Dr. Hack Péter: A bűnös ember megmenekülésének útja

Dr. Hack Péter: A bűnös ember megmenekülésének útja

Dr. Hack Péter 2024.05.19-i prédikációjának összefoglalója

Isten Szellem, ezért Őt csak szellemben és igazságban lehet imádni. A lélek szó az amúgy kiváló Károli-fordításban félreérthető. Vannak felekezetek, amelyek megpróbálták lélekkel megragadni Istent, de ez nem lehetséges. Lélekkel, azaz érzelmekkel, értelemmel, akarattal nem tudjuk felfogni Isten dolgait. Teremtett viszont Isten belénk olyan részt is, amellyel kapcsolatba léphetünk Vele, és ez a részünk a szellemünk.

A Szent Szellem már a teremtéskor jelen volt, és a testünknek és Isten leheletének egyesülése által lett az ember élő lélekké. Amikor a szellem és a lélek elhagyja a testet, akkor következik be a biológiai halál, így teljesül be az, hogy az ember porból lett és porrá lesz.

“Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.
Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.”
Róma 8:1-2

A Biblia szerint nincs azok ellen kárhoztató ítélet, akik nem test szerint járnak, hanem Szent Szellem szerint. Ádámban minden ember vétkezett, ez által minden emberre elhatott a bűn és ezzel a bűn következménye, a halál is. A halál a Bibliában személyként is szerepel, nemcsak jelenség, amit úgy ismerünk, hogy az az emberi test és szellem szétválása. A halál egy gonosz angyal, aki a bűnös emberek lelkét és szellemét a pokolba viszi. A pokol szintén egyszerre jelent egy személyt és helyet is. Itt tartózkodnak tehát az elkárhozott emberek lelkei és szellemei, és a feltámadás után a gyehennába fognak kerülni.

Az által, hogy minden emberre elhatott az eredendő bűn, egyetlen ember sem tudná saját cselekedetek által elkerülni a kárhozatot, hiszen senki sem képes a természetét megváltoztatni. Nem azért bűnös valaki, mert bűnt követ el, hanem azért követ el bűnt, mert bűnös természetet örökölt őseitől. A romlott természetű ember könnyebben cselekszik bűnt, mint igazságot. A romlott természet a bűn és a halál uralma alatt van, és Isten kárhoztatja ezt a természetet. A kárhozattól való megszabadulás feltétele e romlott természettől való megszabadulás.

Dr. Hack Péter: A bűnös ember megmenekülésének útja

A Szent Szellem már a teremtéskor jelen volt, és a testünknek és Isten leheletének egyesülése által lett az ember élő lélekké” – Dr. Hack Péter

Amikor egy ember bizonyos szinten megismeri Isten igazságát, akkor a lelkiismerete elkezd működni, és érzékeli, hogy ha akkor távoznia kellene a világból, akkor nem jó helyre kerülne a szelleme és a lelke. Téves az az állítás, hogy minden ember földi pályafutása után a Mennybe jut. Csak azok jutnak oda, akik megszabadultak a bűnös természetüktől, mivel Isten igazságos. A jót jutalmazza, a rosszat bünteti. Ő kegyelmes is, ad esélyt arra, hogy az ember korrigálja magát, de nem szabad, hogy ez  szemtelenné tegye az embert.

Aki rájön, hogy hibázott, az mehet Jézus Krisztushoz, és az Őbenne lévő élet szellemének törvénye fel fogja a bűnöst szabadítani a bűn és a halál törvénye alól. Aki befogadja Krisztust a szívébe, annak szellemét a következő lépésben, az újjászületésben és a Szellemben történő alámerítkezésben Isten feltámasztja. Minden embernek van ugyanis szelleme, de a megtérésig az halott állapotban van. Krisztus az élet, ezért csak azok az emberek élők, akik Krisztussal kapcsolatban vannak, még akkor is, ha a testük már el van temetve. Ezért beszél a Biblia élő személyekként a megdicsőült szentekről.  Akik viszont bűnökben élnek, ők mozgó halottak, de Isten akarata az, hogy ne maradjanak ebben az állapotban. Ez a mi küldetésünk, hogy hozzuk ki őket ebből a helyzetből. Azt kell hirdetnünk, hogy van kegyelem, ami által ki lehet jönni ebből az állapotból. Aki át van itatva Isten Szellemével, annak már a jót könnyű megtenni, és a rosszat nehéz. Azért van ez, mert kapott egy plusz erőt a jó megcselekvéséhez és undorodni fog a bűn cselekvésétől.

Sajnos vannak olyan teológiai elméletek, amelyek szerint egy vallási közösséghez tartozás üdvözít. Nem, mások hite nem tud senkit megtartani, csak az Istennel való személyes kapcsolat, amit Isten Szelleme tud csak létrehozni. Ma a keresztények jelentős része kulturális keresztény, akik nem élik meg a hitüket, hanem csak a társadalmi elvárásokhoz igazodnak. Ezekhez viszont nem érdemes igazodni, mert a társadalom nagy többsége ítélet alatt van. Nem embereken, hanem az Igén keresztül lehet Istenhez menni és Szent Szellem által lehet Vele kapcsolatot tartani. Fontos a testünket olyan állapotban tartani, hogy Isten Szelleme hajlandó legyen bennünk tartózkodni.

Dr. Hack Péter: A bűnös ember megmenekülésének útja

Amikor egy ember bizonyos szinten megismeri Isten igazságát, akkor a lelkiismerete elkezd működni” – Dr. Hack Péter

Az Úr testével és vérével való közösség megerősítésében az is fontos, hogy önmagunkat igyekezzünk Szent Szellem számára mind inkább alkalmas lakóhellyé tenni. Az örök életet viszont csakis Isten Szelleme hozhatja létre. Ehhez Isten örökséget is készített számunkra, az Ő dicsőségét örökölhetjük Jézus Krisztus örököstársaként.

“Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.
Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg.”
Róma 8:16-17

Bűnös vért nem lehet Isten elé vinni, de Jézus Krisztus hibátlan, tiszta vérét az Atya elfogadta. Az úrvacsorai közösségben azért vesszük a bort, hogy Jézus Krisztus vérével legyen közösségünk, és a kenyeret, hogy megemlékezzünk arról, hogy Jézus Krisztus teste megtöretett. Az Ő áldozatáról is megemlékezzünk egészen addig, amíg visszajön, mert vissza fog jönni az Övéiért, akikben a Szent Szellem él.

Csodálatos ígéretek birtokosai vagyunk; nagyszerű utat nyitott meg számunkra az Úr. Megtérésünk óta Isten által vezetett személyek vagyunk, és erről a Szent Szellem naponként bizonyságot tesz. Tartsunk ki a hitben, mert meg van írva, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül.

Elhangzott igék:

  • Róma levél 8:1-17
  • Máté evangéliuma 26:26-29
  • Korinthusi I. levél 11:22-32

Hrabovszki György jegyzete