Maradj Krisztusban, hogy győztes lehessél – Dr. Hack Péter

Maradj Krisztusban, hogy győztes lehessél - Dr. Hack Péter

Maradj Krisztusban, hogy győztes lehessél – 2017. július 23.

HACK PÉTER PRÉDIKÁCIÓJÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA:

Nagyon kell vigyáznunk a kapcsolatainkra. Ne engedd meg, hogy az ördög olyan kapcsolatokba rángasson bele téged, amelyek távolítanak Istentől. Ez esetben ugyanis elmenne a kedved minden szellemi tevékenységtől, imádkozástól, istenkereséstől, és a kilátástalanság életérzése venne erőt rajtad. Isten téged áldásra, jó, sőt egyre ragyogóbb életre hívott el. Ha nem ez az életérzés tart hatalmában, keresned kell az Urat és Ő meg fogja mutatni, hogy hol tévesztettél célt. Figyelnünk kell az életpályánkat, és folyamatosan korrigálni, ha szükséges.

Az Ige világossá teszi, hogy a mi tusakodásunk nem test és vér ellen van, nem emberek ellen.

ARRA TANÍT MINKET A BIBLIA, HOGY TEGYÜNK KÜLÖNBSÉGET BŰN ÉS BŰNÖS KÖZÖTT. AZ ÖRDÖG EMBEREKEN KERESZTÜL MEGTÁMADHAT TÉGED. ILYEN HELYZETBEN IS VIGYÁZZÁL, HOGY NE AZ EMBERT LÁSSAD ELLENSÉGEDNEK.

Idegentől nem esik nagyon rosszul egy ilyen támadás, de hozzánk közel álló személytől – akitől inkább támogatást várnánk – nagyon is. Jól tudja ezt a mi ellenségünk is, és ezt az ismeretet tudatosan fel is használja gonosz mesterkedései során.  Ilyen helyzetben fontos, hogy lássuk át ezt a szándékot, és ne segítsük őt tervének megvalósításában.

Maradj Krisztusban, hogy győztes lehessél - Dr. Hack Péter

Ne engedd meg, hogy az ördög olyan kapcsolatokba rángasson bele téged, amelyek távolítanak Istentől

Sose feledjük, hogy Isten helyre tud állítani tönkre tett kapcsolatokat. Ehhez viszont kell Szent Szellem kenete.


“És kipótolom néktek az esztendőket, amelyeket tönkre tett a szöcskő, a cserebogár, a hernyó és    a sáska; az én nagy seregem, amelyeket reátok küldöttem.”  (Jóel 2:25)


Pál apostol arra int minket, hogy ne emberek ellen tusakodjunk, hanem szellemi lények ellen.

AMIKOR BEKERÜLÜNK EGY KONFLIKTUSBA, AKKOR AZT NE HANGOSKODÁSSAL, VESZEKEDÉSSEL AKARJUK MEGOLDANI, HANEM IMÁVAL.

Keresni kell ilyenkor Istent, hogy megtudjuk, hol követtünk el valami olyat, ami által rést nyitottunk az ellenségünk számára. Ilyen esetben harcos imára van szükség.

Kár, hogy sok keresztény elfelejtette már azokat az igazságokat, amelyek a harcról szólnak. A szeretet parancsát nem szabad kiterjeszteni a bűnre, a gonoszságra. A bűnös emberre igen, de a bűnre nem!

Maradj Krisztusban, hogy győztes lehessél - Dr. Hack Péter

Sose feledjük, hogy Isten helyre tud állítani tönkre tett kapcsolatokat

Pál apostol azért imádkozott, hogy Isten adjon a hívőknek bölcsességet és kijelentés szellemét az Ő megismerésében. Ma is hiányzik sok kereszténynél a valóságos istenismeret. Isten nem lélek, nem értelem, nem érzelem, ezért nem lélekkel kell Hozzá közeledni. Szellemmel keressük Őt, mert lélekkel Isten felfoghatatlan. A Róla való akármilyen sok elmélkedés sem segít az Ő megismerésében.

Isten élő reménységre hívott el bennünket. A reménység mindig a jövőre irányul. Arra, hogy Isten milyen jó dolgokat készített el számunkra.

JÓT VÁRHATUNK, HISZEN A GYŐZTES OLDALÁN ÁLLUNK. A GYŐZELEM ELÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGÜNK VAN MEGVILÁGOSODOTT SZEMEKRE, AMELYEKKEL LÁTHATJUK AZ ELHÍVÁSUNK DICSŐSÉGÉT.

A világ gazdagságát és dicsőségét jelenleg az evilág fejedelme birtokolja, pontosabban bitorolja. Abból is tudhatjuk ezt, hogy amikor Jézust megkísértette a sátán, akkor azt mondta Neki, hogy a hatalom és dicsőség néki adatott, és annak adja, akinek akarja; Jézus pedig nem cáfolta ezt. Isten viszont visszaveszi ezeket erővel és hatalommal. Szükség van az erőre, tolvajtól ugyanis nem sok értelme van szépen kérni, hogy adja vissza azt, amit ellopott.

Az ördög célja, hogy lerombolja az istenképedet. Azt akarja, hogy ne lássad Jézus Krisztust erővel és hatalommal bíró személynek, hanem csecsemőnek, vagy a kereszten függő, tehetetlenül szenvedő embernek. Jézus életének fontos eseményeit természetesen nem akarjuk letagadni, de azt kell szem előtt tartanunk, hogy élete nem a kereszten fejeződött be, sőt nem is a sírban. Az Atya feltámasztotta Őt, és a Mennyekben a jobbjára ültette, amíg ellenségeit lábai alá veti zsámolyul. Az ellenséges erők Jézus Krisztus lábai alatt vannak, mi pedig Őbenne, ezért mi is elmondhatjuk, hogy alattunk vannak. Ma már tehát nem a csecsemő Jézust kell látnunk, sem nem a kereszten szenvedőt, hanem azt, Akiről János apostol ír:


“Megfordulék azért, hogy lássam a szót, amely velem beszéle; megfordulván pedig, láték hét arany gyertyatartót;

És a hét gyertyatartó között hasonlót az ember Fiához, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél aranyövvel körülövezve.

Az ő feje pedig és a haja fehér vala, mint a fehér gyapjú, mint a hó; és a szemei olyanok, mint a tűzláng;

És a lábai hasonlók valának az izzó fényű érchez, mintha kemencében tüzesedtek volna meg; a szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása.

Vala pedig a jobb kezében hét csillag; és a szájából kétélű éles kard jő vala ki; és az ő orcája, mint a nap amikor fénylik az ő erejében.” (Jelenések könyve 1:12-16)


JÉZUS KRISZTUS MA MÁR DICSŐSÉGES SZEMÉLY, ERŐ ÉS HATALOM BIRTOKOSA. GYŐZELMÜNK KULCSA AZ, HOGY ŐBENNE LEGYÜNK.

Ekkor le tudjuk győzni a kihívásokat. Lesz küzdelem, problémák is lesznek, követhetünk el hibákat földi életünk során, de kevésbé fog ez megtörténni, ha gyorsak vagyunk a hallásra és késedelmesek a szólásra. Jó egy adott helyzetet előbb alaposan megvizsgálni, és csak utána véleményt nyilvánítani. Előfordul, hogy utólag rádöbbenünk, hogy bizony tévedtünk. Ilyenkor be kell látni a hibánkat, és ha ez érintett valakit, akkor az illetőtől bocsánatot kell kérnünk. Ez a záloga annak, hogy a győzelem helyzetében maradjunk.

Maradj Krisztusban, hogy győztes lehessél - Dr. Hack Péter

Jézus életének fontos eseményeit természetesen nem akarjuk letagadni, de azt kell szem előtt tartanunk, hogy élete nem a kereszten fejeződött be, sőt nem is a sírban

Nem test és vér ellen van tehát tusakodásunk, hanem gonosz szellemi erők ellen. Ezek az erők birtokolják jelenleg az e világ gazdagságát és dicsőségét.  Jézus Krisztus fölébük került ezeknek az erőknek. Önmagában ez rajtunk még nem segítene, viszont tudjuk az Igéből, hogy minket a Krisztussal együtt feltámasztott és felültetett mennyei helyekre. Ha Krisztusban vagyunk, használhatjuk azt az erőt és hatalmat, ami Őbenne megvan.

AZ ÖRDÖG CSAK JÉZUS NEVÉRE HAJLANDÓ ÁTADNI AZ ÁLTALA BITOROLT POZÍCIÓKAT. HASZNÁLJUK HÁT AZT AZ ERŐT ÉS TEKINTÉLYT, AMI KRISZTUS ÁLTAL MEGADATOTT NEKÜNK.

Ezért mindig szellemben kezdjünk el  a harcot, és szellemben is fejezzük azt be.

A szeretet törvényének való engedelmesség ne akadályozzon meg téged abban, hogy harcoljál! Az ördög ki akar téged fosztani minden jóból, hogy ne tudjad ellene használni az Istentől kapott jó dolgokat. Állj ennek ellene! Ehhez hit kell, és időt, energiát kell áldozni az ördög elleni harcra. Fontos viszont megkülönböztetni a barátot az ellenségtől, nehogy baráti tűz áldozata legyen valaki általad.

NE ENGEDJ BE TESTVÉRI KAPCSOLATAIDBA MEGOSZTÁST, VISZÁLYT, PATVARKODÁST. KÉRHETED IMÁBAN, HOGY „NE ÉN LEGYEK BOTRÁNKOZÁS OKOZÓJA, NE LEGYEN A SZÁM AZ ÖRDÖG ESZKÖZE”.

Már jó reggel imádkozni kell a várható feladatokért, azok elvégzéséhez segítséget, védelmet kérve. Akkor mondhatjuk, hogy sikeres volt a napunk, ha a nap végére közelebb kerültünk Istenhez, mint a nap kezdetén voltunk.

Maradj Krisztusban, hogy győztes lehessél - Dr. Hack Péter

A szeretet törvényének való engedelmesség ne akadályozzon meg téged abban, hogy harcoljál

Az Ige biztosít minket arról, hogy a harcunkban nem vagyunk egyedül, mert az ördög elleni harcban Isten képes megsemmisíteni annak harceszközeit. Természetes szinten élhetünk békességben, de szellemi szinten bizony harc van; ezt tudomásul kell venni. A szellemi konfliktust csak úgy zárhatjuk le győztesen, ha az Úrral együtt mi magunk is harcolunk. Legyünk erősek az Úrban és az Ő hatalmas erejében!

Tudnunk kell, hogy erőnk nem a saját ügyességünkben van, hanem Krisztus erejében. Meglesz a harcunk eredménye, ha nem csüggedünk el.

A GYŐZELEM IDŐPONTJÁT NEM ADJA MEG AZ IGE, DE AZT IGEN, HOGY GYŐZTESEK LESZÜNK. AKI   ELFUT A HARC ELŐL, AZ CSAK VESZTES LEHET! ÁLLJÁL MEG TEHÁT ERŐSEN AZ ÚRBAN, ÉS AKKOR GYŐZTES LESZEL.

Jézus azt ígérte, hogy kígyókon és skorpiókon taposhatunk úgy, hogy azok nem árthatnak nekünk. Ez a két állat olyan gonosz szellemi lényeket szimbolizál, amelyek észrevétlenül lopakodnak az ember közelébe, és késő akkor elkezdeni a védekezést ellenük, amikor már közel kerültek.

Jézus azért jött, hogy a gonosz erőket legyőzze.  Mi is győztesek lehetünk, ha megmaradunk Őbenne.

ELHANGZOTT IGÉK:

  • Efézusi levél 6:12, 1:16-23, 2:5-9, 6:10
  • Jelenések könyve 1:10-18
  • Timótheushoz írt I. levél 6:12
  • Zsoltárok könyve 35:1-7
  • Filippi levél 4:13

Hrabovszki György jegyzete