Jézus Krisztus védjegye és ismertető jele a kenet – Hack Márta

A nő helye az Istentől rendelt tekintélyi rendben - Hack Márta

Hack Márta 2020.05.24-i prédikációjának összefoglalója

Jézus Krisztus élete és szolgálata szervesen összekapcsolódott a Szent Szellemmel. Földi szolgálatáról az evangéliumok szólnak. Lukács evangélista gondosan utána járt azoknak a tényeknek, amelyekről beszámol evangéliumában. Theofilusnak címezte művét, aminek jelképes üzenete van, hiszen a név Istent szeretőt jelent. Lukács Pál apostol által tanított személy volt, mert ő maga nem volt szemtanúja Jézusnak.

Jézus Krisztus szolgálatában szorosan összekapcsolódott az Ige hirdetése a Szent Szellem munkájával. Az Ószövetségben még nem volt mindenki számára hozzáférhető a Szent Szellem ereje, hanem csak néhány személynek adatott meg ez, mások számára ígéret volt.

JÉZUS A SZENT SZELLEM ÁLTAL CSELEKEDETT, TANÍTOTT ÉS ADOTT UTASÍTÁSOKAT AZ APOSTOLOKNAK.  SOK JEL ÁLTAL MEGMUTATTA, HOGY Ő ÉL, HISZEN KISEBB CSOPORTOKNAK, EGYÉNEKNEK MEGJELENT.

Többek között az emmausi tanítványoknak is. Jézus tanította őket, majd a kenyér megtöréséről megismerték, de Ő eltűnt előlük. Feddte is a tanítványokat a miatt, hogy nem ismerték fel azt, hogy így kellett a Krisztusnak szenvednie és bemenni az Ő dicsőségébe. Távozása után elismerték, hogy gerjedezett a szívük, amikor magyarázta nekik az írásokat. Jézus később azt mondta a tanítványoknak, hogy várják be az Atya ígéretét, akik várták is a Szent Szellem ajándékát.

Milyen szerepe volt a Szent Szellemnek abban, hogy Isten Fia eljött a Földre, valamint a szolgálatában? Mária a Magasságos ereje által fogant méhében, és ez a Szent Szellem által történt. Ez a világtörténelem egyik legnagyobb csodája, hogy az örök Ige emberi természetet vett fel. A születendő személy neve Immánuel, ami azt jelenti, hogy velünk van az Isten. Jézus megkeresztelkedésekor a Szentháromság jelenik meg. Isteni szózat kísérte a Szent Szellemnek a Fiúra történő rászállását. Ekkor az Atya kijelentette, hogy Ő a szeretett Fia, akiben gyönyörködik. Keresztelő János a megnyílt egekből látta alájönni, mint egy galambot, és rászállni Jézusra, valamint Rajta megnyugodni.  Arra a kérdésre, hogy ki ő, a próféta azt felelte, hogy nem ő a Krisztus, hanem ő a kiáltó szó a pusztában, aki egyengeti az Úr ösvényeit.

JÁNOS BIZONYSÁGOT TETT JÉZUSRÓL, HOGY Ő AZ ISTEN BÁRÁNYA. ONNAN TUDTA, HOGY AZ A SZEMÉLY AZ ISTEN BÁRÁNYA, HOGY LÁTTA RAJTA A SZENT SZELLEMET MEGNYUGODNI. A MESSIÁS VÉDJEGYE ÉS ISMERTETŐ JELE A KENET.

Neki Jézus az emberi neve, a méltóság-neve pedig a Felkent, vagy Krisztus. Őrajta nyugodott meg a Szent Szellem kenete. A keresztségkor Jézus mérték nélkül teljesedett be Szent Szellemmel. A kenet vezette is Őt. Ésaiás próféta megadja a messiási jeleket, amelyek között első az, hogy Felkent. Felkenetése hét szellem által történt. A hetes szám az isteni teljesség és tökéletesség száma. Utal a próféta arra a gyönyörű korra, mikor senki nem fog ártani senkinek, mert teljes lesz a Föld Isten ismeretével. Ez még később fog beteljesedni, de az már megtörtént, hogy Dávid családjából megszületett a Megváltó.

A pusztában megkísértette az ördög, de Szent Szellem vezetésével az Úr mindennek ellenállt, ekkor az ördög eltávozott Tőle, majd Ő visszatért a Szellem erejével. A Szent Szellem-keresztség után tehát jött a próba. Érdemes megfigyelni, hogy a Szent Szellemmel való beteljesedés milyen fokozatokban történt. Először megkeresztelkedett, majd Szent Szellemmel telve vitetett a pusztába. A próba alatt az Ige kardjával állt ellene az ördögnek, majd a Szellem erejével tért vissza és kezdte el nyilvános szolgálatát.

Lukácsot orvosként nagyon érdekelték a gyógyításnak a különböző esetei, és az, ahogyan az emberek reagáltak Jézus cselekedeteire. Részletesen írja le az orvosi eseteket, így azt is, hogy Jézus vért izzadt a Gecsemáné kertben, és azt, amikor Péter hirtelenkedve lecsapta egy szolga fülét, amit Jézus rögtön meggyógyított. Lukács evangéliuma arról is beszámol, hogy két idős ember, Simeon és Anna hogyan várták a Messiést, és már csecsemő korában is felismerték Jézusban a Megváltót. Ő pedig növekedett testben, lélekben és szellemben, és szüleinek engedelmes volt. Tizenkét évesen a jeruzsálemi tanítókat hallgatta a Templomban, akik álmélkodtak értelmén és feleletein. Tökéletes emberként állítja az olvasó elé a szerző Jézust, aki fel van kenve, és folyamatosan növekedik a kenetben.

A NÁZÁRETI ZSINAGÓGÁBAN KEZDŐDÖTT JÉZUS SZOLGÁLATA, AHOL FELOLVASTA ÉSAIÁS PRÓFÉTA SZAVAIT: A MESSIÁS AZÉRT JÖN EL, HOGY ISTEN CSODÁLATOS MUNKÁJÁT ELVÉGEZZE. JÉZUS BEJELENTETTE, HOGY AZ ÚR SZELLEME EZÉRT VAN ŐRAJTA.

A tanítása is más volt, hiszen Ő hatalommal tanított, nem úgy, mint az írástudók. Jézus nem emberi tekintélyekre támaszkodott, hanem az Atya tekintélyére és Igéjére. A farizeusok szinte mindenbe belekötöttek, ezért Jézus súlyos ítéleteket mondott ki rájuk. A felkenteknek a farizeusok mindig ellenálltak; a tevét lenyelték, a szúnyogot megszűrték.

Jézus Isten ujjával gyógyított és űzte ki a démonokat, azaz a Szent Szellemmel cselekedett a halála és feltámadása is Isten örökkévaló Szelleme által történt. Ezért ez a cselekedet nem időbeli, hanem örökkévaló, azaz minden eddig élt, ma élő és ezután születendő emberre is vonatkozik. A bűnbeesés után békéltetőre volt szüksége az emberiségnek, és erre volt ígéret. Isten a békéltetés szolgálatára küldte el a Fiát. Így vált lehetővé, hogy Isten haragja kiengesztelődjön. A bűn zsoldja halál, de aki hisz Jézus Krisztus áldozatában, annak örök élete van.

JÉZUS KRISZTUS ÁLDOZATA A SZENT SZELLEM ÁLTAL TÖRTÉNT. VÉRE OLYAN TERMÉSZETET HORDOZOTT, AMILYEN EGYETLEN EMBERNEK SEM VOLT, MIVEL Ő ISTEN FIA.

Jézus földi származását tekintve Dávid családjából való, de isteni természetét tekintve megbizonyíttatott Isten Fiának a szentség Szelleme szerint, a halálból való feltámadása által. Voltak, akik korábban is felismerték azt, hogy Ő Isten Fia, de a feltámadása által sokan mások is kaptak kézzel fogható kijelentést erről. Tény, hogy most még testben élünk, de ugyanaz a Szellem lakozik bennünk, Aki Jézus Krisztust feltámasztotta a halálból, így minket is képes lesz feltámasztani. Sőt, Ő már most a földi életünkben is megelevenít minket.

Jézus a mennybemenetele előtt bejelentette, hogy el fog jönni hamarosan az Atya ígérete a tanítványokra, Ő maga pedig a Mennyben kezdi el szolgálatát. Lukácsnak az Apostolok cselekedeteiről írt könyve arról szól, amit az apostolok az Úr által cselekedtek. Olyan könyv, amelynek a végén nincs „Ámen”; ennek az a jelentősége, hogy Jézus Krisztus mennyei szolgálatának nincs vége, a csodáknak van folytatása a mai napokban is.

ELHANGZOTT IGÉK:

  • Lukács evangéliuma 1:1-4, 1:31-38, 4:1-2, 4:18-21
  • Apostolok cselekedetei 1:1-5, 8:10
  • Máté evangéliuma 1:18-23, 3:13-17, 4:1, 27:-29, 8:14-18, 12:28
  • Ésaiás próféta könyve 11:1-9
  • Zsidókhoz írt levél 9:14-15
  • Róma levél 1:3-4, 8:11.
  • Róma levél 1:1-5, 8:10-11

Hrabovszki György jegyzete