Dr. Hack Péter: Az Egyház építése és a szolgálati ajándékok

Hack Péter: Útmutatás az utolsó idők egyháza számára

Dr. Hack Péter 2021.09.12-i prédikációjának összefoglalója

Az Egyház Krisztus teste. Isten ebbe a testbe egyenként helyezte el a tagokat, amint Ő akarta, és így megvan az egység is a testben, és a sokszínűség is. A magányos kereszténység nem kereszténység; nincs olyan, hogy a „magam módján hiszek”. Az üdvözítő hit az. hogy Jézus Krisztus az Isten Fia, Aki meghalt a bűneinkért, és feltámadt a megigazulásunkért. Jézus Krisztus személyesen hívja el az  Ő testének tagjait. Kell a világos látás Krisztus testéről, ami egy szellemi test. Az Egyház nem egy felekezet, hanem igaz hívők közössége alkotja azt. Fontos, hogy létrejöjjön a szereteten alapuló testvéri közösség.

NEM BIBLIAI A BARLANG-KERESZTÉNYSÉG, A REMETESÉG, SEM AZ INTERNET-KERESZTÉNYSÉG, HISZEN A SZERETET PARANCSA NEMCSAK AZ ISTEN SZERETETÉRE VONATKOZIK, HANEM A FELEBARÁTÉRA IS.

Kevés az, hogy valaki nem gyűlölködik. Megdöbbentő, hogy az úgynevezett keresztény világban is tapasztalható a gyűlölködés. Egymás szeretetéhez az szükséges, hogy közösségben legyünk egymással. Ez fontos követelmény akkor is, ha a másik nem olyan, mint én, azaz ne akarjuk egymást saját képünkre átalakítani. Krisztus teste sokféle tagból áll. Ne akarjam a saját elképzelésemmel felülbírálni Istent, Aki a testvéremet is a testbe helyezte.

AKI NEM SZERETI A TESTVÉREIT, VIZSGÁLJA MEG AZT, HOGY ENNEK MI AZ OKA! LEHETSÉGES, HOGY IRIGYSÉG VAN MÖGÖTTE, VAGY TÖRVÉNYKEZÉS.

Harmóniában és egységben szeressük egymást, tisztelve a különbözőségeket is. Akkor tudnak az egyes tagok jól együttműködni, ha egyetlen tag sincs kirekesztve. Nem emberek, hanem Isten dönti el, hogy ki tartozik az Ő Egyházához. Egy kereszténynek a pályája során a gyümölcsök mutatják meg, hogy milyen az élete, ezért le kell tennünk a testi gondolkodást, ítélkezést.

A modern világ elképesztően rombolja az emberi kapcsolatokat és az érzelmi intelligenciát. A másik embert a valóságban nem lehet egy gombnyomással lenémítani, eltüntetni. Van, akinek a személyes kapcsolatok gyakorlásánál kényelmesebb a virtuális kommunikáció, és ezen csakis radikális változással lehet segíteni.

MINDANNYIAN A TEST RÉSZEI VAGYUNK, AMELY TESTBEN KIEMELT SZEREPÜK VAN A SZOLGÁLATI AJÁNDÉKOKNAK; AZOKNAK A SZEMÉLYEKNEK, AKIKNEK ISTEN ADOTT KÜLÖNLEGES SZEREPET ÉS KÉPESSÉGET AZ EGYHÁZ ÉPÍTÉSÉRE.

Krisztus teste nem egy statikus valóság, hanem folyamatosan épül, fejlődik, és ez nem spontán történik, hanem a szolgálati ajándékokon keresztül. Az egyes hívő feladata, hogy rendszeresen együttműködjön velük a saját maga épülésére, és a gyülekezet fejlődése érdekében is.

Aki elhagyja a gyülekezetet, és utána másik szervezetben jól szolgálja Istent, azzal önmagában semmi baj nincs, csak ne szítsa a gyűlöletet a korábbi közösségével szemben. A kereszténységen belül a legnagyobb veszélyt a lázadó, önjelölt keresztények jelentik. Hogy van-e valakinek ajándéka az Egyház építésére, azt a gyümölcsök mutatják meg. Az építés nem állhat abból, hogy a máshol felépített embereket ellopja valaki, hiszen ezzel eltávolítja egymástól a test egyes tagjait, amiknek egymás mellett kellene lenniük, az nem építés. Krisztus testének tagjai azok a közösségek, amelyek építik azt.

A SZOLGÁLATI AJÁNDÉKOK ELLENÉBEN NEM LEHET ÉPÍTENI KRISZTUS TESTÉT.

Miért kell elhinnünk, hogy egy szolgálati ajándék látása jó? Azért, mert Isten embere ő, akit az Úr helyezett szolgálatba, és ezt a gyümölcsei mutatják: Jézus Krisztushoz vezeti az embereket.

Az ószövetségben prófétát ígért Isten, olyat, mint Mózes, hogy rá hallgassanak.

ISTEN NEM KÖZVETLENÜL SZÓL AZ EMBERISÉGHEZ – ÉPPEN A MI ÉRDEKÜNKBEN TESZI EZT. PRÓFÉTÁKAT AD, ÉS ELVÁRJA AZ EMBEREKTŐL, HOGY HALLGASSANAK RÁJUK. A SZOLGÁLATI AJÁNDÉKOK UGYANÍGY AZ ATYA AKARATÁBÓL, JÉZUS KRISZTUSTÓL, SZENT SZELLEM ÁLTAL VANNAK A GYÜLEKEZETBEN.

Téves az a vélemény, hogy az Egyházban mindenki egyenlő. Van tekintélyi rend, és nem mindenkit, hanem némelyeket rendel Isten a szolgálat munkájára. Ennek mintáját láthatjuk az ősegyházban. Krízishelyzetben, vitás kérdésekben az apostolok és a vének tárgyaltak, és a végső szót a jeruzsálemi gyülekezet pásztora, Jakab mondta ki. Minden fontos eseményről tájékoztatták a pásztort, erről többször említést tesz a Biblia. Péter apostol a kiszabadulásakor üzent neki: „mondjátok meg Jakabnak és a gyülekezetnek”. Pál fontosnak tartotta, hogy a szolgálati útjairól beszámoljon Jakabnak és a véneknek Jeruzsálemben. Nem azt mondta Pál, hogy „a szolgálatom csak az Úrra és csak rám tartozik.”

A TEST NÖVEKEDÉSÉVEL EGYÜTT JÁRNAK AZ INTÉZMÉNYESÜLÉS FELADATAI, AMIKNEK A VÉGREHAJTÁSA IS SZENT SZELLEM ÁLTAL KELL, HOGY TÖRTÉNJEN.

Az apostolok és vének mellett diakónusokat is szolgálatba állítottak az apostolok, azokat, akikről jó bizonyság volt, és tele voltak Szent Szellemmel.

Az elöljárók azok, akik felmérik az akadályokat, kapnak Istentől látásokat, védelmezően vezérlik Isten népét. A keresztény élet egyik legfontosabb követelménye a jó kapcsolat ápolása az elöljárókkal, akiknek egész pályáját néznünk kell, és követni a hitüket.

A HÍVŐ ÉRDEKE, HOGY AZ ELÖLJÁRÓ ÖRÖMMEL VÉGEZZE A SZOLGÁLATÁT, HISZEN AZ VÁLIK A GYÜLEKEZET JAVÁRA. TISZTELETTEL ÉS TÁMOGATÁSSAL VISZONYULJUNK EZÉRT HOZZÁJUK!

Fontos, hogy minden ékes rendben történjen. Ehhez szükséges a vezetés is, és a hívők együttműködése is. Amennyiben ez megvalósul, akkor a gyülekezet vonzó lesz a kívülállók számára. Lesznek megtérők, és Krisztus teste épülni, növekedni fog szeretetben.

AZ ELHANGZOTT IGÉK:

  • Korinthusi I. levél 12:1-31
  • János apostol I. levele 4:20-21
  • Efézusi levél 4:11-13
  • Mózes V. könyve 18:15-18
  • Apostolok cselekedetei 3:22:26, 6:1-7, 12:17, 15:13-23, 21:15-20
  • Róma levél 12:8
  • Thesszalonikai I. levél 5:12-13
  • Zsidókhoz írt levél 13:7, 13:17
  • Korinthusi I. levél 14:12, 14:40

Hrabovszki György jegyzete