Dr. Hack Péter: Engedelmességgel válaszoljunk Isten szeretetére!

Ne légy passzív, ha gúnyolják a hitedet! - Dr. Hack Péter

Dr. Hack Péter 2021.07.25-i prédikációjának összefoglalója

A világban gyakran beszélnek arról, hogy a szeretet Istentől van. A Biblia nagyon fontos kijelentést tesz arról, hogy Isten a szeretet. Nem fordítva: nem a szeretet az Isten, azaz nem egy érzést tesz Istenné. A Biblia használja a szeretet kifejezést szövetségi szeretet értelemben is, amit a görög agapé szóval fejez ki. Másik szó a szeretetre a filosz, ami az emberbaráti szeretetet jelenti. A harmadik szó az erosz, ez a szó nem szerepel a Bibliában, miközben a világ gyakran ezzel azonosítja a szeretet.

AZ EMBER CÉLJA, HOGY BOLDOG LEGYEN, DE NEM MINDEGY, HOGY A VILÁGTÓL NYERI EL AZ EMBER A BOLDOGSÁGOT, VAGY ISTENTŐL. A FÖLDI ÉLET CSAK EGY SZAKASZA AZ ÉLETÜNKNEK, ÉS UTÁNA NEM A SEMMI JÖN, HANEM AZ ÖRÖK ÍTÉLET.

Ez nem ijesztgetés, hanem tájékoztatás. A bűnök következménye örök szenvedés. Az örök ítélet alapja nem az lesz, hogy mi kit szerettünk földi életünk során; mindenkinek saját cselekedetei alapján kell majd felelnie Isten előtt. Hogyan lehet a Mennybe jutni? Isten szeretetével kell közösségre jutni, és Vele, mint Személlyel.

A BIBLIA ÁLDOZATOT HOZÓ SZERETETRŐL BESZÉL, NEM OLYANRÓL, AMI CSUPÁN VÁGYAK KIELÉGÍTÉSÉT CÉLOZZA.

Amnon és Támár története mutatja azt, hogy a világban a „nekem szükségem van valamire, és ezt valaki töltse be” típusú szeretet van jellemzően jelen. Az Istennel való kapcsolatban a szeretet közvetítő szerepet játszik. Isten a teremtés céljának azt tekintette, hogy meg tudja osztani Önmagát teremtményeivel és ehhez volt eszköz a szeretet. A Biblia világossá teszi, hogy a szeretet nem a saját vágyak kielégítését célozza. A szeretet egy Személytől jön; a Teremtőtől, Aki feláldozta értünk a Fiát a mi bűneink bocsánatának érdekében.

SAJNOS, A VILÁG SZÁMÁRA A BŰN ISMERETLEN SZÓ, MÁRPEDIG ÉRTELMETLEN LETT VOLNA JÉZUS KRISZTUS FELÁLDOZÁSA, HA NEM LÉTEZNE BŰN.

Az Atya szeretete abban állt, hogy feláldozta értünk a Fiát, és a szeretet viszonzásának módját is meghatározta oly módon, hogy aki az Ő parancsolatait megtartja, az szereti Őt. Semmiképpen sem lehet Isten az, akit az ember maga teremt önmaga számára. A kereszténység Isten szeretetéből indul ki. Tudjuk, hogy ha Ő nem avatkozott volna be az életünkbe, akkor örök kárhozat várt volna ránk.

BIBLIAI IGAZSÁG, HOGY VÉRONTÁS NÉLKÜL NINCS BŰNBOCSÁNAT. EZÉRT KELLETT ISTENNEK FIA FELÁLDOZÁSÁVAL BELÉPNIE AZ ÉLETÜNKBE.

Jézus Krisztus feltámadása után kérte az Atyát, hogy küldje el Szent Szellemet. Ez meg is történt, és Ő jelenti ki számunkra az Atyát. Szent Szellem ken fel minket arra, hogy képesek legyünk megcselekedni Isten akaratát és ellene tudjunk állni a bűnnek.

JÉZUS AZT MONDTA A TANÍTVÁNYOKNAK, HOGY AZ SZERETI ŐT, AKI ISMERI ÉS MEGTARTJA AZ Ő PARANCSOLATAIT. SZÓ SINCS ARRÓL, HOGY TEHETSZ BÁRMIT, CSAK SZERESSED AZT, AMIT TESZEL – EZT A VILÁG TÁLALJA CSAK ÍGY!

Az embernek Isten felé irányuló szeretete nem puszta vágy, hanem életvezetésben, cselekedetekben, beszédben, kell ennek megjelennie. Az emberi kapcsolatokban is fontos, hogy a szeretet olyan legyen, amely tekintettel van a másikra, és képes érte áldozatot hozni. Az Isten iránti kapcsolatban is arra kell figyelni, hogy mivel tudunk Neki örömet szerezni. Tudjuk a Bibliából, hogy ez akkor lehetséges, ha megtartjuk Isten parancsolatait.

ISTENNEK A FIÁT FELÁLDOZÓ SZERETETÉRE A PARANCSOLATOK MEGTARTÁSÁVAL VÁLASZOLHATUNK; PUSZTÁN AZ ÁLDOZAT ELFOGADÁSA UGYANIS KEVÉS HISZEN AZ EMBERI KAPCSOLATOKBAN IS ALAP A KÖLCSÖNÖS ADÁS, ÉS ALKALMAZKODÁS.

Jézus világossá tette, hogy a parancsolatok megtartása azonos a törvény betöltésével. Ő nem törölte el a törvényt, sőt több helyen is megszigorította, mert a Szent Szellemmel betöltekezett emberektől már több várható el. Jézus kijelentette, hogy a megszigorított parancsolatokat is meg kell tartaniuk az újszövetségi hívőknek. Ma azt tapasztaljuk lépten-nyomon, hogy a világban rombolják a bibliai értékeket. Ez, sajnos, begyűrűzik valamilyen mértékben az Egyházba is, aminek következménye, hogy rombolja az emberek önképét. A bűnökből meg kell térni, ha azt akarjuk, hogy Szent Szellem közöttünk lakozzon, és bennünk maradjon.

A MEGTÉRÉS SORÁN ISTEN SZERETETÉNEK ELNYERÉSE ÉRDEKÉBEN ÖNKÉNT LEMOND A MEGTÉRŐ BIZONYOS CSELEKEDETEK ELKÖVETÉSÉRŐL.

Van szeretet Istentől és van a világtól; az előbbi valódi, az utóbbi hamis. Az Istentől való szeretet alapja áldozat, a világi értelmezés szerintinek az alapja önzés. Isten féltőn, azaz féltékenyen szeret, tehát nem akar osztozni mással a szeretett személyt illetően; nem engedi át az Ő helyét másnak, sőt annak egy részét sem. Isten kifejezte irántunk a szeretetét, és viszonzásul azt igényli, hogy az elvárásait tartsuk tiszteletben. A tanítványoknak arra a kérdésére, hogy melyik a legnagyobb parancsolat, Jézus ezt felelte:


Jézus pedig monda neki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.
(Máté 22:37-39)


Isten szeretete abban is megnyilvánult, hogy megígérte: az Őt szeretőknek olyat készít, amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem gondolt. A mi feladatunk nem az emberek ítélgetése, hanem a kegyelem örömhírének hirdetése. Azt kell elmondanunk, hogy van lehetőség a bűnökből megtérni, békét kötni Istennel, aminek következtében Isten szeretett gyermekévé lehet válni. Ez a keresztény szeretet lényege.

AZ ELHANGZOTT IGÉK:

  • János apostol I. levele4:6-15, 5:3, 2:4-6
  • János evangéliuma 14:13-24, 15:10
  • Máté evangéliuma 5:17-18, 5:27-30
  • Róma levél 13:8-10

Hrabovszki György jegyzete