Dr. Hack Péter: A kegyelem nem a törvényt törli el, hanem a büntetést

Dr. Hack Péter: A vér a benne lévő élet által szerez engesztelést

Dr. Hack Péter 2022.01.09-i prédikációjának összefoglalója

A próféciák beteljesedései gyakran bizonyos politikai eseményekhez kötődnek. Ilyen esemény volt Keresztelő János bebörtönzése, aminek következtében Jézus elindult Galileába, hogy beteljesítse Ésaiás próféciáját. Zebulon és Naftali földjén hirdette az evangéliumot. Elhozta a kegyelmet és igazságot, de egyben azt is kijelentette, hogy a kegyelem nem jelenti a törvény eltörlését, hanem a büntetés eltörlését, ami a törvényszegés miatt jár, és csak akkor, ha valaki megtér a bűneiből.

A próféta beszél arról, hogy a halál árnyékában ülőkön fény ragyog fel. Az árnyékból a világosságba történő átmenettel kapcsolatban látni kell, hogy nem a törvény az árnyék és a sötétség, hanem a bűn. Isten Országa igazság, békesség és Szent Szellemtől való öröm. Fontos a sorrend, mert igazság nélkül nincsen békesség, és igazság nélkül öröm sincsen.

A CSELEKEDETEK AZ IGE MÉRCÉJÉVEL MÉRVE JÓK VAGY ROSSZAK.

Az emberek mindig szerettek volna megszabadulni a cselekedeteik miatti felelősségtől. Ádám is ezt tette, amikor Isten felelősségre vonta. Ádám a parancs megszegése után az asszonyra mutogatott, és közvetve Istent is okolta, aki Évát mellé adta. A bűnös ember reakciója ez. Ezért a mai napig nagyon népszerűek azok a filozófiák, amelyek minden miatt valaki mást okolnak, és a bűnös ember számára felmentést adnak a tetteinek felelőssége alól, bűnbánat nélkül is.

A BIBLIA AZT ÁLLÍTJA, HOGY A SAJÁT SORSUNK NEM MÁS EMBEREK KEZÉBEN VAN, MÉG AKKOR SEM, HA A KÖRÜLMÉNYEK BIZONYOS BEFOLYÁSSAL VANNAK A SORSUNKRA.

Péter apostol azt állítja, hogy Isten képes megszabadítani minket az atyáinktól örökölt hiábavaló életből. Ehhez kell az a személyes döntés, hogy az ember megtér, és átadja az életét Istennek. Ennek következtében radikális változás következik be az ember sorsában, minden területen.

JÉZUS KÖZPONTI ÜZENETE AZ VOLT, HOGY  MEG KELL TÉRNI. A MEGTÉRÉS EGY  DÖNTÉS. EGY FORDULAT, AMI AZ EMBER GONDOLKODÁSA, SZÁNDÉKA, IRÁNYA MEGVÁLTOZTATÁSÁT JELENTI.

Ennek következtében a megtért személy másképpen fog élni, mint korábban. Ennek legjobb bibliai példája a tékozló fiú megtérése. Azzal, hogy megbánta a dolgait, meggondolta magát és visszament az Atyjához. Ezzel a folyamat nem ért véget, hanem elkezdődött. A megtérés után is hozhat az ember rossz döntéseket, ezért figyelni kell, hogy az Ige mit mond egy aktuális élethelyzetre vonatkozóan. Érnek bennünket kísértések is, amiknek következtében letérhetünk a keskeny ösvényről, de ezt fel kell ismerni, és korrigálni kell magunkat.

A MEGTÉRÉS AZÉRT FONTOS, HOGY KÉPES LEGYEN AZ EMBER ISTEN IGAZSÁGA MELLETT DÖNTÉST HOZNI. NEM VÁRHATJA, HOGY  AKÁRHOGYAN ÉL VAGY CSELEKSZIK, ISTEN SZERETETE MINDENKÉPPEN ÜDVÖZÍTSE ŐT MEGTÉRÉS NÉLKÜL IS.

Jézus világossá tette, hogy nem a törvény eltörlésére jött, hanem a betöltésére. Aki emberi rendelésként kezeli a törvényt, az nem juthat be Isten Országába – ezt nevezte a farizeusok és írástudók igazságának –, hanem csak az, aki azt isteni rendeletként látja. Nem igaz az, hogy az Ószövetség törvénykező, haragos Istene és az Újszövetség kegyelmes Istene két különböző személy, sőt ez az állítás eretnekség.

JÉZUS NEM AKARTA ELTÖRÖLNI SEM A TÖRVÉNYT, SEM A PRÓFÉTÁK ÜZENETEIT.  ISTEN NEM TESZI MEG NEM TÖRTÉNTTÉ A BŰNT, HANEM A BŰN KÖVETKEZMÉNYEITŐL SZABADÍT MEG.

Attól, hogy Isten megbocsát egy bűnt, még nem törölte el azt a törvényt, ami az adott cselekedetet bűnnek minősítette. Jézus bűnbocsánatot adott a házasságtörő asszonynak, akit meg kellett volna kövezni, de felhívta a figyelmét arra, hogy többé ne vétkezzen. Ezért hamisak azok a tanítások, amelyek erre az igeszakaszra hivatkozva azt állítják, hogy nem tartja Jézus bűnnek a házasságtörést. Jézus a kegyelemmel csak a lehetőséget nyitja meg az ember számára, hogy Isten igazsága szerint éljen. Aki megtérés után is vétkezik, annak meg kell abból is térnie.

ISTEN SOHA NEM AD OLYAN TÖRVÉNYT, AMIT NE LEHETNE BETARTANI, HISZEN Ő NEM ENGED SENKIT FELJEBB KÍSÉRTENI, MINT AMIT KÉPES ELSZENVEDNI, ÉS MEGMUTATJA A KIMENEKEDÉS ÚTJÁT IS.  

Meg kell tehát hoznia mindenkinek azt a döntést, hogy megtér abból, amit Isten Igéje bűnnek ítél. Nem jó hozzáállás másokra mutogatni, mások bűnét nagyobbnak ítélve önmagunkat felmenteni, mint a farizeus és a vámszedő történetében láthatjuk.

János apostol intette a tanítványokat, hogy ne vétkezzenek. A hiperkegyelem tanítását éppen ez cáfolja, hiszen ha bármit tehetünk, mindenre van előre felmentés, akkor fölösleges lenne a vétkektől óvni az embereket.


 „Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus.
És ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világért is.
És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. Aki ezt mondja: Ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság.
Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy őbenne vagyunk; Aki azt mondja, hogy őbenne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt.”


NAGYSZERŰ EGYHÁZTÖRTÉNETI KORSZAKBAN ÉLÜNK, AMIKOR ISTEN MEGPRÓBÁL MINKET, HOGY AKARUNK-E ÚGY ÉLNI, AHOGYAN JÉZUS ÉLT.

Az apostol ezt kötelességnek nevezte: úgy kell élnünk, ahogy Jézus élt. A Biblia segít nekünk abban, hogy a Jézus által mutatott minta szerint éljünk.

Az elragadtatásban nem mindenki fog részesülni. A pásztori figyelmeztetések célja éppen az, hogy minél többen találtassanak méltónak az igazak feltámadására. Nem egymásnak adjuk az igazolást, hanem Isten minősít valakit igaznak, mégpedig a cselekedetei alapján. Aki szereti az igazságot, azt az Atya felkeni örömnek olajával.

AZ ELHANGZOTT IGÉK:

  • Máté evangéliuma 4:11-17, 5:17-20, 13:41-43
  • Márk evangéliuma 1:14-15, 7:5
  • Apostolok cselekedetei 2:38
  • János evangéliuma 8:2-11
  • János apostol I. levele 2:1-6

Hrabovszki György jegyzete