A kánai menyegző tanulságai – Hack Márta

A kánai menyegző tanulságai - Hack Márta

A kánai menyegző tanulságai – Női alkalom – 2019. június 23.

Az Isten Igéje élő és ható, élesebb minden kétélű fegyvernél, harcol értünk a sötétség erői ellen. A tanítás olyan, mint a csepegő harmat, ha az Úr szól, akkor az Ige megelevenít bennünket. Hack Márta a kánai menyegző történetén keresztül világított meg néhány –  hölgyek számára nagyon fontos –  igazságot. A téma Pécsett és Baranyában különösen fontos és aktuális.

HACK MÁRTA PRÉDIKÁCIÓJÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA:

Jézus tanítványaival és anyjával együtt egy örömteli családi eseményen, egy menyegzőn vett részt a galileai Kánában. (Jn 2:1-12) Nagyszerű dolog, amikor Jézus elmegy egy családi eseményre, mert akkor ott egészen másként alakulnak a dolgok, mint ahogyan az ő jelenléte nélkül alakulnának.

A menyegzőn Jézus anyja észrevette, hogy elfogyott a bor, és azonnal szólt Jézusnak, hogy tegyen valamit. Miránk, nőkre jellemző, hogyha észreveszünk egy szükséget, vagy látunk egy problémát, azonnal intézkedni akarunk, és a környezetünkben lévőket is rá akarjuk beszélni –  akár a család férfi tagjait is, akik erősek, bátrak, tevékenyek  – , hogy tegyenek valamit.

Mária jót akart, de Jézus ezt elutasította, mondván: „Mi közöm nekem te hozzád, óh asszony? Nem jött még el az én órám.” (Jn 2:4) Ez az első hallásra súlyosnak tűnő mondat héberben talán úgy hangozhatott: „mit nekem és neked, óh asszony?” Válasza valami olyasmit jelent, hogy „hagyjál békén anyám, nem jött el még az én órám”.

A kánai menyegző tanulságai - Hack Márta

Hack Márta a kánai menyegző történetén keresztül világított meg néhány – hölgyek számára nagyon fontos – igazságot

Fogalmazhatunk úgy is, hogy Mária szándéka lepergett Jézusról. Mária szent asszony volt, a nagysága abban rejlik, hogy erre nem megsértődött, hanem hirtelen felismerte a helyzetet, észbe kapott és tudott váltani: a szolgákhoz fordult, és kimondta a megfelelő mondatot: „valamit mond nektek, megtegyétek!”.

Mi hozta Máriánál a fordulatot? Hogy tud egy nő váltani? Hogy tud leállni azzal, hogy a férjét vagy a felnőtt gyermekeit mindenáron irányítani próbálja? Erre a kérdésre az Ige adja meg a választ:

 1. A lecsendesített lélek kimunkálása, a lelkünk nevelése, fegyelmezése;
 2. A szelíd és békés szellem kibontakozása, ami igen becses Isten előtt;
 3. A szívünk megőrzése a megcsalattatástól, az Igével való társalgás, hogy ezáltal Isten Szelleme által szóljunk.

Ezek elérése komoly munkát, önfegyelmezést kíván minden hölgytől. Ehhez kaptunk segítséget, útmutatást az Igéből az este során:

1. A lecsendesített lélek kimunkálása


Uram, nem fuvalkodott fel az én szívem, szemeim sem láttak magasra, és nem jártam nagy dolgok után, erőmet haladó csodadolgok után; Sőt lecsendesítém és elnémítám lelkemet. Amilyen az elválasztott gyermek az anyjánál; mint az elválasztott gyermek, olyan bennem az én lelkem. (Zsolt 131: 1-2)


Dávid ebben a zsoltárban arról ír, hogy a lelkünknek olyannak kell lennie, mint egy szoptatástól elválasztott, lecsendesített gyermek az anyja ölében. A lelkünk tehát olyan, mint egy gyermek, vagyis nevelésre szorul.

Dávid el is magyarázza, hogy mit ért ezalatt: szemeim nem láttak magasra, nem jártam nagy dolgok után, erőmet meghaladó csodadolgok után. Mintha azt mondaná, hogy nem képzelek magamról nagy dolgokat, nem akarok olyanokat elérni, amik meghaladják a képességeimet, nem vadászom az extrém dolgokat, nem érzem, hogy nekem kellene mindent megoldanom. Nem kaphat meg a lelkem mindig mindent, amit kíván.

Az Ige arra ösztönöz bennünket, hogy ne a lelkünk folyamatos megnyilvánulását keressük, ne engedjük meg a lelkünknek a folyamatos kéregetést, akaratosságot, nyűgösködést, hanem vegyük rá, hogy nyugton legyen, és a neki való táplálék felé forduljon.

Tudatosítani kell magunkban, hogy szellemi lények vagyunk, van lelkünk, és testben élünk. Nem irányíthat bennünket a lelkünk, hanem nevelnünk kell, le kell csendesítenünk, el kell csitítanunk azt.

2. Ha ez megvalósul, akkor egyre inkább ki tud bontakozni bennünk a szelíd, csendes, békés szellem romolhatatlansága, amely igen becses az Isten előtt.


Akiknek ékessége ne legyen külső, hajuknak fonogatásából és aranynak felrakásából vagy öltözékek felvevéséből való, Hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt. (1Pét 3: 3-4)


Ha a Biblia azt írja, hogy ilyen az a női személyiség, amelyik becses Isten előtt, akkor biztosak lehetünk abban, hogy ezt minden nő el tudja sajátítani, bármilyen temperamentummal, lelki alkattal rendelkezik is.

A szelíd, csendes, békés szellem és az engedelmesség a belső emberünk ékessége.

Mert így ékesítették magukat hajdan ama szent asszonyok is, akik Istenben reménykedtek, engedelmeskedvén az ő férjüknek. Miként Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, urának nevezvén őt, akinek gyermekei lettetek, ha jót cselekesztek, és semmi félelemtől nem rettegtek.” (1 Pét 3: 5-6)


Sára a jó példa. A Bibliában Sára csak néhányszor szólal meg, de mindegyik nagyon tanulságos:

 • Amikor Isten idős korukra gyermeket ígér nekik, akkor Sára kuncog, és urának nevezi Ábrahámot (1Móz 18: 9-15). Láthatjuk, hogy Sára követte férjét a hit nagy kalandjában. Ahová Isten Ábrahámot vezette, oda ment vele, extrém helyzetekben is reménykedett Istenben, és engedelmeskedett férjének.
 • Amikor odaadta Ábrahámnak a szolgálóját, Hágárt, abban bízva, hogy talán ő is felépül és meggyógyul, ha örökbe fogadják a születendő gyermeket. (Erre voltak és vannak is példák.) Ebben az esetben viszont Sára jó néhány év múlva kénytelen volt szembesülni azzal, hogy lehet, hogy akkor jó ötletnek tűnt, hogy Hágár szüljön, de nem az Úrtól volt. Még a hit nagy asszonyának, Sárának is rá kellett jönnie, hogy tévedett. Ami az elején nincs az Úrtól, az később sem lesz. Csak az áll meg, és csak annak lesz jó gyümölcse, ami az Úrtól fogan, ami Isten ígéretén áll.
 • Amikor megpróbálta helyrehozni hibáját, és kérte Ábrahámot, hogy küldje el Ismaelt, anyjával együtt, mert nem örökölhet együtt a szolgáló fia az ő fiával, Izsákkal. Ekkor viszont Isten maga tett bizonyságot Ábrahámnak, hogy most hallgasson Sárára.

Látható, hogy egy hívő, istenfélő asszony is mondhat olyat, ami testből való, ami emberi bölcselkedés, okoskodás. Bár jót akart Sára, de ez a jószándék nem segített sem Ábrahámnak, sem önmagának. Sőt, hosszútávú rossz következménye lett Sára ötletének.

Pál apostol szerint a két fiú azóta is annak a példája, hogy a testből született mindig is üldözi a szellemtől születettet, az ígéret fiát, és az ígéretből való tervet mindig akadályozni próbálja.

Még Sáránál is láthatjuk a hibaszázalékot, előfordult, hogy helyes, jó, Úrtól való ötlet volt, amit mondott, de volt olyan is, hogy nem. Ha valami Istentől való, arról a férjben is bizonyságot tesz Isten.

Pál apostol a Timóteushoz írt második levelében amellett, hogy imára buzdít, a nők helyéről is beszél:


A tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak, sem, hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendességben. (1Tim 2:12)


Ez azt jelenti, hogy Isten nem akarja, hogy a nő kioktassa a férjét, és ezzel uralkodjon rajta, hanem legyen engedelmességben és csendességben. Nem azt jelenti, hogy meg sem szólalhat egy nő, hanem hogy a szavaival ne keltsen zavart, ne kavarjon hullámokat. Kellő tisztelettel elmondhatja a véleményét, de fontos, hogy ne tekintse magát autentikus, önmagában megálló tekintélynek. Ne ő mondja ki a végső szót. Tudja elfogadni a férjétől a tanácsokat, a megfontolt beszédeket, és ne erőltesse rá a saját akaratát.

3. Hogyan működik a megcsalattatás, és hogy tudjuk a szívünket megőrizni tőle?

Már a bűnbeesés óta tudjuk, hogy a nő becsapható. Nem Ádám csalattatott meg, hanem az asszony megcsalattatván bűnbe esett, így lett vége az ártatlanság korának. megkívánt olyat, amit nem szabadott volna megkívánni. Meghallgatott és befogadott olyan információt, ígéretet, ami nem Isten üzenete, ígérete volt, és ezáltal megváltozott a nő lelke és becsapott lett. Ádám pedig hallgatott a becsapott felesége szavára, ezért történt a bűnbeesése.

A kánai menyegző tanulságai - Hack Márta

“A szelíd, csendes, békés szellem és az engedelmesség a belső emberünk ékessége.” – Hack Márta

Nagyon vigyáznunk kell, nehogy becsapott nőként nyilvánuljunk meg, akit az ördög félrevezetett.

Néha a hölgyek világi befolyás alatt (Internet, chat-fórum) találnak ki ötleteket, miközben olyan emberek beszédét olvassák, hallgatják, akiknek a beszéde az ördög befolyása alatt van.

„Kivel beszélgettél, és kinek a szelleme jött ki belőled” – mondja Jób a barátjának (Jób 26:4)

Akivel beszélgetünk, annak a szelleme megnyilvánulhat rajtunk.

Ezért nagyon őriznünk kell a szívünket a megcsalattatástól, figyelnünk kell, hogy milyen szellemű az az ember, akivel beszélünk. Nem szabad össze-vissza elfogadnunk mindenféle beszédeket, hanem meg kell szűrni azokat, hogy a szívünk szelíd, csendes és romolhatatlan tudjon maradni.


Az együgyű hisz minden dolognak; az eszes pedig a maga járására vigyáz. (Péld 14:15)


Az öncsalás is megcsalattatás. A hit nem azonos a hiszékenységgel. A hit az Igére irányul: arra, amit az Úr szól, a hiszékenység viszont arra, amit mi gondolunk, vélünk, vagy szeretnénk.

Ráhel nagyon szeretett volna gyermeket. Látva hogy nővére szül, ő meg nem, Ráhel így nyüstölte Jákobot: „adj gyermeket, mert ha nem meghalok!” Ettől Jákób nagyon megharagudott, hiszen olyat várt tőle a felesége, amit csak Isten adhat meg.

A kívánságoktól felindult „férjnyüstöléseknek” véget kell vetni, mert ettől a viselkedéstől a férfiak dühbe gurulhatnak, és hosszútávon teljesen leszívja az erejüket.


A nadálynak két leánya van: addsza, addsza! E három nem elégszik meg; négyen nem mondják: elég; A sír és a meddő asszony, a föld meg nem elégszik a vízzel, és a tűz nem mondja: elég! (Péld 30: 15-16)


A lelkünk ne olyan legyen, mint a nadály (pióca), akinek az Ige szerint két lánya van: adjál ás adjál! A pióca lelkület vérszívó lelkület, telhetetlen. Ez a viselkedés nagyon negatív a Bibliában: a Seol, a meddő asszony, a föld és a tűz ilyen, ami soha nem elégszik meg. A szem, a fül is ilyenek, folyamatosan élményekre vadásznak. Ha nem vigyázunk, soha nem elégszenek meg, mindig több kell, míg végül olyanná válik a lélek, mint a tűz, amely mindent megemészt.

A megoldás az, hogy az Igével társalgunk, mert akkor az Úr Szelleme jön ki belőlünk.


Őrizd meg, fiam, atyád parancsolatát, és anyád tanítását el ne hagyd. Kösd azokat szívedre mindenkor, fűzd a nyakadba. Valahová mégy, vezérel téged, mikor aluszol, őriz téged, mikor felserkensz, beszélget teveled. Mert szövétnek a parancsolat, és a tudomány világosság, és életnek útja a tanító feddések. (Péld 6: 20-23)


Az Ige lerántja a leplet arról, hogy hogyan zajlik a megcsalattatás, és hogy lehet elkerülni.  (2 Kor 11:1-4)


Félek azonban, hogy amiként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, akként a ti gondolataitok is megrontatnak és eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességtől. Mert hogyha az, aki jő, más Jézust prédikál, akit nem prédikáltunk, vagy más lelket vesztek, amit nem vettetek, vagy más evangéliumot, amit be nem fogadtatok, szépen eltűrnétek. (2 Kor 11:3-4)


A kígyó a maga álnokságával és ravaszságával el akarja érni, hogy a gondolataink megrontassanak és eltávolodjanak a Krisztus iránt való egyenességtől. Attól az egyszerű hittől, hogy Isten Igéje igazság, és ami vele ellentétes, vagy eltér tőle, az hazugság, káros, és tönkre teheti az ember szívét.

Éva kikerülte és felülbírálta Isten Igéjét. A nők nagy nyomorúsága a felülbírálás, az állandó kijavítási kényszer. („Nem úgy, majd én”, „nem jól mondod fiam, majd én” – mondja a férjének…) Az első emberpárnál is tragikus lett a következmény, vége lett a boldogságuknak, kiűzettek az Édenkertjükből.

Visszatérve a kánai menyegző történetére, Jézus anyjának a nagysága abban rejlik, hogy tudott váltani, hátra tudott lépni, le tudott állni az irányítással, azzal, hogy állandóan gyereknek akarja tekinteni felnőtt fiát, hogy mindenáron rá akarja venni őt bizonyos dolgokra. Mária rájött, hogy nincs szükség a közbenjárására. Talán megemlékezett arról, hogy Jézus hogyan jött be a világba, hogy az angyal mit mondott róla a foganása előtt, talán eszébe jutott, hogy mit mondott Jézus, amikor 12 évesen a templomban megtalálták Józseffel, hogy neki az Atyja dolgaival kell foglalkoznia. Mindenesetre így szólt: „valamit mond nektek, megtegyétek!”.

Úgy tudjuk megőrizni a szívünket a megcsalattatástól, hogyha azt tesszük, amit Jézus mond, nem többet, és megvárjuk az ő időzítését!

Természetesen az imában, a munkában, az ügyek intézésében fontos a kitartás, a szívósság, az állhatatosság, de a környezetünkben lévő férfiakat nem nyaggathatjuk, nem helyezhetünk rájuk nyomást, ha nem azt csinálják, amit mi akarunk.

Gyakran előfordul, hogy van a fejünkben egy elképzelés, amiről azt gondoljuk, hogy az úgy jó lesz, de tudnunk kell váltani! Meg kell tanulnunk, hogy nem kell mindenkit állandóan instrukciókkal ellátni.

A kánai menyegzőnek van egy jelképes mondandója is.

 • Volt ott 6 kőveder, amelyekbe egyenként 2-3 métréta víz fért (1 métréta: majdnem 40 liter, tehát vedrenként 80-120 liter víz volt bennük). A vedrekben az emberek étkezés előtt megmosták a kezeiket és közben imádkoztak a zsidó tisztálkodási szokások szerint.

Ez a természetes emberi élet jelképe. Kinek több idő adatik, kinek kevesebb. A 7 a teljesség száma, de látjuk, hogy csak 6 kőveder volt. A földi élet nem tökéletes. A vedrekben lévő víz folyamatosan koszolódott a használata során, és ahogy kifröcskölték, fogyott is. Színig kellett tölteni a vedreket. Bizonyos szempontból hasonlítható ez a nők életéhez, hiszen egy nő sokat tevékenykedik a családjáért, és amíg másokkal foglalkozik, másokat tisztogat, kiszolgál, sokaknak segít, közben van úgy, hogy maga bekoszolódik, kimerül. A földi életünk elhasználódik, és fogy is.

 • De jött Jézus, és a kővedrekben lévő vizet borrá változtatta.

A bor pedig a mennyei élet szimbóluma, a mennyei örömé, ami a Szent Szellem által jön, és a földi, természetes életet ünneppé teszi. Ahhoz, hogy a vízből egy pillanat alatt bor legyen, csodára van szükség, hiszen a bor előállításához rengeteg munkára, időre, napsütésre van szükség, Jézusnak viszont ez csak egy szavába került.

A víz forrása a csap, vagy a kút, a mennyei élet viszont egy más minőség. A szívbeli örömöt csak az Úr tudja adni.

A természetes örömre jellemző, hogy nevetés közben is fáj a szív, és végül az öröm szomorúságra fordul. (Péld 14: 13) A belső öröm, a szívöröm viszont soha nem fogy el.  Pál úgy beszél erről a fajta örömről, hogy még a nyomorúság sok próbái között is teljes lehet a hívőkben. (2 Kor 8:2)

Akinek a kővedréhez már odament Jézus, és beleavatkozott szavával az életébe, annak az életében már ott van a mennyei öröm, az üdeség, és már a hétköznap is ünnepnap.
 • Jézus támogatta a fiatal párt a menyegzőn.

A menyegző azért van, hogy az ember fennmaradjon. Isten teremtette a férfit és a nőt, és ő rendelte őket egymásnak, hogy szaporodjanak és sokasodjanak. Ádámnak és Évának Isten adta az ígéretet, hogy az asszony magva a kígyó fején fog taposni. Tulajdonképpen minden egyes gyermeksírás taposás az ördög fején. De a békesség Istene az, aki megrontja a sátánt a lábaink alatt, hamar. (Róma 16:20) Az ígéretet Jézus fogja beteljesíteni.

Jézus a békesség Ura, ő az a békés, szelíd és engedelmes ember, akire nézve kéri Pál a korinthusiakat, hogy fogadják meg a beszédeit. A csendes és szelíd szellem az Krisztus természete.  Krisztus szelídsége és engedelmessége tud jó bizonyság lenni a férfinál.

A kánai menyegző tanulságai - Hack Márta

A bor a mennyei élet szimbóluma, a mennyei örömé, ami a Szent Szellem által jön, és a földi, természetes életet ünneppé teszi

Pécsen és Baranyában ezt a területet komoly szellemi erők támadják. Ezek mögött a lenyomó erők mögött hamis tanítások is vannak. Folyamatosan imádkoznunk kell, hogy az Úr Igéje lerontsa azokat az okoskodásokat, magaslatokat, ismereteket, amik útjában állnak a gyógyulásoknak, a férfiak helyreállásának.

Az istenfélő nők a magatartásukkal bátorítsák férjüket a szellemi életre, és ne okozzanak kárt nekik. Ha a férfiak már bedobták a törölközőt, már rég lemondtak a döntéshozatalról, akkor fel kell segíteni őket, és támogatni őket a helyreállásban. Tisztelnünk kell a férfiakat, az apákat, a fiakat, a felnőtt gyermekeket, felnőtt unokákat. Akkor a helyükre tudnak állni, és akkor le fogják győzni mindazt, ami az útjában áll a boldogulásunknak, jó előmenetelünknek, nyugalmunknak.

A férfiakon az ádámcsutka minden nőnek fennen hirdeti, hogy ne próbálják meg erőszakosan lenyomni a nők a férfiak torkán azt, amit ők akarnak. Ezt nem erőszakolhatják ki se duzzogással, se sírással, se nyafogással, se szótlansággal, se ajtócsapkodással, se túlevéssel. A férj torkán még az Ige legyűrése sem jó, hiszen Péter apostol azt mondja, hogy ha valaki nem   engedelmeskedik is az Igének, Ige nélkül nyeressék meg, látva a feleségének engedelmes, istenfélő, feddhetetlen életét.

A feleségek magatartásukkal biztassák férjüket, hogy az Úr győz, és győzelmet fog nekik adni!

Pállal együtt, Krisztus szelídségére és engedelmességére kérlek titeket, hogy az asszonyok meglássák, hogy féljék a férjüket! Legyenek fegyelmezettek, ne döntsenek el mindent a férfiak helyett, hanem adják át nekik a szót, a vezetést. Ha ez megvalósul, akkor jelet fog tenni köztünk az Úr, jönnek majd az emberek megtérni, öröm és gyógyulás lesz a gyülekezetben.


Jobb alázatos lélekkel lenni a szelídekkel, mint zsákmányon osztozni a kevélyekkel.(Péld 16: 19)


Elhangzott Igék:

 • János evangéliuma 2:1-12
 • Zsoltár 131:1-3
 • Péter 1. levele 3:1-6
 • Mózes 1. könyve 18:9-15
 • Timóteushoz írt 1. levél 2:8-15
 • Jób 26:4
 • Példabeszédek 14:15; 30:15-16, 6:20-23; 14:13; 16:19
 • Korinthusiakhoz írt 2. levél 11:1-4; 8:2; 10:1; 10:5

(Fotók: Baji Blanka)

A jegyzetet készítette: Patócs Andrea