Isten jó – Dr. Hack Péter

Dr. Hack Péter: Az áldás útja az Istennek letett élet

Dr. Hack Péter 2020.08.30-i prédikációjának összefoglalója


„És ímé hozzá jövén egy ember, monda néki: Jó mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Ő pedig monda néki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat.”
(Máté 19:16-17)


A fentebb idézett igerésznek a gazdag ifjú címet adták. Az ő esetében a probléma nem a gazdagság volt, hanem hogy ez az ifjú a vagyonában bízott. A mögöttünk álló hónapok is alátámasztják, hogy nem érdemes az anyagi javakra támaszkodni, mert az Úrba vetett bizalom tart meg bennünket.

Jézus kijelentése Istenről a 21. században talán még fontosabb, mint valaha volt, nevezetesen, hogy Isten jó, illetve hogy a jó létezik és minden jó Istenhez kapcsolódik.

A jónak a tagadása egyre erősebben jelen van a mai kultúrában, az emberek egyre inkább állítják azt, hogy objektív és örökkévaló jó nem létezik. Ezzel szemben a Biblia – Jézus Krisztus általi kijelentése alapján – azt állítja, hogy Isten a jó, Ő a zsinórmérték.


„Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, a kinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.”
(Jakab 1:17)


Nagyon sok hazug teológiát, eretnekséget hirdetnek magukat keresztényeknek nevező emberek, amikor azt vallják, hogy bizonyos dolgokat az ószövetségben tiltott Isten, de az Újszövetségben ez már nem érvényes, mert Isten „a szeretet Istene”. Ez a teológia azt hazudja, hogy Isten és az értékrendje megváltozott. Ezek a felfogások óriási rombolást okoztak Krisztus testében és az egyházban, gyakorlatilag Istent káromolják. Ezen emberek fő problémája nem az, hogy bűnt követnek el, hanem hogy nem hisznek Istennek, illetve ezzel más embereket a kárhozatba taszítanak.


„És látá Isten, hogy minden a mit teremtett vala, ímé igen jó.”
(1 Mózes 1:31)


A teremtés végén Isten kijelenti, hogy minden alkotása jó. A bűnbeesés következményeként a földi életbe bejött a rossz, mégpedig a Sátán személyében. Isten tudta, hogy a jót fenyegeti a rossz, ezért bízta az emberre a kert őrzését. Ezt példázva szükséges őrizni az életünket és azokat a területeket, amiket Isten nekünk adott.


„És monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg…”
(1 Mózes 3:4)


A Sátán arról akarta és akarja a mai napig is meggyőzni az embert, hogy nincs különbség a jó és a rossz között, illetve hogy a bűn nem okoz halált, Istentől való elszakadást.

A Sátán a jótól akar elválasztani. Attól a jótól, ami Isten személyéből árad, azaz Istentől. Ő azt mondja, hogy közeledjünk Hozzá és Ő is közeledni fog hozzánk.

Amikor Istenhez közeledünk, a jóhoz közeledünk.

Mindenki felé jó az Úr, még akkor is, ha elesett. A Sátán el akarja hitetni az emberekkel, hogy ha elestek, számukra már nincs remény. Ez nem igaz, Isten nem ezt mondja magáról. Amíg van kegyelem, addig van lehetőség elfordulni a rossztól, aminek a fizetsége halál. De a jónak, az Istennel való közösségnek az eredménye egy jó élet a Földön és örök élet a Mennyben. Magunktól azonban nem tudunk jóvá válni, mert az Ige kijelenti, hogy Isten az egyedüli jó.


„Megjelentette néked, oh ember, mi légyen a jó, és mit kiván az Úr te tőled! Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel.”
(Mikeás 6:8)


Ezért jó, ha hallgatjuk a prédikációkat, olvassuk a Bibliát, mert megtudjuk mit jelent ki számunkra Isten ahhoz, hogy nekünk jó legyen: cselekedjünk igazságot, szeressük az irgalmasságot és járjunk alázatosan Istennel. Nem a bűn felé kell irgalmasnak lenni, hanem a bűnös felé, akik vétkeznek, hibáznak.

Ha megnyitjuk magunkat a jó felé és elfordulunk a rossztól, jól lesz a dolgunk.

Áldjuk az Urat és emlékezzünk meg minden jótéteményéről! Ne feledkezzünk el arról sem, hogy megbocsátja a bűneinket és meggyógyítja a betegségeinket.


„Avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszútűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít?”
(Róma 2:4)


Kihoz Isten bennünket a rosszból és bevisz bennünket a jóba. Isten jó cselekedetekre teremtett bennünket. Úgy tudunk jót cselekedni, ha utánozzuk a jót. Minden ember életében két út van kijelölve, egy az Isten, egy pedig a Sátán által. A döntés a miénk, hogy melyik mellett döntünk: a jó vagy a rossz mellett.


„Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.”
(Róma 12:1-2)


Az elmében való megújulás által megértjük, hogy amit Isten akar nekünk, az jó, kedves és tökéletes.


„Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg.”
(Róma 12:21)


ELHANGZOTT IGÉK:

  • 103. Zsoltár 1-6.
  • Efézus 2:1-10.
  • 145. Zsoltár
  • 27. Zsoltár

Bosnyák Boglárka jegyzete