Tartsuk meg a hitet és a reménységet, építsük az egyházat! – Nagy József vendégszolgálata

Tartsuk meg a hitet és a reménységet, építsük az egyházat! - Nagy József vendégszolgálata

Tartsuk meg a hitet és a reménységet, építsük az egyházat! – 2017. augusztus 20.

Nagy József prédikációjának összefoglalója:

Az Úr népét mindig örömmel tölti el az, ha Isten csodákat tesz, gyógyítja a betegeket. Az ilyen cselekedetek számára nagyon jó közeg az egység. Isten akarata az, hogy népe egységben legyen. Ez nem egyformaságot jelent, hanem azt, hogy fontos kérdésekben egy irányba menjünk.


Ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak!” (Zsoltárok könyve 133:1)


Jézus Krisztus az egyház Feje. Ha mindannyian Őt követjük azzal megvalósul az egység, olyan dolgokat cselekedve, amivel előmozdítjuk Isten ügyét. A függőlegesen létrejövő egység vízszintes irányút is megvalósít.

Az Úr hozza létre az egységet, de nekünk is dolgoznunk kell azon. Isten úgy nézi az egyházat, mint egységet, mint Jézus Krisztus menyasszonyát, akiért hamar eljön a Vőlegény. Ez olvasható ki a bibliai próféciákból. Ezekben az utolsó időkben tehát nem szabad az emberek előtt elhallgatni az evangéliumot.

MA ÜNNEPELÜNK, HISZEN MAGYARORSZÁG ANNAK IDEJÉN A KERESZTÉNYSÉGET VÁLASZTOTTA ISTVÁN KIRÁLY JÓVOLTÁBÓL. ÁLDÁS EZ NEMZETÜNK SZÁMÁRA MÉG AKKOR IS, HA EZ NEM BIBLIAI, HANEM KULTURÁLIS ÉRTELEMBEN VETT KERESZTÉNYSÉG VOLT.

Az Úr arra biztat minket, hogy ne féljünk. Az egység létrejöttéhez szükséges, hogy bízzunk Istenben. Az ördög azt akarja elhitetni veled, hogy nincs jövőd, de te ne engedd magadat eltéríteni az isteni iránytól. A Bibliával azonosuljál; ne a világban keressed az egységet, hanem Jézus Krisztusban.

Jézus azt mondta a szamáriai asszonynak, hogy elérkezett az az idő, amikor szellemben és igazságban imádják az Atyát. Isten nem kézzel csinált templomokban lakik, hanem mibennünk, hívőkben. Az a jó, ha belül, önmagunkban zajlik folyamatosan az istentisztelet.

Jézus megkérdezte a tanítványait, hogy Őt kinek mondják az emberek. Ekkor Péter megvallotta, hogy Ő a Krisztus, az élő Isten Fia. A Szent Szellem jelentette ki ezt neki.

Tartsuk meg a hitet és a reménységet, építsük az egyházat! - Nagy József vendégszolgálata

Isten úgy nézi az egyházat, mint egységet, mint Jézus Krisztus menyasszonyát, akiért hamar eljön a Vőlegény

A szamáriai asszonynak maga Jézus jelentette ki, hogy Ő a Messiás. Ekkor az asszony elment, és sokaknak elmondta, hogy találkozott a Megváltóval. Akik erre a hírre odaözönlöttek, később már nem az asszony beszéde miatt hittek, hanem már magának a Messiásnak a beszéde miatt.

Bármilyen nehézségbe kerülsz, fontos, hogy ne keseredjél meg. Jézus Krisztus azt kéri, hogy Őrá figyeljél. Bármilyen probléma legyen is az életedben, mindig arra gondoljál, hogy Ő már minden problémát magára vett a kereszten.

SOSE FÉLELMET FOGALMAZZÁL MEG, HISZEN TE ELHÍVOTT SZENT VAGY. MENNYEI MEGVALLÁST MONDJÁL! BETEGEN SE AZT VALLD MEG, HOGY BETEG VAGY, HANEM AZT, HOGY JÉZUS KRISZTUS SEBEIVEL MEGGYÓGYULTÁL.

Úgy álljál hozzá az életedhez, hogy te Jézus Krisztus háza vagy. Ennek feltétele is van: a bizalom és a reménység megtartása. Mindig megteheted ezt, hiszen Isten sosem feledkezik meg rólad.


“Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én te rólad el nem feledkezem.” (Ésaiás 49:15)


Amikor a szívedbe behullik az Ige, akkor tud cselekedni. Az viszont a te felelősséged, hogy behulljon oda. Gyökerezzenek meg a szívedben az ígéretek! Az ördög el akarja lopni a bizodalmadat és a reménységed dicsekedését. Ezért int az Ige arra, hogy erősen és mindvégig meg kell tartani azokat. A reménység dicsekedése azt jelenti, hogy dicsekszel Jézus Krisztussal, azaz hirdeted az evangéliumot.

Tartsuk meg a hitet és a reménységet, építsük az egyházat! - Nagy József vendégszolgálata

Bármilyen probléma legyen is az életedben, mindig arra gondoljál, hogy Ő már minden problémát magára vett a kereszten

Nehéz helyzetben választás elé kerülsz: letáborozol ott, a siralom völgyében, de jobb választás, ha átmész azon. Lehetséges, hogy ennek érdekében meg kell újulnod az imádkozásban. Figyelni kell arra, hogy saját magad és mások terhe alatt ne roppanjál össze, hanem tanuld meg a terheket átgördíteni az Úrra. Amikor pedig túl nagy már a nyomás rajtad, és nem tudod azt sem, hogy mi is valójában az imacélod, akkor nyelveken imádkozzál! Ilyenkor Szent Szellem esedezik érted, és az Ő imája tökéletes. Ezután már újra képesek leszünk lábainkkal tökéletesen járni az Úrban. Ha időközben lesántultál, az az Úr akarata, hogy álljál gyorsan helyre, és ismét egyenesen járjál.


“Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat: Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon; nehogy a keserűségnek bármely gyökere, fölnevekedvén, megzavarjon, és ez által sokan megfertőztettessenek.” (Zsidó levél 12:14-15)


Meg kell tanulni békességben és szentségben élni mindenkivel. Nagyon vigyázni kell, hogy a keserűség ne uralkodjon el rajtad. A keserűség gyökerét nem elég a felszínen kezelni, hanem a mélyben kell azt kihúzni.

LÁGY SZÍVBŐL KÖNNYEBB KIHÚZNI A KESERŰSÉG GYÖKERÉT, EZÉRT FONTOS, HOGY RENDSZERESEN TÖLTEKEZZÜNK BE SZENT SZELLEMMEL, AMI ÁLTAL MEGLÁGYUL A SZÍVÜNK.

Jézus főpapi imájában a hívők egységéért is imádkozott. Szükségesnek tartotta ezt amiatt is, hogy a világ megismerje, hogy Őt az Atya küldte. Tökéletesen kell megvalósulnia az egységnek. Ennek érdekében nekünk is dolgoznunk kell. Biztos, hogy sikerülni fog e célt elérni, hiszen Jézus Krisztus hibátlan menyasszonyért fog visszajönni. Készülnünk kell a menyegzőre, noha nem ismerhetjük annak időpontját. A menyasszonyi ruhánkat saját magunk szőjük jó cselekedetekből.

Tartsuk meg a hitet és a reménységet, építsük az egyházat! - Nagy József vendégszolgálata

Figyelni kell arra, hogy saját magad és mások terhe alatt ne roppanjál össze, hanem tanuld meg a terheket átgördíteni az Úrra

Jézus a Gecsemáné kertben megharcolta a harcát a mi egységünkért is. Az első vércseppek ott hullottak ki a testéből, nem a Golgotán. Jézus emberi mivoltában félt a kereszthaláltól, ezért kérte, hogy ha lehetséges múljon el Tőle e pohár. Jó nekünk, hogy hozzátette azt is, hogy „mindazonáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a Tiéd!”. E nélkül ugyanis nem jöhetett volna létre a megváltás.

A Gecsemáné név olajprést jelent. Ezen a ponton mindenkinek át kell mennie, hogy eljusson oda, hogy olaj származzon az életéből. Akkor valósulhat ez meg, ha nehéz helyzetben tudja azt mondani az ember Istennek, hogy „ne az én akaratom legyen meg, hanem a Tiéd”. Nem kell ettől félni, mert a mi Istenünk Atyánk is, Aki nem enged minket feljebb kísérteni, mint amit elszenvedhetünk. Ezért bízhatunk abban, hogy a siralom völgye sosem lesz végállomás.

JÉZUS AZ EGYSÉGÉRT IMÁDKOZOTT, MÉGPEDIG AZÉRT, HOGY A SZENTHÁROMSÁG MINDHÁROM SZEMÉLYÉVEL LEGYÜNK EGYSÉGBEN. AZ ATYÁRA, A FIÚRA ÉS SZENT SZELLEMRE NÉZZÉL, MERT AZ EMBER AHHOZ LESZ HASONLÓ, AKIRE NÉZ.

Mi Jézus Krisztus elhívottai vagyunk, a jelenlegi lakcímünk csak ideiglenes – az igazi hazánk a Menny.

Fontos, hogy megtanuljunk az elhívásunkhoz méltó módon járni. Ehhez jellembeli változások szükségesek, amelyek létrejöttében aktívan közre kell működnünk. Azt is jelenti az elhíváshoz méltó életmód, hogy nem mehetsz akárhová, nem tehetsz akármit, csak azt, ami tetszik a Vőlegénynek. Olyan tulajdonságokat kell kimunkálnunk önmagunkban, mint alázatosság, szelídség, hosszú tűrés. Képesnek kell lennünk arra is, hogy másokért szenvedni tudjunk.

Az egység létrehozása tehát a célunk, aminek jellemzőit a következő igeszakaszból ismerhetjük meg:


“Egy a test és egy a Lélek, miképpen elhívatástoknak egy reménységében hívattatok el is; Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség; Egy az Isten és mindeneknek Atyja, aki mindeneknek felette van és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik.” (Efézusi levél 4:4-6)


Amikor létrejön az egység, akkor az Úr áldást és életet küld. Főpapi imájában Jézus kéri az egységet azok számára is, akik majd a mi beszédünkre fognak Őbenne hinni. Ezért nem szabad megrestülni a bizonyságtevésben.

Isten párhuzamosan dolgozik Izrael helyreállításán, és az egyház építésén. Legyünk aktívak ebben a munkában. Nagyon jó dolog Jézus Krisztusról beszélni, ezért örömmel kell azt végezni. Régi mondás, hogy a szomorú bizonyságtevő olyan, mint egy mosdatlan szappanügynök! Amikor az evangéliumot hirdeted, Isten meghallgatja az imáidat.

Nem mi választottuk Jézus Krisztust, hanem Ő választott minket, azaz Ő volt a kezdeményező. Arra hívott el minket, hogy elmenjünk és gyümölcsöket teremjünk, mégpedig olyan gyümölcsöket, amelyek meg is maradnak. Az irgalmas szamaritánus hozzáállását tekinthetjük iránymutatónak, aki nem csak bevitte a bajba jutott embert a fogadóházba, hanem gondoskodott annak további jólétéről is. Érdemes kérni naponta az Urat, hogy mutassa meg, hová vessed ki az emberhalász hálódat.

Tartsuk meg a hitet és a reménységet, építsük az egyházat! - Nagy József vendégszolgálata

Fontos, hogy megtanuljunk az elhívásunkhoz méltó módon járni

Jézus földi szolgálata során sokszor cselekedett olyat, amitől extázisba kerültek az emberek. Ez történt akkor is, amikor négy barát a háztető megbontásával juttatta Jézus elé a gutaütöttet. E négy barát teljes egységben volt, és hitük életmentő cselekedetre indította őket a lehetetlennek látszó helyzet ellenére is.

Sajnos, sok, szellemi értelemben gutaütött van ma is nemzetünkben. Ők fel sem fogják, hogy szellemi lények, ezért csak testük igényeinek kielégítésére gondolnak. Őket az ima hordágyán kell Jézus Krisztus elé vinnünk. Igen, aki nem megy önmagától az Úr elé, annak segíteni kell abban, hogy kialakuljon benne az erre vonatkozó igény.

Jézus Krisztus meg akarja gyógyítani a betegeket, és bűnbocsánatot akar adni a bűnösöknek. Amikor Jézus látta a négy ember hitét, gyógyítással válaszolt arra. Van, aki nem tud még hinni, ezért higgyünk mi helyette, és akkor Jézus Krisztus megbocsátja az ő bűneit is. Ebben a történetben a farizeusok okoskodni kezdtek, de Jézus szellemében átlátta ezt, és lerombolta az okoskodásukat.

NE ENGEDJÜK, HOGY AZ OKOSKODÁSOK FALAT KÉPEZZENEK AZ IGE MŰKÖDÉSÉNEK ÚTJÁBAN!

Jézus azt mondta, hogy aki hisz Őbenne, az is cselekedni fogja azokat a dolgokat, amiket Ő cselekedett, sőt még nagyobbakat is. Legyünk tehát odaszántak az egység megteremtésére és az életmentésre! Van olyan helyzet is, hogy nem szóval tehetsz bizonyságot, hanem jellembeli kiválósággal, ami kiváltja az emberekből a kérdést: mitől vagy te ilyen? Az ilyen alkalmak nagyon jó lehetőségek a bizonyságtevésre.

ELHANGZOTT IGÉK:

  • Zsidó levél 3:1, 3: 6-8, 12:12-16
  • János evangéliuma 17:20-24, 15:16-17
  • Efézusi levél 4:1-13
  • Márk evangéliuma 2:1-12

(Fotók: Szabó Barnabás és Horváth Kristóf)

Hrabovszki György jegyzete