“Jézus Krisztus vére örökre eltörölte bűneinket” – Dr. Hack Péter prédikációjának összefoglalója

Dr. Hack Péter: Bízzál és higgyél!

Dr. Hack Péter 2023.09.24-i prédikációjának összefoglalója

Isten gyakran emlékeztette a zsidókat a velük kötött szövetségre. Az Újszövetség hívőivel is ezt teszi, sőt arra is emlékeztet, hogy ez a szövetség jobb az Ószövetségnél. A törvány, a sátor és a Frigyláda csak azután adatott Izrael számára, miután az Úr megszabadította őket az egyiptomi szolgaságból. Cél ezzel a szabadságban történő megmaradás volt. A sátor három részből állt, a pitvarból, a szenthelyből és a szentek szentjéből.  Az Atya, Fiú, Szent Szellem Isten a test-lélek-szellem embert a Szent Sátorban fogadta magához. A Sátor teljes berendezése Isten konkrét utasítása szerint történt, mert Számára fontos, hogy az Ő tisztelete saját akarata szerint valósuljon meg. Már Káin és Ábel idejében is kifejezte azt Isten, hogy elutasítja a magaválasztotta istentiszteletet.

FONTOS, HOGY AZ ISTENKÉPÜNK ALAPJA A SZENTÍRÁS LEGYEN, MERT CSAK EZ ESETBEN VAN LEHETŐSÉGÜNK ARRA, HOGY AZ ÚR KEDVESNEK TALÁLJA A HOZZÁ VALÓ KÖZELEDÉSÜNKET.

Isten tevékenysége nem láthatatlan. Mielőtt kérne tőlünk valamit, előtte mindig Ő ad. Mondhatta volna Izraelnek, hogy akkor fogja megszabadítani őket, ha megtartják a Tízparancsolatot. A vallásos emberek tévedése éppen az, hogy azt gondolják, először igazzá kell válni, és csak utána közeledhetnek Istenhez. Ő viszont kijelentette Izrael fiainak, hogy láthatták a csodáit, és azt, hogy sasszárnyakon hordozta őket, és csak azután bocsátotta Magához őket, beengedve a szövetségébe:


„Ti láttátok, amit Egyiptommal cselekedtem, hogy hordoztalak titeket sasszárnyakon és magamhoz bocsátottalak titeket.
(2 Móz 19:4)  


Szövetségre lépés nélkül ugyanis nem lehet áldásba kerülni.

Fontos, hogy mi van a Frigyládában. Benne volt a törvény két kőtáblája, egy korsó manna, és Áron kivirágzott mandulavesszője. A manna Isten gondviselésére emlékezteti az embereket, ezzel is kijelentve, hogy nem kell aggodalmaskodni. Áron kihajtott vesszeje az isteni vezetésre emlékeztet, egyben azt is jelzi, hogy a vezetőket nem a nép választja, hanem Isten adja őket.

FÜGGŐ LÉNYEK VAGYUNK, AKIKET ISTEN A PARANCSOLATAIVAL VÉD, ÉS AZOKKAL NEM VALAMI JÓTÓL FOSZT MEG.

Isten azt is elrendelte, hogy évente egyszer, az engesztelés napján áldozatot kell bemutatni Neki. Két bakot kellett a főpap elé vezetni, amelyek közül az egyikre ráolvasta a nép bűneit, és az lett a bűnbak. A bűnbakot elűzték a pusztába, ügyelve arra, hogy ne tudja a bűnöket visszahozni. Nekünk is kell figyelnünk arra, hogy ne engedjük visszajönni korábbi, már megbocsátott bűneinket. A másik kecskebakot fel kellett áldozni Istennek, ami arra utal, hogy az emberiség legnagyobb problémája a bűn. Gyakran célt téveszt az emberiség, nem ismerve fel azt, hogy a bűn ellen kell a legnagyobb erővel küzdeni, és fő problémaként nem valami mást nevezni meg (például az elnyomást, igazságtalanságot, vagy más rosszat, ami mind az emberi bűnnek a következménye).

Az Ószövetségben a véráldozat a bűnök elfedezését szolgálta, de az eltörlést nem oldotta meg. A bűn időleges elfedezése ahhoz hasonló, mint mikor a szemetet a szőnyeg alá söprik. A koszt nem tünteti el, csak eltakarja, elfedve a romlás és bűz forrását.

AZ ÚJSZÖVETSÉG AZT A NAGYSZERŰ ÍGÉRETET JELENTI KI, HOGY MÁR TÖBBRŐL VAN SZÓ, MINT A BŰN EGY IDŐRE TÖRTÉNŐ ELFEDEZÉSÉRŐL. VAN LEHETŐSÉG A BŰNÖK TELJES ELTÖRLÉSÉRE IS!

A judaizmus legnagyobb ünnepe a Jóm Kippur, ami a bűnbánat nagy napja. A gondot viszont az okozza, hogy nincs Templom, nincs főpap, így nincs meg az engesztelésről való megbizonyosodás. Az Ószövetség idején a bizonyosságot az jelentette, hogy a főpap kijött a Szentek Szentjéből. Az élő főpap jelezte, hogy Isten elfogadta a népért bemutatott áldozatát. A megbocsátás bizonyossága mindig nagy öröm minden embernek. Embertől bocsánatot kérve is tapasztaljuk ezt, hát még Istentől megkapni a bocsánatot, az mekkora öröm és felszabadulás!

Isteni törvény, hogy vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. A vér a benne levő élet által szerez engesztelést Isten előtt a bűnökért.  A Krisztusról a Biblia úgy beszél, mint aki Főpap is és áldozat is egyben.

JÉZUS KRISZTUS ÁLDOZATA MÁR NEM CSUPÁN ELFEDEZI A BŰNÖKET, HANEM EGYSZERI ÉS TÖKÉLETES ÁLDOZATÁVAL ÖRÖKRE ELTÖRÖLTE AZOKAT.

Az Újszövetség ezért jobb és erősebb szövetség, mint az Ószövetség. Keresztények számára nem kérdés az, hogy fel fog-e épülni a Templom, csak az, hogy mikor történik meg. Ez a kérdés  annak függvénye, hogy Izrael társadalma milyen irányban halad. Nem tudjuk, hogy a Frigyláda megtalálása lesz-e előbb, vagy a Templom építésének kezdete, de ez nem is fontos.

Az Ige külön megemlíti a veres tehén hamvát. A veres tehén feláldozásának lehetősége is egészen közelinek látszik, ami által meg lehet szentelni a papokat, és ezután már csak áldozati helyre lesz szükség. Ma sok fontos pozitív irányú változást láthatunk; egyre több elem adott a Templom felépítéséhez.

A Templomhegy helyzete ma is egy ketyegő bombához hasonlít. Az újkori Izrael vezetői számára sokáig nem volt fontos a Biblia. A vezetők 1967-től azt látták, hogy jobb engedni, bizonyos területet átadni a világháború elkerülése érdekében.

A BÉKÉÉRT LEHET ÁLDOZATOT HOZNI, DE NEM AZ IGAZSÁGOT ADVA ÁLDOZATUL.

Jelenleg a világban nagy kavarodás van, de nekünk már nincs okunk arra, hogy ebben részt vegyünk, mert a mi helyünk már biztosítva van a Mennyben. A zsidók számára is el fog jönni  az engesztelés lehetősége, noha elképzelhető, hogy ez ellen Izraelben tömegek fognak tiltakozni. Mi ezt kívülről nézhetjük, ha még egyáltalán itt leszünk.

MI AZZAL A REMÉNYSÉGGEL NÉZZÜK A JÖVŐT, HOGY AMIKOR ISTEN ELÉ FOGUNK ÁLLNI, AKKOR NEM KELL FÉLNÜNK, HOGY LESZ-E ELLENÜNK VÁDIRAT, HISZEN AZT A KERESZTEN JÉZUS KRISZTUS VÉRE ELTÖRÖLTE.

Jézus Krisztus engesztelő áldozata tökéletes, és mi a belé vetett hit által bűnbocsánatot nyertünk, igazzá váltunk Isten előtt. Mivel Jézus meghalt, ezért az öröksége a miénk! Feladatunk, hogy Jézus Krisztus vére mindig legyen rajtunk, ne rontsuk meg a Vele való szövetséget, és akkor az igaz voltunk megmarad Isten előtt.

AZ ELHANGZOTT IGÉK:

  • Mózes 2. könyve 19:4
  • Zsidókhoz írt levél 9:1-28, 7:27

Jegyzet:

Hack Márta, Hrabovszki György