A Jézus szerinti boldogság és a keresztények küldetése – Istentisztelet

A Jézus szerinti boldogság és a keresztények küldetése - Istentisztelet

A Jézus szerinti boldogság és a keresztények küldetése – 2017. január 29.

Hack Péter prédikációjának rövid összefoglalója:

Világos jelek mutatják, hogy az utolsó időkben élünk. Érdemes azt tanulmányozni az Ige alapján, hogy mit vár tőlünk, hívőktől Isten ezekben a napokban.

A boldogmondásokat Jézus a Hegyi Beszéd részeként mondta el. Beszélt arról a tanítványoknak, hogy mi a küldetésünk. Legyünk só, és legyünk a világ világossága. A só nemcsak ízesít, hanem tartósít is. A világ ma bomlási folyamaton megy keresztül. Ezt a folyamatot megállítani nem tudjuk, de lassítani igen, és ez feladatunk is. A világosságra akkor van szükségünk, amikor besötétedik, amikor nehéz megtalálni a kijáratot. Csak akkor térnek meg az emberek, ha a keresztények életvezetésén látják az Isten dicsőségét.

A boldogság utáni vágy a legalapvetőbb emberi igény, ami szorosan összefügg az Isten keresésével. Amit a világ boldogságnak nevez, az nem az. A boldogság transzcendens, természetfölötti megtapasztalás, ami Isten Országával függ össze.

1. Boldogok a szellem koldusai, akik felismerik a szellemi szükségüket. A hiányt, ahogyan a koldus érzi ezt az anyagi javakat illetően, és ugyanúgy állnak hozzá a helyzetükhöz, ahogyan a koldus: tudnak megalázkodni, kérni. Nem tesznek boldoggá a földi örömök, hanem csak az, amikor a szellemünk Istennel van közösségben. Hozzá közeledni csak megtört szívvel lehet. A szív megtört állapota a befogadás készségét jelenti; hasonlítható a felszántott földhöz. Az ilyen ember nem Istent akarja eszközévé tenni, hanem fordítva: önmagát ajánlja fel eszközként az Ő számára. Tudja, hogy szüksége van kegyelemre, bűnbocsánatra.

2. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Leginkább a halállal kapcsolatos fájdalom az, ami miatt vigasztalásra van szüksége az embernek. A halál és a gyász akkor fog eltűnni, amikor Isten akarata teljesen megvalósul a földön. A halál miatt szomorkodó ember számára az igazi vigasz a feltámadás reménysége. Rövid az életidőnk. A mi felelősségünk, hogy mi magunk is és gyermekeink is értelmesen töltsék el az idejüket.

3. Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. A boldogság nem annyira a jelenre vonatkozik, mint inkább a jövőre. Lesz majd egy kor, amikor a szelídek fognak uralkodni a földön, de ma még nem így van. Jézus is szelídségre tanít, mivel Ő maga is szelíd. A szelídséghez kapcsolódik a feddhetetlenség.

4. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégíttetnek. Boldogok, akik már most szellemben azon munkálkodnak, hogy jöjjön el a földre Isten Országa és igazsága. A Menny nagykövete vagy, ennek megfelelően kell élned. Vágyakozzunk az igazságra – erőfeszítések árán is! Istentiszteletre mindig várakozással gyere!

5. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Itt a viszonosság törvénye működik. Jézus is beszélt arról, hogy a testvéredhez irgalommal közelítsél, ne ítélkezve. Isten is e törvény alapján viszonyul hozzánk. Irgalmasak legyünk, nézzünk körül a környezetünkben, hogy van-e rászoruló!

6. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők az Istent meglátják. Amikor tiszta a szívünk, akkor jó reménységünk van. Az Isten elé járuláshoz nem kell szentnek lenni, csak ahhoz, hogy ott is maradhassál.

7. Boldogok a békességre igyekvők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Az eredeti kifejezés jelentése békét teremtő, békességszerző. Nem elég passzívan várni, hogy a másik fél kezdeményezze a békéltetést; legyél te is aktív ebben! Célunk, hogy a békesség Istene velünk legyen.

Összefoglalva, aki szellemi életet él, szelíd, éhezi és szomjazza az igazságot, irgalmas, tiszta szívű és békességre igyekszik, az képes a föld sója lenni, és a világ világosságává válni. A legfontosabb békéltető misszió Isten békeüzenetét átadni az embereknek. Tegyük ezt, és akkor megtapasztaljuk, hogy Isten ereje felszabadul az életünkben.

Elhangzott igék:

  • Máté evangéliuma 5:1-16, 11:29, 7:1-5
  • Zsoltárok könyve 34:19, 32:1-7, 37:10-11,18,29, 18:26-27, 41:2, 51:12, 34:13-15
  • Ésaiás próféta könyve 57:15, 61:1, 66:1-2, 35:10, 65:19
  • Róma levél 4:16-17, 14:17,8:19
  • Korinthusiakhoz írt első levél 14:33, 7:15
  • Korinthusiakhoz írt második levél 13:11
  • Efézusiakhoz írt levél 4:3
  • A zsidókhoz írt levél12:14, 9:14
  • János apostol első levele 3:2
  • Jelenések könyve 21:3-4

Hrabovszki György jegyzete