Dr. Hack Péter: A győzelmünk is a láthatatlanból áll elő

Dr. Hack Péter: A győzelmünk is a láthatatlanból áll elő

Dr. Hack Péter 2024.04.14-i prédikációjának összefoglalója

Az embernek a hiten keresztül van lehetősége kapcsolódni az örökkévalósághoz. A teremtéskor a látható világ a láthatatlanon belül jött létre, mégpedig úgy, hogy a láthatatlan is létezik továbbra is. Ezért ne a tapasztalatainkra támaszkodjunk kizárólagosan, noha fontosak a tapasztalatok is. Minden, ami történik velünk, az a láthatatlanból indul ki, és erre helyes válaszokat kell adnunk.

A láthatatlan szellemi világ két részből áll. Egyik része Isten országa, és Istennel vannak az Ő angyalai is. Az angyalokról nagyon torz képe van a legtöbb embernek. Ezeket a lényeket nem festők képei alapján kell elképzelnünk, hanem a Biblia által leírt események az irányadók róluk, és ők erővel és hatalommal jelennek meg.

A láthatatlan valóságnak van másik oldala is, a Sátán királysága. Minden, ami megtörténik a láthatóban, az a kettő közül valamelyik oldalnak a befolyására jön létre. Győzni a problémák felett intenzív szellemi élettel lehet, mert csak így lehet az élő Istennel szoros kapcsolatba kerülni.

A PROBLÉMÁKKAL SZEMBEN IGÉNYBE VEHETÜNK TERMÉSZETES MEGOLDÁSOKAT IS, DE TUDNUNK KELL, HOGY AZOK GYÖKERE A LÁTHATATLANBAN VAN. EZÉRT, HA OTT SIKERÜLT MEGNYERNI A CSATÁT, AKKOR BEJÖN A MEGOLDÁS A LÁTHATÓBA IS.

A megoldást ne emberektől várjuk, mert az olyan lenne, mint törött nádszálra támaszkodni, ami csak bajt eredményez. Az Úrban bízzunk! Ő közvetlenül, vagy embereken keresztül áldást tud hozni az életünkre. Szellemi ember nem aggodalmaskodik, hanem az Úrban bízik, de nem passzívan, mert szükség van együttműködésre imában, szellemi harcban.

Dr. Hack Péter: A győzelmünk is a láthatatlanból áll elő

Az embernek a hiten keresztül van lehetősége kapcsolódni az örökkévalósághoz” – Dr. Hack Péter, 2024.04.14.

Isten az utolsó idők eseményeit nem rejti el az emberek elől. Kész volt kijelentést adni Dánielnek Izrael jövőjéről és a nemzetekéről is. Ez két prófécia által történt. Az egyik a nagy állóképpel kapcsolatos, a másik a tengerből feljövő állatokkal. Ezeken keresztül mutatta meg az emberiség történelmét, nagyon is pontosan.

Nabukodonozor volt az a babiloni uralkodó, aki által Isten büntette népét olyan bűnök miatt, amikkel kapcsolatban előre megmondta, hogy büntetés jár értük. A király álmát nem tudta más megfejteni, csak Dániel. Ez az álom a birodalmak egymásutániságát vázolja fel.

DÁNIEL MÁSIK PRÓFÉCIÁJÁBAN SZELLEMI LÉNYEK HADAKOZÁSÁRÓL OLVASHATUNK. A SÁTÁN ARRA AKARTA HASZNÁLNI PERZSIA FEJEDELMÉT, HOGY MEGAKADÁLYOZZA ISTEN ÜZENETÉNEK CÉLBA JUTÁSÁT.

Gábriel főangyal hozta el Isten üzenetét Dánielhez. Látogatásakor a próféta nem tudott megállni a lábán, és ez válasz lehet az előítéletes emberek számára, akik a gyülekezetünkkel kapcsolatban fogalmaznak meg alaptalan vádakat. Amikor egy ember természetfeletti erővel találkozik, akkor az nem marad rajta nyom nélkül. Ilyenkor tapasztalatot szerez a láthatatlan világról, mivel azzal ütközött.

Dánielen speciális kenet volt. Isten megadta neki, hogy láthassa az emberiség jövőjét, megfejthette Nabukodonozor álmát, és a főangyalok harcát is láthatta, valamint Izrael jövőjéről is kapott kijelentést. Hihetjük, hogy aki szellemi ember, az is kaphat kijelentést a saját imájára válaszul életének fontos döntéseivel kapcsolatban.

AKI SZEMÉLYES KAPCSOLATBAN VAN ISTENNEL, ÉS SZENTSÉGBEN ÉL, AZ KÉRHET TŐLE, ÉS UTÁNA VÁRJA IS MEG A VÁLASZT.

Az életünk fontosabb kérdéseiben mindenképpen érdemes kérni Szent Szellem vezetését, hiszen Ő jobban tudja, mi jó nekünk, mint mi magunk.

Dániel próféciájában nagyon fontos, hogy a hadakozásban Isten oldalán vannak Gábriel és Mihály arkangyalok és seregeik, a másik oldalon pedig Perzsia és Görögország fejedelmei. Gonosz szellemi erők működtek itt akadályként, és a mai Izrael-Irán konfliktusnak itt van a gyökere.

Perzsiának Izraellel kapcsolatban kettős szerepe volt. Círus (Kürosz) perzsa király volt, aki lehetővé tette a foglyok hazatérését a babiloni fogságból miután a perzsa birodalom legyőzte Babilont. Az újkori Izrael megalakulásakor a zsidóságnak a térségben csak egyetlen szövetségese volt, Irán – ez Perzsia mai neve. Ez így is maradt az idő alatt, amíg a sah uralkodott Iránban, de később az ajatollahok kerültek hatalomra, és ez gyökeres fordulatot hozott. Ma már Irán Izrael egyik legnagyobb ellensége, sőt célja a zsidó állam megsemmisítése.

MÉGSE GONDOLJUK AZT, HOGY EZ A TÉNY VALLÁSI VEZETŐK TEVÉKENYSÉGÉNEK EREDMÉNYE, HANEM TUDNI KELL AZT, HOGY MÖGÖTTÜK GONOSZ SZELLEMI LÉNYEK VANNAK.

Globális szinten szellemi konfliktusról van szó, és lényegében ugyanez történik az egyének életében is. A jó és gonosz erők küzdelmében élünk, és jó döntésekkel bele állhatunk Isten tervébe. Rossz döntések pedig a kárhozat felé sodorják az ember életét. Ezekben a konfliktusokban nem elég érvekkel hadakozni, mert a harc szellemi szinten dől el.

Nagyon valószínű, hogy a Perzsia fejedelmének nevezett gonosz szellemi lénynek nagy szerepe volt az iráni hatalomváltásban, aminek az volt a célja, hogy egy Izraellel szimpatizáló rendszerből azzal ellenséges rezsim váljon.

Dr. Hack Péter: A győzelmünk is a láthatatlanból áll elő

Az életünk fontosabb kérdéseiben mindenképpen érdemes kérni Szent Szellem vezetését, hiszen Ő jobban tudja, mi jó nekünk, mint mi magunk” – Dr. Hack Péter, 2024.04.14.

Ennek a gonosz erőnek más eseményben is lesz szerepe. Ilyen a Góg és Magóg háborúja is, amelyben konkrétan megnevezi az Ige Perzsiát. Nem tudjuk pontosan, hogy a jelenlegi közel-keleti helyzet már erre a háborúra való készülődést jelenti-e, de az már látható, hogy az Izrael elleni szövetségben egyre több nemzet akar részt venni.

Oroszország bizonyos értelemben szövetségre lépett Iránnal; a drónvásárlás legalábbis utalhat erre. Lehet ez a körülmény az a bizonyos horog, amit Isten vet Rós szájába Ezékiel próféciája szerint. Az események vége mindenképpen az, hogy Isten megmutatja magát, ami után Ő visszafogadja népét. Október 7. tekinthető a megosztottság következményeként. Azóta eltelt hat hónap, és ismét megosztottság van, amit újabb csapás követett.

VALAHOGYAN MEG KELL TUDNIA IZRAELNEK, HOGY KIBEN BÍZZON. AZ ÚR AZ Ő ISTENÜK, AKI NEM HAGYJA TÖBBÉ EL ŐKET.

Isten terve az, hogy erősek legyünk, képesek legyünk megállni. Jézus mondta, hogy meg ne riadjunk, ha háborúk híreit halljuk, mert számunkra jó lesz a történet vége. Olyan időben élünk, amikor szükség van erőre, bizalomra. Ne emberekre haragudjunk, hanem a Sátánra, és kiáltsunk Istenhez, hogy terjessze ki védelmét ránk is és Izraelre is.

A próféciákra figyeljünk, mert azok nem emberi akaratból származnak, hanem Szent Szellemtől. Izrael megalakulása sokkolóan hatott sok emberre, hiszen kétezer éves perspektívában úgy valósult meg, ahogyan, a próféták előre megírták. Ez csak azt jelentheti, hogy a Biblia igaz. Aki gyűlöli Izraelt, az azért gyűlöli, mert annak létezése nem igazolja vissza az ő ideológiáját. Aki Izraelt gyűlöli, az az Egyházat is gyűlöli; közös ezekben az élő Isten iránti gyűlölet.

Isten karja nem rövidült meg, Ő meg fogja segíteni Izraelt is, és minket is. Működjünk ebben együtt Vele, legyünk készen a szellemi harcra, mégpedig a győzelem biztos tudatával.

AZ ELHANGZOTT IGÉK:

  • Zsidó levél 11:1-3, 6
  • Dániel próféta könyve 10:1-21
  • Ezékiel próféta könyve 38:1-23, 39:28-29
  • Efézusi levél 6:10-13
  • Péter apostol II. levele 1:19-21

Hrabovszki György jegyzete