Dr. Hack Péter: Az úrvacsorai közösség bibliai tartalma

Dr. Hack Péter: Az úrvacsorai közösség bibliai tartalma

Dr. Hack Péter 2022.04.17-i prédikációjának összefoglalója

Jézus a főpapi imáját megáldoztatása előtt mondta el. Isten az igazság hirdetésére hívott el minket, az pedig Isten Igéje. Ennek hirdetését várja tőlünk Isten. Az emberek elfogadnak emberi gondolatokat is, de nekünk csakis Isten Igéjét kell megalkuvás nélkül hirdetnünk az emberek számára. Ezt csak akkor tudjuk megtenni, ha eggyé leszünk a Krisztussal. Mi nem tudjuk megváltoztatni az embereket, hanem az a feladatunk, hogy lehetővé tegyük számukra, hogy jó döntéseket tudjanak hozni. Ehhez meg kell ismertetni velük az igazságot.

NAGYON JÓ, HOGY MA MÉG A MI ORSZÁGUNKBAN SZABADON HIRDETHETJÜK AZ EVANGÉLIUMOT, MERT NEM TILTOTTÁK LE AZT ÁLLAMI ESZKÖZÖKKEL.

Jézus nem azt kérte az Atyától, hogy vegyen ki minket a világból, noha nekünk ez lenne a legjobb. Ma nagyon sok hír fájdalmat okoz a jóérzésű embereknek. Akinek véget ért a földi pályafutása, annak megszűnt a választási lehetősége a jó és a rossz között. Jézus azt mondta, hogy Ő ugyanúgy küld minket a világra, ahogyan az Atya Őt küldte. A keresztény élet ne önközpontú legyen, mert ez nem Isten természete, hanem az ördögé. Az Isten szerinti megszomorodás arra indítja a keresztényeket, hogy menjenek és hirdessék az evangéliumot. Jézus megismertette velünk az Atya nevét és tervét, és azt a szeretetet akarta belénk helyezni, amivel az Atya szereti Őt.

AHHOZ, HOGY ISTEN AKARATÁT HITELESEN KÖZVETÍTHESSÜK, EGGYÉ KELL VÁLNUNK JÉZUS KRISZTUSSAL, ÍGY MINTEGY KRISZTUSBÓL KELL SZÓLNUNK ISTEN IGÉJÉT, HOGY AZ ÉLET ILLATÁT KÖZVETÍTHESSÜK.

Minél erőteljesebben van jelen a halál a világban, annál nagyobb az éhség az élet iránt. Nem az a feladatunk, hogy a kereszténység nevében elkövetett tetteket igazoljuk, hanem az, hogy az igazságot hirdessük. Jézus azt mondta, hogy újszövetségi mércével mérve már az embertársak gyűlölete is gyilkosságnak minősül, ezért nem lehet igei a fegyverek megáldása.

Az élet Krisztus, ezért az evangélium az élet üzenete, ami reménységet hordoz az emberek számára. Akiben megvan Isten ereje, azt gyűlöli az ördög, de ennél rosszabb lenne az, ha dicsérne, vagy akár csak közömbösek lennénk számára. Isten mindannyiunkat egyéniségnek teremtett, és az egyéni személyiségjegyeink megtartása mellett formál minket a saját képére és hasonlatosságára.

AZ ÚJJÁSZÜLETÉS AZT JELENTI, HOGY A SZÜLETÉSKORI ÉNÜNK A VÍZKERESZTSÉGBEN EGGYÉ LESZ A KRISZTUSSAL A HALÁLÁBAN ÉS ELTEMETKEZÉSÉBEN, ÉS A RÉGI ÉNÜNK A SÍRBAN MARAD, AZ ÚJ ÉN VISZONT FELTÁMAD ÉS ÉL.

Ahogyan eggyé váltunk vele a halálában, úgy eggyé válunk majd vele a feltámadásában is. Ehhez az kell, hogy megmaradjunk a Krisztusban. Akik megmaradtak az Úrban, azok ma jobb állapotban vannak, mint a járvány előtt voltak.

Jézus azt mondta, hogy jobb a tanítványoknak, ha Ő elmegy, mert a nélkül nem küldhetné el Szent Szellemet.

A HÚSVÉTI BÁRÁNYRA EMLÉKEZVE JÉZUS MEGALAPÍTOTTA AZT A KÖZÖSSÉGET, AMIT FOLYAMATOSAN MEG KELL ÚJÍTANUNK, ÉS AZ Ő VISSZATÉRÉSÉIG RENDSZERESEN KELL GYAKOROLNUNK.

A húsvét kifejezés nem mutatja pontosan az ünnep jelentését, mert az eredetiben nem étkezésről van szó, hanem azt jelenti, hogy „elkerülés”, azaz van lehetőség az ítéletet elkerülni. Lehet az élethez kapcsolódó sorsot választani, megszabadulva a pusztítótól. A zsidóknál a széderestével kezdődik az ünnep, amelyen a legfiatalabb fiú tiszte megkérdezni, hogy az az este miben különbözik a többitől. Ezt a helyet az utolsó vacsorán Jézus mellett a legfiatalabb tanítvány, János apostol foglalta el. Az úrvacsora alapítása az Úr páskavacsorája során történt.

AZ ESTE KÖZPONTI RÉSZE AZ ASZTAL, AMI A KÖZÖSSÉGET JELENTI ISTENNEL ÉS EGYMÁSSAL. NEKÜNK IS JELEZNÜNK KELL ISTENNEK, HOGY ŐHOZZÁ AKARUNK TARTOZNI. A VILÁGBAN ÉLÜNK UGYAN, DE ELVÁLASZTOTTAN AZ ÖRDÖG ASZTALÁTÓL, ÉS AZ ÚR ASZTALÁVAL AKARUNK KÖZÖSSÉGBEN LENNI.

Jézus Krisztus győzött, ezért mi is be tudunk ülni Vele együtt az Ő királyi székébe, de ehhez szükséges, hogy mindig tárjuk ki Előtte az ajtónkat.

Isten embereken keresztül szól hozzánk, mivel Ő emésztő tűz, ezért szükséges volt, hogy Jézus Krisztus ne isteni formában jelenjen meg a Földön, hanem emberi formában, és úgy közvetítse az élő Isten üzenetét.

A KENYÉR A KRISZTUS MEGTÖRETETT TESTÉT JELKÉPEZI AZ ÚRVACSORAI KÖZÖSSÉGBEN. A KENYÉREN KERESZTÜL  JÉZUS KRISZTUS TESTÉVEL LÉPÜNK KÖZÖSSÉGRE, EGYBEN AZ EGYHÁZZAL IS.

Az Úr megtöretett teste által az örök életet nyerjük el. Ez nagyon erős szövetségkötést eredményez.

A BOR JÉZUS KRISZTUS VÉRÉVEL VALÓ KÖZÖSSÉGET JELENTI. JÉZUS KRISZTUS VÉRE A BŰNBOCSÁNAT POHARA, AMELLYEL MEGERŐSÍTJÜK VELE A KÖZÖSSÉGÜNKET.

Az úrvacsora célja a megemlékezni arról, hogy Isten szövetséget kötött népével, és hogy mi Jézus Krisztusban legyünk és Ő mibennünk. Ehhez az Ő testével és vérével való közösséget kell gyakorolnunk, mivel vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. A Bárány vére hozta el a megmenekülést a pusztítótól.

ELŐRE IS TEKINTÜNK, MERT AZ ÚRVACSORA A JÖVŐRE NÉZŐ REMÉNYSÉG ÁLTAL A SZÖVETSÉG MEGERŐSÍTÉSÉT IS JELENTI.

Az úrvacsora tehát nem csak szeretetvendégség. A mi hitünk arra irányul, hogy a megtérésünk, újjászületésünk és Jézus Krisztus testével és vérével való közösségünk megment minket a haláltól és a kárhozattól, és megbonthatatlan kapcsolatba vezet be bennünket az élő Istennel, akinek a követei akarunk lenni a Földön.

AZ ELHANGZOTT IGÉK:

  • János evangéliuma 17:15-26, 6:48-56
  • Korinthusi II. levél 2:14-17
  • Róma levél 6:1-11
  • Máté evangéliuma 26:26-29
  • Mózes III. könyve 23:5-8
  • Korinthusi I. levél 10:18-22, 10:16-17,11:25
  • Jelenések könyve 3:20-22
  • Zsidókhoz írt levél 9:12-22

Hrabovszki György jegyzete