Így juthatunk a Krisztusban uralmi helyzetbe – Dr. Hack Péter prédikációjának összefoglalója

Dr. Hack Péter: Bízzál és higgyél!

Dr. Hack Péter 2023.07.16-i prédikációjának összefoglalója

Már a teremtéskor kaptunk esélyt arra, hogy a Menny és a Föld összekapcsolódjon, és az ember az Istennel harmóniában éljen. Az esély először az Édenben adatott meg, de ezt az első emberpár elszalasztotta. A következő esély a lelkiismereti korszak volt, de ezt az esélyt is elmulasztotta az ember, sőt még durvábban. Újabb esélyt jelentett a Noéval kötött szövetség, majd ezután a törvényadás. Ezeket is elszalasztotta az emberiség, ezért újabb lehetőségként adta Isten az Ő Fiát.

A Messiás nem tekintette zsákmánynak, hogy Istennel egyenlő, hanem kiüresítette magát, szolgai alakban, emberként jött el, hogy az embereket Istenhez vezesse. Küldetését az alázattal és engedelmességgel teljesítette.

AZ ALÁZATOSSÁG ÉS AZ ENGEDELMESSÉG AZ ISTENNEL VALÓ KAPCSOLAT ALAPJA.  

Ezzel szemben a felfuvalkodottság és az erőszakos lázadás volt a két kulcselem Lucifer bukása esetében. A szépsége, a bölcsessége, hatalma és az anyagi gazdagsága volt a felfuvalkodásának oka. Mindezek a világban ma is kiemelten fontosak.

Nekünk, hívőknek a felfuvalkodás helyett az alázat legyen a sajátunk! Az alázat nem a kisebbrendűségi érzést jelenti, hanem azt, hogy tudjuk a helyünket a Krisztusban, és azt, hogy nélküle senkik nem lennénk. Az engedelmesség taníthatóságot jelent, hogy tanítványként hallgatunk Őrá. Jézus Krisztus maga is ezzel a két tulajdonsággal teljesítette küldetését: alázatos és engedelmes volt, és győzött.


„Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, amely minden név fölött való; Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.”


MI IS ALÁZATOSAN VISELJÜK A HELYZETÜNKET, TUDVA, HOGY KIRÁLYI GYERMEKEK VAGYUNK, DE MOST MÉG „ÁLRUHÁBAN”.

Isten azt akarja, hogy bátran és büszkén vállaljuk Őt, az Atyánkat, Aki újjászült minket. A mi számunkra sokkal jobb lenne a Mennyben lenni, de küldetésünk van: az emberek miatt még itt kell maradnunk Isten akaratából. Alázattal kell együtt élni azzal a tudattal, hogy a világ számára mi áldást jelentünk.

JÉZUS AZT TANÍTOTTA, HOGY Ő SZELÍD ÉS ALÁZATOS SZÍVŰ, AZAZ ÉPPEN ELLENKEZŐJE LUCIFER TERMÉSZETÉNEK.

Vannak a Földön krisztusi emberek is, és vannak luciferiek is különböző mértékben. A lázadás és kevélység ellentéte és egyben ellensúlyozása, hogy Jézustól megtanuljuk a szelídséget és engedelmességet.

Az alázat és az engedelmesség többször is visszatér Isten Igéjében. Aki ilyen módon közelít Istenhez, annak Ő segít a gondok megoldásában. A győzelmes életnek is feltétele az alázatosság és az engedelmesség. Isten gyermekeként, Jézus Krisztus hatalmával és tekintélyével tudunk ellenállni az ördögnek.

Az Ige szerint a tisztesség előtt az alázatosság jár. Sok bukás előzménye az volt, hogy keresztények kevélyekkel vállaltak közösséget. Jobb alázatos emberek között lenni, mint kevély emberek között, mert nehéz lerázni azt, ami ilyenkor rárakódik az emberre.


„Jobb alázatos lélekkel lenni a szelídekkel, mint zsákmányon osztozni a kevélyekkel.” (Péld 16:19)


AZ ALÁZAT NEM A KISEBBRENDŰSÉGI ÉRZÉST KELL, HOGY JELENTSE, HANEM AZT, HOGY KIRÁLYI GYERMEKEK VAGYUNK, DE NEM FELEJTVE HELYÜNKET A KRISZTUSBAN.

A Biblia szerint mi a Krisztus jó illatai vagyunk, és ezt az illatot megérzik keresztények is, és a világiak is. Isten megőrzi az alázatosakat, mert tudja, hogy az Ő gyermekei vagyunk. Az alázat nélkülözhetetlen az engedelmességhez, mert kevélyen nem lehet Istennek engedelmeskedni. Az anyagi áldás is az engedelmesség következménye.

EL KELL DÖNTENIE AZ EMBERNEK, HOGY KINEK SZÁNJA ODA MAGÁT; KINEK AKAR SZOLGÁLNI, HISZEN FÜGGETLEN NEM LEHET.  

Ádám a luciferi tanácsot követte, amivel elmulasztotta az esélyt az Istennel való harmonikus életre. Egy ember engedetlensége által lettek sokan bűnösök, de az is igaz, hogy egy ember, Jézus Krisztus engedelmessége által igazakká válhatunk. Az legyen a célunk, hogy egyre inkább a krisztusi természet rajzolódjon ki a jellemünkben!

ISTENNEK A SZELLEMI FEGYVEREKKEL AZ A CÉLJA, HOGY LERONTSA AZOKAT AZ OKOSKODÁSOKAT, MAGASLATOKAT, AMELYEK AZ EMBERT AZ ENGEDETLENSÉG IRÁNYÁBA VIHETIK.

Isten ereje legyen mindig ott az életünkben, ami lebontja az elménkben felépült falakat. Éreznünk kell rendszeresen Isten erejét, jóságát. Fontos tudni, hogy királyi gyermekek vagyunk, Jézus Krisztus örököstársai. Nem szabad ettől felfuvalkodni, hanem továbbra is alázatosan kell forgolódnunk. Jó egymáson is meglátni Isten munkáját!

Felolvasott igék:

 • Filippi levél 2:5-11
 • Ezékiel könyve 28:12-17, 4-5
 • Máté evangéliuma 11:29-30
 • Péter apostol 1. levele 5:5-7
 • Jakab apostol levele 4:6-7
 • Példabeszédek könyve 11:2, 15:33, 16:18-19, 29:23
 • Zsoltárok könyve 116:6, Zsolt 25:9
 • Mózes V. könyve 7:12, 11:13, 26-27
 • Zsoltárok könyve 51:14,
 • Róma levél 6:16-17; 5:19
 • Korinthusi 2. levél 10:5.

Jegyzet: Hrabovszki György