A húsvét valódi jelentése

A húsvét valódi jelentése

A húsvét valódi jelentése

A legjobb módja annak, hogy megértsük a húsvét jelentőségét, ha Jézus szavait vesszük alapul … egy új szövetség.

Az Újszövetség

A páska ünnepére Jézus bement a városba, halála előtti utolsó estéjének leírását Lukács evangéliumában 22. részében találjuk:


,,És mikor eljött az idő, asztalhoz üle, és a tizenkét apostol ő vele egyetembe. És monda nékik: Kívánva kívántam a husvéti bárányt megenni veletek, mielőtt én szenvednék: Mert mondom néktek, hogy többé nem eszem abból, míglen beteljesedik az Isten országában. És a pohárt vévén, minekutána hálákat adott, monda: Vegyétek ezt, és osszátok el magatok között: Mert mondom néktek, hogy nem iszom a szőlőtőkének gyümölcséből, míglen eljő az Isten országa. És minekutána a kenyeret vette, hálákat adván megszegé, és adá nékik, mondván: Ez az én testem, mely ti érettetek adatik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a pohárt is, minekutána vacsorált, ezt mondván: E pohár amaz új szövetség az én véremben, mely ti érettetek kiontatik.” (Lukács 22:14-20)


A húsvét lényege Jézus szavaiban kirajzolódik: ,,amaz új szövetség az én véremben, mely ti érettetek kiontatik”.

A páska és az Újszövetség

Hogy ez a szövetség teljes mértékben világos legyen számunkra, bele kell helyeznünk a történelmi kontextusba. Jézus megszületése előtt évezredekkel Isten szövetséget kötött egy általa kiválasztott nemzettel, Izraellel. Ennek a szövetségnek része volt, hogy Isten megsokasítja őket, megáldja őket és földet ad nekik otthonul. A szövetség alatt Isten elvárta az izraelitáktól, hogy ismerjék el, hogy bűnös emberek, vallják meg bűneiket és a szövetségben meghatározott módon mutassanak be állatáldozatot a bűneikért. A páska áldozat rendszerint egy hibátlan bárány volt, csakúgy, mint amikor Egyiptomban egy ártatlan bárány vérét kellett az ajtófélfára felkenni – azon az éjszakán, amikor Mózes kivezette Isten népét Egyiptomból (2 Mózes 12:11-13).

Az áldozati bárány az izraeliták megmenekülésének nagyon fontos része volt azon az estén, ahogyan az elkövetkező években is, amikor megemlékeztek a kivonulásról és Isten kegyelmét kérték az adott évre. Isten pontos útmutatásokat adott Mózes és Áron számára az évenkénti páska rendtartásairól. A mai napig a páska csúcsa a bárány elfogyasztása.

A báránynak hiba nélkülinek kellett lennie, és a feláldozása előtt napokig a családdal élt, ezzel még jelentőségteljesebbé téve az áldozatot, hiszen eközben az állat közel került a családtagokhoz is.

A húsvét és a páska több okból is kapcsolatban áll egymással. Jézus vált a hiba nélküli báránnyá, amikor feláldozta magát, hogy bűnbocsánatuk legyen azoknak, akik hisznek benne – hogy helyreállítsa az Atya és ember kapcsolatát. Ahogyan Izrael ünnepelte a rabszolgaság végét az Egyiptomból való kivonuláskor, a keresztények is a bűn és halál fölött aratott győzelmet ünneplik Jézus halálának és feltámadásának megemlékezésekor. Jézus azt mondta, az Újszövetség Isten és ember között az Ő vérében lett megkötve, ami értünk folyt ki. Nem véletlenül a páska idején végezték ki Jézust; ez volt az Atya által kijelölt  idő egy új szövetség megkötésére.

Mi a húsvét valódi jelentése? A János 1:29-ben olvassuk, hogy amikor Keresztelő János látja Jézust közeledni, azt mondja róla: ,,Íme az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!

Tudta, hogy Jézus Isten fia, a régóta várt Messiás, akinek az eljövetelét a próféták előre megmondták, hogy eljön majd a Megváltó, aki elveszi az emberek bűneit és Istennel való mély, őszinte kapcsolatba vezeti be az embereket.

Ez az új szövetség egy örökre tartó szövetség (Jeremiás 31:31-34, Jeremiás 32:39-42, Ézsaiás 55:3). Jézus, az áldozati bárány, a megváltó, az Isten, a Szabadító – saját életét adta, hogy minket megváltson bűneinkből. Amikor három nappal később feltámadott, akkor legyőzte az Istentől való örök elválasztottságot, a halált, és a győzelmet megosztotta mindenkivel, aki a bizalmát és hitét belé helyezi. Ez az Újszövetség – örökre tartó élet Istennel azon a hiten keresztül, amit Jézusba helyeztünk.

Bibliai versek


,,Aki hisz az Isten Fiában, bizonyságtétele van önmagában. Aki nem hisz az Istennek, hazuggá tette őt; mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amelylyel bizonyságot tett Isten az ő Fiáról. És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten és ez az élet az ő Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet: akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban.”    (1 János 5:10-12)


,,Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint; És hogy eltemettetett; és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint” (1 Korinthus 15:3b-4)

,,Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol.” (Róma 10:9)

Magyarra fordította: Horváth Barna

Forrás: CBN.com