemnél, hiszen hamarosan jöhet egy másik érzelem, és döntés hiányában elmarad a változás. A héberben a tesúvá a megtérés szava, a súv szóból származik, ami azt jelenti: visszatérni, megfordulni. A görög inkább a döntést hangsúlyozza, felismerve, hogy rossz a haladási irány. A héber a döntést követő cselekvési részre fókuszál. A megtérés tehát nem érzelem, de még csak nem is pusztán megbánás.

LEHET OLYAN PONT, AMI UTÁN MÁR NEM KAP KEGYELMET AZ EMBER A MEGTÉRÉSRE.

Júdás megbánta ugyan a tettét, de megtérni már nem tudott. Hozzá hasonlóan Ézsau sem, noha könnyhullatással kereste az áldást. A házasságkötésével is Isten Igéje ellen lázadt, nem csak az elsőszülöttségi jogának megvetésével és áldásának eladásával. Nem értékelte azt, amit Isten megnyitott számára. Vigyázzunk, hogy nehogy megvessük Isten ajándékait, amiket Ő adott számunkra!

Lukács evangéliumában található a tékozló fiú története. Aki esetleg belekerült az ő helyzetébe, az jól teszi, ha követi az ő példáját. Az kerülhet bele az ő helyzetébe, aki az Istentől kapott tálentumait tékozolja, értelmetlen dolgokra pazarolja. Ilyen esetben ahhoz is kell kegyelem, hogy az illető felismerje a helyzetét. A tékozló fiú nem volt kevély, hanem amikor belekerült abba az állapotba, hogy már a disznók is fontosabbak voltak őnála, akkor megértette, hogy nagyon mélyre jutott. Figyelned kell arra, hogy nem közeledsz-e ehhez az állapothoz.

ISTEN ARRA AKAR TÉGED HASZNÁLNI, HOGY BENNED ŐT ISMERJÉK MEG AZ EMBEREK.

Sokan vannak, akik kereszténynek vallják ugyan magukat, de nem használják kellően a tálentumaikat, mert bizonyos dolgokból nem hajlandók megtérni. Ilyen állapotban nagyon nehéz másokat az Úrhoz vezetni, gyermekeinket az Úrban megtartani.

Mikor sikeres egy szülő? Az eredmény igazán akkor mérhető le, amikor a gyermekünk már családot alapított. Akkor fog ő jó irányba menni, ha mi magunk jó példát tudunk neki mutatni. Ezért fontos, hogy a gyermek krisztusi kapcsolatot lásson a szüleinél. A jó otthoni légkör létrehozásában a gyermek is részt vehet, ha imádkozik. Ez által bizonysága lesz arra vonatkozóan, hogy Isten imameghallgató. Sokkal jobb ez, mint ha ideológiát gyártana, amivel azt igyekszik igazolni, hogy a rossz az jó.

Segítsük Isten munkáját kapcsolataink rendezésével - Dr. Hack Péter

Sokan vannak, akik kereszténynek vallják ugyan magukat, de nem használják kellően a tálentumaikat, mert bizonyos dolgokból nem hajlandók megtérni

A tékozló fiú magába szállt. Érdemes követni ezt a hozzáállást, amíg van visszaút, van kegyelem. Ő megkereste azt a pontot, ahol még jó volt a helyzete, és oda tért vissza, ahol a „balta a vízbe esett”,  ahol az életét elrontotta.

Mi is vizsgáljuk meg rendszeresen az életünket, hogy milyen irányban haladunk; ott vagyunk-e, ahová az Úr akart helyezni. Nem kell mániákusan keresni a hibákat, de érdemes önkritikusan vizsgálni, hogy merre tartunk.

Közösségen belül azon érdemes gondolkodni, hogy neked magadnak miben kell megváltozni, és ne a másik hibalistáját vezessed.

Jézus elmondott egy példázatot, hogy olyan Isten országa, mint mikor a halászhálót kivetik.

NEM KELL TÖKÉLETESSÉGET KERESNI AZ EGYHÁZBAN, MERT A HÁLÓ SOK MINDENT ÖSSZEFOG, ÉS A SZÉTVÁLOGATÁS NEM A HÁLÓ ELŐTT, HANEM A HÁLÓBAN TÖRTÉNIK.  

Az ehető és ehetetlen halak szétválogatását az angyalok végzik el, amikor már a háló megtelt. Bíznunk kell Istenben, hogy képes a másik embert is jobbá tenni, ahogyan azt velünk is megtette már. Mi ne akadályozzuk Isten munkáját meg nem bocsátással, vagy bármi más módon!

Meg kell tanulni a problémák rendezésének kulturált módját. Ennek alapja, hogy hálaadással tárjad fel a kéréseidet, ne lerohanva a másikat, hanem megadva annak az esélyét is, hogy lehet, hogy a másiknak van igaza.  Probléma esetén vizsgáljuk meg igei alapon a dolgot. Szeretettel, méltányolással előbb tisztázzuk és azután kezeljük a helyzetet, és így nem fog a kezelés nagyobb problémát okozni az eredetinél.

Segítsük Isten munkáját kapcsolataink rendezésével - Dr. Hack Péter

Közösségen belül azon érdemes gondolkodni, hogy neked magadnak miben kell megváltozni, és ne a másik hibalistáját vezessed

Nem abból kell kiindulnod, hogy a másik rosszat akar neked. Az ördögnek kell ellenállnunk, hogy elfusson tőlünk, ezt nem a testvérünkkel kapcsolatban mondja az Ige. Sőt, azt is állítja, hogy nem test és vér ellen van tusakodásunk, pláne nem TESTVÉR ellen! Sose mondd, hogy „többször megpróbáltam már, de nem megy”. Az Úrnál mindig van megoldás, csak keressed! Ne problémákat gyártó ember legyél, hanem problémamegoldó!

A TÉKOZLÓ FIÚ HOZZÁÁLLÁSA KÖVETENDŐ. A PROGRAMJA EZ VOLT: MAGAMBA SZÁLLOK, ELHATÁROZOM, ÉS MEGCSELEKSZEM.

Vannak olyan keresztények, akik így gondolkodnak: az első lépésről csak Isten tud és én, ezért ez még könnyebben megy, mert nem tudódik ki emberek előtt, hogy hibáztam. Nem kell viszont ettől félni, mert aki önmagát megalázza, az felmagasztaltatik. Nem jó  ragaszkodni a már kimondott állításhoz a tévedés felismerése után, hanem el kell ismerni a hibát.

Aki pedig ezt megteszi, annak meg adjunk esélyt arra, hogy véghez is vihesse jó elhatározását; ne úgy reagáljunk, ahogyan a példázatban az idősebb testvér.

Segítsük Isten munkáját kapcsolataink rendezésével - Dr. Hack Péter

Az ördögnek kell ellenállnunk, hogy elfusson tőlünk, ezt nem a testvérünkkel kapcsolatban mondja az Ige

A bocsánatkérés nem azonos a megtéréssel, az csak annak első lépése; a magatartásunk, cselekedeteink megváltozására is szükség van.

Látnunk kell, hogy nem mi változtatjuk meg önmagunkat, hanem Istenhez megyünk ennek érdekében. Isten hívja az embereket megtérésre. Ezzel jár a bűnbocsánat.

A MEGTÉRÉS NEM FAKULTATÍV PROGRAM, HANEM ISTEN PARANCSA MINDENHOL, MINDEN EMBER SZÁMÁRA.

Amire nem mondhatjuk, hogy makulátlan terület az életünkben, abból meg kell térnünk. Lehet akár több ilyen is, ez esetben egyesével, egymás után kell azokból megtérni.

A vallásos ember állapota rosszabb a hitetlenénél, mert míg a hitetlen ember nem gondolja, hogy amit csinál, rossz, addig a vallásos gyötrődik a lelkiismeretében, de nem változik meg.

A családon belüli kapcsolatok adják az alapot a többi kapcsolathoz, hogy azok jól működjenek. Fontos még látni, hogy egyházi ügyekkel kapcsolatban nem jó világi fórumon orvoslást keresni. Ugyanígy nem helyes a már elrendezett dolgokról úgy beszélni, mintha azok még mindig rendezetlenek lennének.

A MEGTÉRÉS VALÓDISÁGÁT MUTATJA, HA AZ ILLETŐ MEG TUDJA TEREMNI A MEGTÉRÉSHEZ ILLŐ GYÜMÖLCSÖKET.

Megtéréskor, kapcsolat rendezésekor jó kifejezni a szándékot ugyanúgy, ahogyan kereszténnyé váláskor megtettük ezt Jézus Krisztus felé. Törekednünk kell arra, hogy rendezett kapcsolatokban éljünk testvéreinkkel.

Elhangzott igék:

  • Márk evangéliuma 1:14-18
  • Máté evangéliuma 27:3-5, 3:8
  • Zsidó levél 12:16-17
  • Lukács evangéliuma 15:11-32, 24:46-47
  • Apostolok cselekedetei 2:37-38, 17:3, 20:20-21
  • Zsoltárok 80:4,8,20

Hrabovszki György jegyzete