Dr. Hack Péter: Istentől kapjuk az életet, az üdvösséget, a tálentumokat és az alkalmas voltunkat is

Dr. Hack Péter: A szeretet átalakítja az embert

Dr. Hack Péter 2023.12.10-i prédikációjának összefoglalója

Pál apostol leszögezi athéni beszédében, hogy Istentől kaptunk életet, lehelletet, és mindent.

Isten teremtő, Akinek a szavára előállott a láthatatlanból a látható. Ő adott nekünk életet. Sok olyan kérdésre a mai napig sem tud válaszolni a tudomány, amelyek a teremtéssel, az életadással kapcsolatosak. Az ember önállóan nem tudja az életét megőrizni, erre csak Isten képes. A Szentírás szerint a testünk Szent Szellem temploma, és aki azt megrontja, megrontja azt az Úr. Ő közel van hozzánk, hiszen „benne élünk, mozgunk és vagyunk”. A biológiai életünket is Istentől kaptuk, sőt ennél nagyobbat is, az örök élet lehetőségét.

JÉZUS KRISZTUS ELTÖRÖLTE A HALÁLT, BÁR NEM AZ EGÉSZ EMBERISÉG TEKINTETÉBEN, HANEM CSAK AZ ISTENT SZERETŐK ESETÉBEN. AKI KRISZTUSBAN VAN, AZ NEM FOG HALÁLT LÁTNI, MERT SZÁMÁRA AZ EGYIK LEHETŐSÉG AZ, HOGY AZ ELRAGADTATÁSBAN FOG RÉSZESÜLNI, A MÁSIK PEDIG A FELTÁMADÁS.

A Biblia alapján a halál helyet is jelent és személyt is, ugyanígy a pokol is. Az elkárhozó személyek lelkét és szellemét a halál átadja a pokolnak, de aki üdvözül, az nem találkozik a halál angyalával. Lesz ítélet e világkorszak végén, ami a bűnösök számára kárhoztató, de a megtértek számára felmentő. A földi életpályánk vége után is van élet, és elsősorban ez legyen a szemünk előtt. A döntéseinket ebben a perspektívában kell meghoznunk.

Az egyetemistáknak vizsgaidőszak előtt tudniuk kell, hogy a Biblia négyféle bölcsességről beszél. Van felülről származó, mennyei bölcsesség; ezen kívül van még földi, testi és ördögi bölcsesség. Az egyetemi életben legjobb esetben a földi, emberi bölcsességgel találkoznak a fiatalok. Számos tudományág viszont át van itatva ördögi ideológusok és tanítványaik nézeteivel, akiknek ma is óriási a tekintélye, holott kiderült róluk, hogy magánéletükben szörnyetegek voltak, és a hatásuk romboló. Az antikrisztusi eszmék kimondottan tagadják, hogy az emberiség problémáinak a megoldása csak Krisztus által lehetséges.

A Biblia szerint, akiben nincs meg a Fiú, annak nincs élete. Az Ige az élet és a halál fogalmát másképpen értelmezi, mint a világ, mivel az élet nem azonos a létezéssel, és a halál nem azonos a nem létezéssel. Az életet meg kell becsülni.

A MENNYBE KERÜLÉSHEZ NEM ELÉG EMBEREKKEL JÓ KAPCSOLATBAN LENNI, HANEM JÉZUS KRISZTUSBAN ÉLŐNEK KELL LENNI.

Az élet mellett tehetséget is kapunk Istentől. Jézus elmondja a példázatában, hogy van, akire tíz talentumot bízott az ura, van, akire ötöt, van akire egyet. A tálentum pénzösszeg volt. Aki jól forgatta, dicséretet kapott az urától. Aki nem él azzal, amit Istentől kapott, annak a büntetése jogos. A tálentum tehetséget, képességeket is jelent. Isten megkülönbözteti ilyen területen az embereket. Nem mindenki ugyanabban tehetséges, de mindenki kapott valamire tehetséget, és azokat forgatni, használni kell, hogy elkerülhessük a sírást és fogcsikorgatást. Isten realista, mindenkitől annyit vár el, amennyi ténylegesen várható tőle. Ő igazságos.

Jobb Istennek tulajdonítani az eredményeinket, mint önmagunknak. Az alkalmasságunkat is neki köszönhetjük.

A FELADATAINK ELLÁTÁSÁRA ISTEN TESZ MINKET ALKALMASSÁ. IGAZ EZ A SZOLGÁLATRA, A CSALÁDI TEENDŐINK ELLÁTÁSÁRA ÉS A MUNKAVÉGZÉSÜNKRE IS.

Vannak, akiknek meg voltak a tálentumai, de csak azt követően tudtak érvényesülni, miután az ember kenet alá került. Több példát is láthatunk erre a Szentírásban. Ilyen Sámson esete, aki Istentől kapott erőt, mert számára elkülönített ember volt; és Dávidé is, akire akkor került rá a kenet, amikor Sámuel megáldotta és felkente. Dávid így lett győztes. Jéhu példája is ezt mutatja, hiszen ő a kenet hatására tudta legyőzni Jézabelt és Akháb házát. Nagyszerű, hogy van életünk és vannak tálentumaink is, de ez a kettő még nem elég, hanem a kenet által tesz Isten minket eredményessé.

Pál apostol felhívta Timótheus figyelmét a kézrátevés szolgálata által kapott áldásra, amely által az ifjú helytállhatott. Alkalmas voltunk Istentől van, ezért legyünk nyitottak Isten Szellemére.

AZ ELHANGZOTT IGÉK:

  •  Apostolok cselekedetei 17:24-31
  • Timótheushoz írt 2. levél 1:10
  • János apostol 1. levele 5:11-12
  • Zsidó levél 10:38-39
  • Máté evangéliuma 25:14-30
  • Korinthusi 2. levél 3:5-9
  • Sámuel 1. könyve 16:13
  • Királyok 2. könyve 9:4-10
  • Timótheushoz írt 1. levél 4:14

Hrabovszki György jegyzete