Légy bátor és igen erős! – Dr. Hack Péter

Légy bátor és igen erős! - Dr. Hack Péter

Légy bátor és igen erős! – 2017. szeptember 24.

HACK PÉTER PRÉDIKÁCIÓJÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA:

Józsué könyve arról szól, hogyan foglalta el Izrael népe négyszáz évnyi fogság után az Ígéret Földjét. Isten megígérte nekik, hogy ahová lép a lábuk, az a föld az övék lesz.

AZ EMBERT ARRA TEREMTETTE ISTEN, HOGY MINT AZ Ő KÉPMÁSA, URALMAT GYAKOROLJON A FÖLDÖN.

Izrael fiai generációkon át rabságban éltek; a rabság volt az alapvető életérzésük. Ennek az állapotnak a folyamatos kiszolgáltatottság a jellemzője. Mások döntöttek helyettük. Egyiptomban nem volt értéke a rabszolga életének. Ebben az állapotban látogatta meg őket Isten. Neki sem volt könnyű meggyőzni őket, hogy érdemes Őt követni. Tíz csapással mutatta meg hatalmát, majd azt is megtapasztalhatták, hogy szétnyitotta a Veres-tengert, utána inni adott nekik a kősziklából, és őrizte őket negyven éven át.

A fogságból szabadult nép első generációja e tapasztalatok ellenére sem tudott bejutni az Ígéret Földjére. A sikeres honfoglaláshoz legfontosabb jellemző a bátorság és erő lett volna. Tiltás is volt: ne félj!

A sorsunkat meghatározó üzeneteket tartalmaz a Biblia. Azok a történések vannak csak megírva, amelyek a te üdvösséged szempontjából fontosak. Józsué könyve arra tanít, hogy hogyan történik Isten megígért javainak birtokba vétele.

Légy bátor és igen erős! - Dr. Hack Péter

A Bibliában azok a történések vannak csak megírva, amelyek a te üdvösséged szempontjából fontosak

Keresztelő János azt hirdette, hogy „térjetek meg, mert elközelített Isten Országa”. Mi is ezt hirdetjük, de úgy, mint ami itt van már közöttünk. Vissza kell térni Isten Igéjéhez. Jézus azt mondta, hogy tanítsuk az embereket arra, amit Ő tanított, és akkor „…íme én veletek leszek minden napon e világkorszak végezetéig”.

A huszadik században az egyház visszatért a bibliai igazságokhoz. Jelek és csodák által tett Isten bizonyságot az Igéje mellett. Az emberek komoly megkötözöttségekből szabadultak meg, betegségekből gyógyultak meg Isten kegyelme által.

NEM IGAZ, HOGY LEJÁRT VOLNA A CSODAKORSZAK. AZ IGAZ CSAK, HOGY AZ EMBEREK NEM KÉPESEK EGYÜTTMŰKÖDNI ISTENNEL, AMINEK FŐ AKADÁLYA A SZÍVBŐL VALÓ MEGTÉRÉS HIÁNYA.

Ez hozza be a szívekbe a félelmet és rettegést. Az Ige pedig sokszor int arra, hogy ne féljünk.

Akinek van még félelem a szívében, annak bizonyos területen még meg kell térnie. Az Isten Országának hirdetése csak tényeken keresztül lehetséges, nem érzések által. Istenről való bizonyságtevéseknek nem érzésekről, gondolatokról kell szólniuk, hanem tapasztalatokról. Akinek nem győzelmekkel teli az élete, annak nem hiteles a bizonyságtevése.

Légy bátor és igen erős! - Dr. Hack Péter

Istenről való bizonyságtevéseknek nem érzésekről, gondolatokról kell szólniuk, hanem tapasztalatokról

Van úgy, hogy az embereket még a hiteles bizonyságok sem győzik meg. Az egyik példa az evangéliumban az, amikor Jézus a vakon született embert meggyógyította Jeruzsálemben. Jézus sarat kent a szemére, és elküldte a Siloám tavához – oda egy meredek úton lehetett lejutni a Templomtól. Sokan látták, hogy saras szemmel megy le a vak megmosakodni. Ahelyett, hogy örültek volna, hogy meggyógyult, megbotránkozás követte ezt a csodát, mert szombaton történt. Pedig a megnyílt szemű ember hiteles bizonyságot tett:


“Ha bűnös-é, nem tudom: egyet tudok, hogy noha vak voltam, most látok.” (János evangéliuma 9:25)


Ilyen tényszerűen kell beszélni azokról, amiket Isten cselekedett az életedben. Lesznek, akik erre megtérnek, és olyanok is, akik nem.

Amikor tesz valamit Isten, rögtön ellenkezést fog produkálni az ördög. Arra hivatkozva például, hogy szombaton Isten úgysem cselekszik csodát. Jézus viszont azt mondta: szabad szombaton jót cselekedni. Számítani kell arra, hogy áldás után próba jön, de Jakab apostol szerint azt teljes örömnek kell tartanunk, mert aki kitart, az veszi el az élet koronáját. Ehhez kell a bátorság és az erő.

AMIKOR ISTEN ÁTVISZ A FOGSÁGBÓL A SZABADSÁGBA, AKKOR AZ ÍGÉRETEK ÁTVÉTELE NEM MEGY KÜZDELEM NÉLKÜL. AZÉRT VAN EZ, MERT ISTEN ORSZÁGA NEM SEMLEGES TERÜLETRE JÖTT EL, HANEM A SÁTÁN KIRÁLYSÁGÁBÓL HÓDÍT VISSZA TERÜLETEKET.

A Biblia azt kéri tőlünk, hogy legyünk Isten Országának követei, harcosai, akik visszafoglalják a bitorolt területeket az ördögtől. Isten rajtunk keresztül akarja megjeleníteni az Ő Országát a világ számára, és demonstrálni azt, hogy  van alternatíva. A bizonyságok éppen azt mutatják be, hogy lehet szabadon, bűn nélkül élni; lehet nemet mondani az e világ fejedelmének. Ennek az lesz az eredménye, hogy Isten Országának áldásai áradnak rá az életedre. A hívő bukása viszont az ellenség győzelmét jelenti. Ezért van nagy felelősségünk nekünk. Tudjad, hogy Isten folyamatosan figyel téged, és még valaki figyel: ez a sátán. Utóbbi arra törekszik, hogy félelmet gerjesszen benned, azt sulykolva, hogy Isten elhagyott téged. Bukás, rossz döntés után sokszor azt kérdezi magától az ember: „hogy lehettem ilyen ostoba?” Azért,  mert nem isteni bölcsesség vezetett.

Légy bátor és igen erős! - Dr. Hack Péter

Amikor tesz valamit Isten, rögtön ellenkezést fog produkálni az ördög

Dávid arra buzdította fiát, Salamont, hogy legyen bátor és erős, építse fel az Úr házát, maradjon meg hitben, és támaszkodjon azokra a bölcsekre, akik azért vannak mellette, hogy segítsék.

A bátorságban való megmaradáshoz nagyon fontos a közösség. Az ördög el akar tántorítani az Egyháztól. Az a célja, hogy sértődjél meg, mert megbántottak, mégpedig éppen azok, akiket az Úr azért rendelt, hogy melletted legyenek és segítsenek téged. Izolálni akar, hogy elbátortalanodjál.

BÁTORNAK MARADNI ÚGY LEHET, HOGY RAGASZKODSZ ISTEN IGÉJÉHEZ, ÉS MEGBECSÜLÖD, ELFOGADOD AZOKAT A SZEMÉLYEKET, AKIK VITATHATATLANUL ISTENTŐL VANNAK.

Akkor következhetnek be a látványos csodák, fordulatok, ha Isten népe felbátorodik. Mitől félhet valaki? Az első és legnagyobb ok a félelemre a halál. A hitetlenek félnek ettől, de az Ige megmutatja, hogy Isten az ember legnagyobb ellenségét is legyőzte. Szívből megtért Ezékiás király, ezzel távozott el tőle a halál. Istennek van hatalma életet adni, és életet elvenni. A király alázatosan emlékeztette Istent, hogy Őt szolgálta, és folytatni szeretné ezt. Isten pedig a szívből jövő imát meghallgatta.


“Menj el, és mondd Ezékiásnak: így szól az Úr, Dávidnak, atyádnak Istene: Hallottam imádságodat, láttam könnyeidet, ímé, még napjaidhoz tizenöt esztendőt adok.” (Ésaiás próféta könyve 38:5)


Jézus Krisztus meghalt azért, hogy nekünk ne kelljen meghalnunk. Ez volt az Ő küldetésének fő  célja. Keresztények földi élete is véget érhet, de szellemük és lelkük nem a pokolba jut, hanem a Mennybe. Klinikai halál állapotából visszajöttek közül többen arról számoltak be, hogy nem örültek ugyan annak, hogy visszaimádkozták őket a földi életbe, de erre gyakran a környezetükben élők miatt volt szükség.

Légy bátor és igen erős! - Dr. Hack Péter

Dávid arra buzdította fiát, Salamont, hogy legyen bátor és erős, építse fel az Úr házát, maradjon meg hitben, és támaszkodjon azokra a bölcsekre, akik azért vannak mellette, hogy segítsék

A félelem és az aggodalom behozza az ember életébe azt, amitől ő retteg. A rettegés negatív hitet szabadít fel, amely erősebbnek gondolja a veszélyt Istennél. Jóbot sok csapás érte, amiknek következtében mindent elvesztett. A veszteség alapja a félelem volt. A félelem a rettegett dolgok valósága; nem szabadon gyakorolható érzelem. Aki hisz, az nem fut, nem menekül, nem retteg.

AKI HISZ, AZ NEM RETTEG, ÉS NEM FUTAMODIK MEG.

Akkor jönnek a csodák, amikor az emberek megszabadulnak a félelemtől. Tudnunk kell minden körülmények között, hogy az Úr velünk van, és erősebb minden más személynél, körülménynél.

Az anyagi problémáktól való félelem is gyakori. Hitetlen emberek számára reális problémák ezek, de Jézus azt mondja, hogy ne aggodalmaskodjál semmi miatt. Kicsiny hitűeknek nevezte az aggodalmaskodókat. Isten ígérete az, hogy hogy minden megadatik azoknak, akik félelem nélkül, az Úrban bízva keresik Isten Országát.

Természetes szinten van oka az embereknek arra, hogy féljenek. Az utolsó időkben az Egyház és a világ nagyon más pályán fog futni. Sose legyünk olyanok, mint Lót felesége, aki visszanézett az Isten ítélete miatt elpusztuló világra!

Légy bátor és igen erős! - Dr. Hack Péter

Akkor jönnek a csodák, amikor az emberek megszabadulnak a félelemtől

A félelem és a bizonytalanság gátolja a bizonyságtevést. Bátorságban és hitben kell járnunk, a reménylett dolgok valóságát megragadva. Isten beszédében sose kételkedjünk. „Mi van, ha mégsem gyógyulok meg?” „Mi van, ha megszégyenülök?” Amíg az emberben félelem van, addig a vesztes oldalon áll, és minden egyes küzdelemben el fog bukni.

Dávid 27. zsoltárát olvasva látjuk, hogy a félelem nélküli állapot nem jelenti azt, hogy nem lesz ellenség, hanem hogy lehet akkor is félelem nélkül lenni. Ezt a zsoltárt fegyverként tudjuk használni a félelemmel szemben.

Isten szeretete kiszorítja a kétséget és a félelmet a szívből. Amikor az ember bemegy Isten népe közé, akkor vehet erőt és kijelentést, valamint lehetőséget kap, hogy megtapasztalja Isten szeretetét.

A TELJES SZERETET KIŰZI A FÉLELMET.

A félelem kiszorítására két lehetőségünk van: megtartani Isten Beszédét, és szeretni felebarátainkat. Hálaadással jöjjünk mindig a közösségbe, és ne gondokkal! Jó dolog gyülekezeten belül egymásnak bizonyságot tenni, és ebből bátorságot meríteni. Így szabadul fel a hitünk.

ELHANGZOTT IGÉK:

  • Józsué könyve 1:1-9
  • Jakab apostol levele 1:2-8 és 12
  • Máté evangéliuma 10:28-33, 6:25-34
  • Zsoltárok könyve 27:1-14, 37:25
  • János apostol I. levele 4:16-21
  • Jób könyve 3:25
  • Királyok II. könyve 20:1-5
  • Ésaiás próféta könyve 35:3-8
  • Krónikák I. könyve 22:11-13, 28:20-21

(Fotók: Horváth Kristóf)

Hrabovszki György jegyzete