Dr. Hack Péter: Meddig normális az államhatalom?

Dr. Hack Péter: Térjünk vissza a korábbi szeretethez!

Dr. Hack Péter 2021.01.03-i prédikációjának összefoglalója

Egy kereszténynek ismernie kell Isten véleményét arról, mi a helyes hozzáállás az államhatalomhoz. A Biblia arra inti a hívőket, hogy engedelmeskedjenek a hatalmasságoknak, hiszen ezek Istentől rendeltettek. Dániel próféta – aki fogság idején prófétált –, arra hívja fel a figyelmet, hogy Isten változtatja meg az időket, és Ő dönt királyokat és emel királyokat. Miért adott Isten hatalmat az uralkodóknak, és mire adta azt?

A SZENTÍRÁS EGYÉRTELMŰVÉ TESZI, HOGY A HATALOM FELADATA A ROSSZ CSELEKEDETEKTŐL VALÓ ELRETTENTÉS, A JÓ TETTEK JUTALMAZÁSA, ÍGY SZOLGÁLTATVA IGAZSÁGOT.

Érthetőbbé válik ez, ha visszamegyünk a Teremtés könyvéhez. Amikor Isten megteremtette az embert, akkor egyetlen törvényt szabott: azt, hogy a jó és gonosz tudásának fájáról ne egyen. Ebből megtudjuk, hogy az ember teremtésekor már létezett a rossz. Honnan volt a rossz? Lucifer által jött be a világba, akinek szintén volt szabad akarata, mint az embernek, de ő ezt lázadásra használta. Ez volt az a rossz, ami már létezett az ember teremtésekor. A halál is létezett már akkor, mint a bűn következménye.  Isten védőkorlátot adott az emberiség számára a parancsolatok által; ezzel kívánta megvédeni az embert a gonoszságtól. Azt jelenti ez, hogy amíg az ember távol tartja magát a jó és gonosz tudásának fájától, addig a kertnek minden fájáról bátran ehet. Amíg tehát megmarad az ember engedelmességben, addig távol marad a haláltól. Ezt a korlátot viszont az ember átlépte. Isten adott az embernek képességet arra, hogy tudjon dönteni jó és rossz között. A döntés lehetősége miatt van az, hogy az ember erkölcsi lény, azaz felelősségre vonható. Az első emberpár döntésével átadta a Föld fölötti uralmat Isten ellenségének, ezért nevezi az evilág fejedelmének. Ezt a tényt maga Jézus sem cáfolta, viszont megkísértésekor ellenállt neki.

Azzal, hogy az ember jobban hitt az ördögnek, mint Istennek, azt eredményezte, hogy az emberben létrejött a bűn, és át is öröklődött az utódokra. A bibliai emberkép meglehetősen eltér a materialista, ateista emberképtől. Utóbbi szerint az ember eleve jónak születik, csak a társadalom teszi rosszá, ezért elég a társadalmat megváltoztatni és akkor az egyes ember jó lesz. Ennek érdekében meg kell szüntetni a korlátozásokat, hagyni kell, hogy kifejezze magát. Akik szülők, nevelők, azok tudják, hogy ez nem járható út. A társadalomban is bebizonyosodott, hogy az a szemlélet, ami az erőszakos tömegnek tesz engedményt, anarchiához vezet.

Szükséges, hogy legyen az emberek fölött állami tekintély, ellenkező esetben teret nyerhet a fékezhetetlenül pusztító, romboló szándék. Káin volt „az első marxista”, aki megirigyelte a testvérét az Isten áldása miatt, és elvette az életét. Káintól fogva az emberiség növekedésével újabb és újabb bűnök jöttek be. Isten szaporodást és sokasodást rendelt az emberek és az állatok számára, de minden élőlény számára csakis a saját neme szerint. Bűn volt tehát az angyalokkal, és az állatokkal létesített szexuális kapcsolat. Olyan állapot jött létre a sátán által irányított Földön, amelyre az jellemző, hogy az ember szíve gondolatának minden alkotása szüntelenül csak gonosz. Ez az állapot ma még nem jelent meg újra, de Jézus beszéde szerint ez meg fog ismétlődni.

Isten megbánta, hogy teremtette az embert, mert az ember szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz volt és a Föld megtelt erőszakossággal.

Ahogy akkor, az özönvíz előtt az okkultizmus első reneszánsza volt, eljön az okkultizmus újabb reneszánsza a korszak végén. Akkor fog ez bekövetkezni, amikor létrejön a Földön egy olyan rövid ideig tartó korszak, amikor a sátán uralma alig-alig fog korlátokba ütközni. Ekkor csak az Isten törvényéhez továbbra is ragaszkodó emberek fogják visszatartani a sátán munkáját, de ők is sokan  mártírhaláluk árán. Az a gonoszság, ami Noé korában elárasztotta a Földet, az a jelenlegi korban is ugyanezt eredményezné, ha nem lenne Izrael népe és az Egyház.

Amikor Isten a parancsot adta Ádámnak és Évának, akkor a javak korlátlan birtoklását ígérte, ha megtartják a parancsolatot, ellenkező esetben pedig a halált helyezte kilátásba. Sajnos, az első emberpár a halált választotta. Így jött létre a sátán uralma a Föld fölött, de Isten nem engedte, hogy ez az uralom korlátlan legyen. Az élet feletti döntés lehetőségét Isten továbbra is fenntartotta önmagának.

A Noéval kötött szövetségnek az emberi élet védelme is célja volt. Ettől fogva rendelte Isten, hogy emberi hatalom büntesse meg a gyilkost: „aki embervért ont, annak vére ember által ontassék ki”,  mert Isten a maga képére teremtette az embert. Ennek a szövetségnek jele a szivárvány.

Az államhatalom nélkül, anarchiában az emberiség már régen elpusztult volna. Ahol most anarchia uralkodik, ott gyakorlatilag élhetetlen helyek jönnek létre, ahol kiszámíthatatlan a túlélés. Az államhatalomnak a feladata a jó jutalmazása és a rossz büntetése.

Az anarchia rosszabb a legrosszabb diktatúránál is. Az anarchisták azt állítják, hogy a törvények hozzák létre az emberekben a gonoszt. Ellenben a Biblia azt mondja, hogy az emberekben benne van a gonosz, és a törvény tartja vissza őket a gonosz cselekedetektől.

Figyelemre méltó történet a Bibliában, hogy Pál apostolt az államhatalom mentette ki többször is szorult helyzetéből – például a tömeg lincselésétől – , amivel Isten arra használta a hatalmat, hogy az Ő szolgája eljuttathassa az evangéliumot Európába.

AZ EMBERISÉG EGYRE LÁTVÁNYOSABBAN LÁZAD ISTEN ELLEN. ISTEN SZEMÉBEN AZ EMBERI ÉLET MAGASABBRENDŰ AZ ÁLLATI ÉLETNÉL.

A bibliai kóser vágás törvénye az, hogy az állatnak épnek kell lennie és a vérét ki kell folyatni. Elkezdődött ma az a fajta törvényalkotás Európában, amely ezt a vágási módot meg akarja tiltani. Két jog ütközik itt: az embereknek a vallásszabadsághoz való joga és az állatoknak a szenvedés nélküli megöléshez való joga. Zsidó és muszlim szervezetek tiltakoznak az ellen, hogy az állatok jogát az emberek joga fölé emelik. Ez ellentétes Isten törvényével, ugyanúgy, ahogyan a halálbüntetés eltörlése is az. Ezzel az emberiség felülbírálja Istent, hiszen a Noéval kötött szövetség az egész emberiségre vonatkozik. A genderideológiával is ez a baj, ami nem azonos a nők egyenjogúsága  védelmével.

Probléma az is, hogy az emberi élet védelme helyett a kedvtelések védelme kezd dominálni. A koronavírus következtében kétmillió ember hunyt el, abortusz miatt pedig húszszor ennyi magzatot veszítettünk el, mégis napjainkban ezrek ünneplik az emberek az abortusztörvény lazítását.  Micsoda kampány folyik világszerte a koronavírus kapcsán, de a negyvenmillió gyermekről kevesen beszélnek! Ez is kettős mérce. Ennek ellenére is azt kéri tőlünk az Ige, hogy vitákban senkit se szidalmazzunk, akkor sem, ha valaki más véleményen van. A gonoszt csakis jóval lehet legyőzni.

A GENDERIDEOLÓGIÁVAL AZ A PROBLÉMA, HOGY NEM ISMERIK EL AZT, HOGY VAN AZ EMBERNEK SZÜLETÉSI NEME, AMI EGYBEN A BIOLÓGIAI NEME IS, HISZEN AZ IGE EGYÉRTELMŰEN KIJELENTI, HOGY ISTEN AZ EMBERT FÉRFINAK ÉS NŐNEK TEREMTETTE.

Vannak országok, ahol büntetik, ha valaki nem úgy szólít meg valakit, mint amilyen neműnek magát tartja az illető. A problémák akkor kezdődnek igazán, amikor férfi sportolók női versenyeken akarnak indulni – esélytelenné téve ezzel a női versenyzőket; vagy az iskolákban, ahol az öltözőkben a másik nem helyiségeit kívánják használni. Az állam meg tud védeni minket bántalmazásoktól, de sajnos rá tudja kényszeríteni arra is a polgárait, hogy a meggyőződésük ellenére cselekedjenek. Ezáltal  nyomást gyakorolhat az egyházakra is.  A jövőben hamis ideológiák számonkérése várható az államoktól az Európai Unió és az Egyesült Államok részéről. A kóservágás betiltásával, a halálbüntetés betiltásával, homoszexuálisok többletjogainak követelésével, nemátalakításhoz állami hozzájárulás előírásával, egynemű párok örökbe fogadáshoz való jogának követelésével tudnak nyomást gyakorolni a gyülekezetekre. Nemcsak vállalkozásokat, hanem egyházi intézményeket is kötelezhetnek az egyenlőség nevében olyanra, ami ellentétes a lelkiismeretükkel. A lelkiismeretre gyakorolt kényszerre példa, hogy nyugati országokban ma már egyetemi állásukat veszítik el  emberek, akik nem voltak hajlandóak a nyilvánosság előtt az ellenkező nemű személyes névmással nevezni valakit. Szerencsére a magyar nyelvben nincs két nem.

AZ ÁLLAM LEHET A JÓNAK ÉS A ROSSZNAK IS A SZOLGÁLATÁBAN. A JELENLEGI MAGYAR ÁLLAM EGYETLEN TERÜLETEN SEM KÉNYSZERÍTI A KERESZTÉNYEKET, HOGY LELKIISMERETÜKKEL SZEMBENI DÖNTÉSEKET HOZZANAK.

Mi ne nyissuk meg magunkat a hazugságnak, hanem ragaszkodjunk az igazsághoz! A Bibliában szereplő igazságok érvényesítése az Egyház egyik fontos feladata. Imádkozással, könyörgéssel, az embertársaink felé az igazság közvetítésével tehetünk sokat.

Két csoportja van az embereknek. Az egyik, akiket elhívott Isten a Szellem szentelésében az igazság hitében az Ő országába. A másik csoportba tartoznak azok, akik ezt a hívást sajnos elutasítják, mert nem fogadták el az igazságot, hanem a hazugságban hisznek. Ők a tévelygés hatalma alá kerülnek.

ADDIG NORMÁLIS AZ ÁLLAMHATALOM, AMÍG A JÓT JUTALMAZZA ÉS A ROSSZAT BÜNTETI. AZÉRT KELL IMÁDKOZNUNK A MÉLTÓSÁGBAN LÉVŐKÉRT, HOGY HÍVŐKÉNT CSENDES ÉS NYUGALMAS ÉLETET ÉLHESSÜNK.

Ameddig normálisan működik az államhatalom, addig az egyháznak nem az ellensége, hanem szövetségese. Komoly eredmény a rossz elleni küzdelemben a késleltetés is, hiszen így lehetőséget kapunk arra, hogy még több embert menthessünk meg a kárhozattól és elvezessük az igazság ismeretére.

Amikor a hazugság teljesen el fogja árasztani a Földet, akkor az Egyház már nem lesz itt, de később Jézus Krisztussal együtt visszatér, hogy csapást mérjen a hazugság követőire. Látnunk kell tehát, hogy a győztes oldalon állunk. Csak a visszatartás, késleltetés lehet a célunk a gonoszság erejével szemben. Ne azért imádkozzunk, hogy ne jöjjön el az antikrisztusi birodalom, hanem hogy minél többen kimaradjanak belőle.

ELHANGZOTT IGÉK:

  • Róma levél 13:1-5
  • Péter apostol I. levele 2:13-15
  • Titus levél 3:1-2
  • Dániel próféta könyve 2:21
  • Lukács evangéliuma 1:52-53, 4:5-8
  • Mózes I. könyve 2:16-17, 6:1-12, 9:1-7
  • Efézusi levél 2:2
  • Timótheushoz írt II. levél 2:7-14
  • Timótheushoz írt I. levél 2:2-7

Hrabovszki György jegyzete