Mit mond a Biblia az államról, választásokról?

Mit mond a Biblia az államról, választásokról?

Mit mond a Biblia az államról, választásokról?

A Biblia az élet minden területével foglalkozik, így az ember és állam kapcsolatát sem hagyja figyelmen kívül. Rengeteg olyan történetet olvashatunk a Szentírásban, melynek politikai vonzatai vannak, és sok tanulság leszűrhető belőlük. Vegyük például József történettét, aki, miután Isten megjelentette neki a fáraó álmának jelentését, az egyiptomi uralkodó tanácsnoka lett. Hiába volt a fáraó a kor egyik legnagyobb varázslója, az egyiptomiak istenként tisztelték, József mellette szolgált, és mint tudjuk, az ő tanácsai miatt vészelte át Egyiptom az akkori gazdasági válságot. Mózes miután felismerte gyökereit negyven évnyi pusztai ,,kiképzés” után visszament Egyiptomba, hogy konfrontálódjon a fáraóval. Mózes és a varázslók, valamint a fáraó szócsatái, erődemonstrációi a kor legmagasabb politikai színterén történtek.

Mit mond a Biblia az államról, választásokról?

Horváth Barnabás, egyetemi hallgató tartott előadást az Univ Help keretein belül

Dávid király negyven évig uralkodott Izraelen, és miközben megszilárdította Izrael nemzetközi kapcsolatait és belső egységét, aktívan részt vett az áldozás megalapozásán Jeruzsálemben. Ő hozta el a Frigyládát Jeruzsálembe és készítette elő a Templom felépítését. Elizeus próféta a már Salamon után kettészakadt királyság északi felén tevékenykedett, és Jórám, Jéhu, Jóás és Joákház királyokat tanáccsal látta el. Az ő esetében is érdemes megvizsgálni, hogy az uralkodók kevés esetben voltak pozitív szereplők, azonban ez sem akadályozta őt meg abban, hogy segítse az uralkodót, ha az jó útra tért (még ha az időleges is volt csupán).

Dániel próféta mind a Babiloni (Nabukodonozor), mind a Perzsa Birodalom (Círus) idején a király közvetlen közelében volt, mint tanácsadó.

Pál apostol Sergius Paulus ciprusi helytartót látogatta meg és hirdette neki az örömhírt, azonban ő sem kerülhette el a helytartó varázslójával való konfrontációt. Pálnak ezen kívül Félix és Festus római helytartók és Agrippa király előtt is védőbeszédet kellett mondania, hogy megvédje saját és az Ige becsületét a mocskolódástól. A sort még több más személlyel is lehetne folytatni, de mindezek nincsenek-e sokkal pontosabban megírva a Szentírásban?

Mennyire hiteles az Újszövetség?

Rengeteg olyan történetet olvashatunk a Szentírásban, melynek politikai vonzatai vannak, és sok tanulság leszűrhető belőlük

Bibliai szereplők tehát nem egyszer kerültek bele a politika sodrásába, általában nem is véletlenül, hanem Isten akaratából, aki ily módon kívánt beavatkozni Izrael életébe. Az Újszövetség nem különbözik ebben, Pál felhívja a Filippiben élő keresztények figyelmét arra, hogy aktívan vegyenek részt a közéletben, de mindezt úgy tegyék, hogy a felmerülő kérdéseket a Biblia tükrében vizsgálják meg, és Krisztushoz méltó hozzáállással viselkedjenek. Pál azt írja:


“Csakhogy a Krisztus evangéliomához méltóan viseljétek magatokat, hogy akár oda menvén és látván titeket, akár távol lévén, azt halljam dolgaitok felől, hogy megállotok egy lélekben, egy érzéssel viaskodván az evangyéliom hitéért” (Filippi 1:27).


Az eredeti görögben a ,,méltóan viseljétek magatokat” a görög ,,politeuesthe” szóval van kifejezve, mely a közéleti szereplést jelenti. Ne felejtsük el, hogy Filippi római kolónia volt, így az ott zajló, ,,római típusú” politizálás erősen befolyásolta a város minden lakóját.

Mit mond a Biblia az államról, választásokról?

Bibliai szereplők nem egyszer kerültek bele a politika sodrásába, általában nem is véletlenül, hanem Isten akaratából

A Biblia az állam kérdésében is egyenes válaszokat ad arra, milyen egy ideálisan működő állam. Mielőtt ebbe belemennénk, tisztázzuk, mikor is beszélhetünk egyáltalán államról? Alapvetően elmondhatjuk, hogy egy államnak van saját területe, ennek a területnek határai, mely határokon belül (ideális esetben) élnek az állampolgárai, akikre az állam hatályos törvényei vonatkoznak, és akiket az állam jogosult és köteles megvédeni. Ezen kívül egy államnak vannak saját intézményei, melyek biztosítják az állam működését. Ahhoz, hogy mindezek fenntarthatók legyenek, két hatalmi megnyilvánulásnak érvényesülnie kell; a kényszerítő hatalomnak, és a szuverenitásnak.

A kényszerítő hatalom által fenntartható a rend az országban, a társadalmat veszélyeztető elemek, ha kell, erőszakkal is eltávolíthatók, ezzel visszaállítva a biztonságot.

A szuverenitás pedig a ,,főhatalom”, vagyis az állam felett nem áll senki, semmilyen intézmény, önállóan működik. Egy államnak ezt joga van részben vagy egészében feladni (például azzal, hogy belép valamilyen nemzetközi szövetségbe), de ugyanígy joga van visszavennie szuverenitását.

Mit mond tehát a Biblia az államról és annak vezetőiről?

Az állam alapvető feladatait megtalálhatjuk a Biblia különböző részeiben.

1. Közbiztonság fenntartása:

,,Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért, Királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Mert ez jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk előtt, Aki azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson.” – 1 Timótheus 2:1-4

Az államhatalom feladata, hogy biztosítsa azt a bizonyos ,,csendes és nyugodalmas” életet, amelyben lehetőség van istenfélelemmel élni, vagyis üldözés nélkül tevékenykedhetnek a keresztények. Ez természetesen nem a kereszténység államvallássá tételét jelenti, az ,,élni és élni hagyni” elv alapján minden olyan más vallási irányzatnak helye kell legyen, mely nem akarja erőszakos módon másra erőltetni törvényeit.

2. Fegyveres rendfenntartás

,,Mert a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetnek rettegésére vannak. Akarod-é pedig, hogy ne félj a hatalmasságtól? Cselekedjed a jót, és dícséreted lesz attól. Mert Isten szolgája ő a te javadra. Ha pedig a gonoszt cselekszed, félj: mert nem ok nélkül viseli a fegyvert: mert Isten szolgája, bosszúálló a haragra annak, aki gonoszt cselekszik.” – Róma 13:3-4

Az állam feladata mind a belső biztonság fenntartása, mind a küldő fenyegetés elhárítása. Hogy ezeket a feladatokat el lássa, az államnak joga van rendőrség, katonaság és határőrség fenntartásához, amiknek úgy kell működniük, hogy a jót cselekvőket védik és békén hagyják, míg azokat, akik a másik életére törnek, azokat elzárják a társadalomtól.

3. Gazdálkodás biztosítása

,,Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonynyá teremté őket. És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.” – 1 Mózes 1:27-28

Az egész Föld arra lett teremtve, hogy az ember művelje és a munkájának az eredményéből éljen. Ehhez egy államnak szükséges megteremtenie a szükséges feltételeket és biztosítani, hogy az emberek az állam segítsége nélkül, alapvetőn a saját munkájukból éljenek meg.

,,Aki műveli az ő földét, megelégedik eledellel; aki pedig követ hiábavalókat, bolond az.” – Példabeszédek 12:10

,,Minden munkából nyereség lesz; de az ajkaknak beszédéből csak szűkölködés.” – Példabeszédek 14:23

Aki munkálkodik, a földművelőnek kell a gyümölcsökben először részesülnie.” – 2 Timótheus 2:6

4. Igazságszolgáltatás

,,Engedelmeskedjetek azért minden emberi rendelésnek az Úrért: akár királynak, mint feljebbvalónak; Akár helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztévők megbüntetésére, a jól cselekvőknek pedig dícsérésére” – 1 Péter 2:13-14.

Minden egyes alkalommal, amikor az államhatalom elmulasztja az igazságosság helyreállítását, Isten meginti a nemzeteket, hiszen ilyenkor felborul a rendfenntartás, a rossznak nem kell félnie a gonosz cselekedetektől, mert annak nincs következménye

,,Dávidnak háza, ezt mondja az Úr: Hamarsággal tegyetek igaz ítéletet, a nyomorultat mentsétek meg a nyomorgatónak kezéből, különben az én haragom kitör, mint a tűz és felgerjed, és nem lesz, aki megolthassa, az ő cselekedeteiknek gonoszsága miatt.” – Jeremiás 21:12

,,Ezt mondja az Úr: Tegyetek ítéletet és igazságot, és mentsétek meg a nyomorultat a nyomorgató kezéből!”.- Jeremiás 22:3a

,,[…]Nem a ti tisztetek-é tudni az ítéletet?! Ti, kik gyűlölitek a jót és kedvelitek a gonoszt! […]Kiáltanak majd az Úrhoz, de nem hallgatja meg őket; sőt elrejti akkor orcáját előlök, mivelhogy gonoszokká lettek cselekedeteik.” – Mikeás 3:1-4.

5. Normaalkotás

,,Engedelmeskedjetek azért minden emberi rendelésnek az Úrért: akár királynak, mint feljebbvalónak; Akár helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztévők megbüntetésére, a jól cselekvőknek pedig dícsérésére” – 1 Péter 2:13-14.

A Biblia objektív, kortól, időtől és civilizációtól független, örökérvényű törvényeket tartalmaz, melyek nem Isten önkényes tiltólistájának gyűjteményei, hanem olyan figyelmeztetések, melyeket Isten azért adott, hogy megvédje az embereket súlyos személyes és társadalmi szintű bukásoktól. Ezek megsértése szinte garantáltan bukáshoz vezet hosszú távon.

,,És szólíták Lótot, mondván néki: Hol vannak a férfiak, akik te hozzád jövének az éjjel? Hozd ki azokat mi hozzánk, hadd ismerjük őket.[…] És monda: Kérlek atyámfiai, ne cselekedjetek gonoszságot.[…] Ez egy maga nálunk a jövevény s ő szabja a törvényt? Majd gonoszbul cselekszünk veled, hogy nem azokkal.” – 1 Mózes 19:5-9

A szodomaiaknál szokás volt az idegenekkel létesített szexuális aktus, melynek egyetlen indoka az volt, hogy a város nagy része homoszexuális volt és a többség akarata érvényesült. Azonban a többség akarata sem írhatja felül Isten örökérvényű figyelmeztetéseit! Később látni fogjuk, hogy a szexuális devianciák elterjedése kivétel nélkül nagy birodalmak bukását eredményezte.

,,A tíz szarv pedig ez: Ebből az országból tíz király támad, és más támad utánok, és az különb lesz mint az előbbiek, és három királyt fog megalázni.”

És sokat szól a Felséges ellen és a magasságos egek szentjeit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és törvényt; és az ő kezébe adatnak ideig, időkig és fél időig.”- Dániel 7: 24-25

Az utolsó nagy világbirodalomra lesz jellemző, hogy meg akarja változtatni az évezredes tapasztalatokat és törvényeket. A próféciákból tudhatjuk, hogy ezen törekvésnek egy világháború lesz eredménye.

Amikor a törvényeket ilyen módon akarják megváltoztatni, akkor van joguk a keresztényeknek is ellenállni és megtagadni az állam által hozott törvényeket.

,,Mondván: Nem megparancsoltuk-é néktek parancsolattal, hogy ne tanítsatok ebben a névben? És ímé betöltöttétek Jeruzsálemet tudományotokkal, és mi reánk akarjátok hárítani annak az embernek vérét. Felelvén pedig Péter és az apostolok, mondának: Istennek kell inkább engedni, hogynem az embereknek.” – Apcsel 5:28-29

Mit mond a Biblia az államról, választásokról?

“A Biblia objektív, kortól, időtől és civilizációtól független, örökérvényű törvényeket tartalmaz, melyek nem Isten önkényes tiltólistájának gyűjteményei” – Horváth Barnabás

Az utóbbi években, évtizedekben bőven láttunk olyan eseményeket, melyek azt sugallják, az államok készen állnak rá, hogy aláássák a civilizáció alapját, a családot és házasságot, megsértve alapvető bibliai igazságokat is.

Ilyen volt az amerikai Legfelsőbb Bíróság 1973-as, Roe vs. Wade néven elhíresült döntése, mely alkotmányellenesnek titulálta az abortusz tiltását. Arról azóta is vitatkoznak, hogy végülis mikor kezdődik az élet, azonban egy kérdést érdemes feltenni: mégis mi az a választópont, ahonnan azt mondhatjuk, hogy valami él, azelőtt viszont nem? Hiába kezd el egy gyerek szíve 6 hetes korától verni, továbbra is az anyától kapott tápanyagra van szüksége az életben maradáshoz. Mi különböztet meg egy 6 hetes csecsemőt egy újszülöttől? Hisz mindkettőnek az anya segítségére van szükség az életben maradáshoz. Vagy egyik sem él, vagy mindkettő él. Az előbbit feltételezni – beláthatjuk – abszurd. Látnunk kell, az élet több, mint a szívverés kezdete. A Jeremiás 1:5-ben és a 139-es zsoltárban egyértelműen látjuk, hogy az élet a fogantatás pillanatában kezdődik.

A Biblia alapján az élet szent és sérthetetlen. Jób azt mondja, az életet a Teremtő adta és csakis ő veheti vissza. A ne ölj parancsolat ugyanúgy vonatkozik ezért meg nem született csecsemők meggyilkolására is és saját magunkba tett kárra is. Jelenleg hat országban (Hollandia, Belgium, Kolumbia, Luxemburg, Kanada, India) legális az aktív eutanázia, mikor az orvos maga adhatja be a páciensnek a méreganyagot. További három országban (Svájc, Németország, Japán) és az Egyesült Államok hat államában legális a passzív eutanázia. Ilyenkor az orvos csak asszisztál az öngyilkosság előkészítésében, de a páciensnek már maga kell elindítania a gyilkos protokollt. Ma már az eutanázia túlterjed a végstádiumú betegek végső megoldásánál, Belgiumban előfordult már, hogy öngyilkos hajlamokkal küzdőknek is engedélyezték használatát.

Mit mond a Biblia az államról, választásokról?

A Jeremiás 1:5-ben és a 139-es zsoltárban egyértelműen látjuk, hogy az élet a fogantatás pillanatában kezdődik

Végül, de nem utolsó sorban a házasság intézménye is ostrom alá került. A 2015-ös Legfelsőbb Bíróság döntése alapján alkotmányellenes, hogy az államok maguk döntsék el, legalizálják e a melegházasságot (Obergefell v. Hodges).

A genderlobbi mára több devianciát is magába foglaló ernyőszervezetté alakult és sajnos nem a korábban említett ,,élni és élni hagyni” elv alapján működnek. Egy északnyugat oregoni kis cukrászda, a Sweet Cakes 2013-ban 135.000 dollár bírságot kellett fizessen, mert nem sütött meg egy esküvői tortát egy leszbikus esküvőre – a család megsegítésére szánt GoFundMe oldalt törölte az üzemeltető. Kim Davist, egy kentuckyi anyakönyvvezetőt 2015-ben bebörtönöznek, miután nem hajlandó összeadni egy meleg párt (Davis a legfelsőbb bíróság döntése óta férfi-nő pároknak se adott ki házassági anyakönyvi kivonatot). Norvégiában a gyermekjóléti szervezet öt gyermeket elvett egy keresztény családtól és nevelőotthonban helyezték őket, miután a szülőket azzal vádolták meg, hogy keresztény tanításokkal radikalizálták a gyerekeket – a szülők bűne: azt mondták, Isten megbünteti a bűnt. A sort még lehetne folytatni, de végül álljon itt egy friss eset: egy Hamilton megyei, ohioi bíró 2018 februárjában egy transzgender tinédzser jogi felügyeletét a nagyszüleinek ítélte, miután szülei megtagadták tőle a hormonterápián való részvételt (egy 17 éves tiniről van szó).

A gender-mozgalom célja és az ezzel szemben álló bibliai érvek

A genderlobbi mára több devianciát is magába foglaló ernyőszervezetté alakult

Szerencsére találunk pozitív példákat is, így például a 2011-ben módosított magyar Alaptörvényben. A Nemzeti hitvallás elismeri a kereszténység nemzetmegtartó szerepét, az L) cikk pedig rögzíti, a házasság egy férfi és egy nő között jöhet létre (ez nem zárja ki, hogy más párok élettársi kapcsolatban éljenek), valamint megerősíti, hogy Magyarország támogatja a gyermekvállalást.

Érdekességképpen térjünk ki az Európai Unió alapító atyjának, Robert Schumannak egy gondolatára. Schuman azt vallotta, Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. Varga Balázs Robert Schuman Európáért című könyvének összefoglalójában így fogalmaz: ,,Schuman egy olyan nemzetekfelettiséget képzelt el, amely nem az etnikai és politikai határok eltörlésével, a nemzetállamok karakterének, függetlenségének feladásával járna, hanem olyant, amely a történelmi múlt megtagadása nélkül termetené meg a szövetséges együttműködést”.

Jelenleg is ez Európa legnagyobb kihívása; megmarad e keresztény kontinensnek (mely nem azt jelenti, hogy mindenhol államvallás a kereszténység, hanem azt, hogy ragaszkodik a korábban említett értékekhez, mint például munka, igazságszolgáltatás, saját polgárainak védelme, az országok szuverenitásának tisztelete), vagy teljesen elszakad gyökereitől. A történelem tanulságai szerint az a birodalom, ami elfelejtkezett gyökereiről, mind elbukott. Emiatt Európa fennmaradásának kulcskérdése ma, hogy képes e megerősítenie eredeti identitását, vagy csak ,,történelem lesz belőle”.

A történelmi tanulságokhoz ajánlom az olvasó figyelmébe Dr. Grüll Tibor Róma: egy pornografizált társadalom című cikkét, illetve ezen sorok írójának Bőség és bukás című írását.

http://www.hetek.hu/hit_es_ertekek/201308/roma_egy_pornografizalt_tarsadalom

http://www.hetek.hu/hatter/201706/boseg_es_bukas

Horváth Barna írása