Dr. Hack Péter: Amit Isten egybeszerkesztett, azt ember el ne válassza!

Dr. Hack Péter: A szövetség miatt hallgat meg az Úr

Dr. Hack Péter 2021.01.24-i prédikációjának összefoglalója

A házasság intézménye szent, amit Isten hozott létre. Minél erősebbek az Egyházban a házasságok, annál erősebb maga az Egyház is. A huszadik század elején a pünkösdi-karizmatikus ébredés az egész világra eljutott.

AZ ÉBREDÉS LENDÜLETE AZ APOSTOLI EGYHÁZ TERJEDÉSÉHEZ HASONLÍTOTT. EZT TÖRTE MEG A HATVANAS ÉVEKBEN BEROBBANÓ SZEXUÁLIS FORRADALOM.

Ez a mozgalom jelentős rombolást okozott a világban, és sokat ártott az Egyházban is. Ennek egyik ártalmas következménye lett az emberiség legnagyobb gyilkosságsorozatának, az abortusznak a legalizálása. A házasság intézményének a megromlását is eredményezte, aminek következtében az Egyházak társadalmi befolyása meggyengült. Azt látták ugyanis a világi emberek, hogy a keresztények is elkövetik azokat a bűnöket, amiket ők, emiatt nem látták értelmét a megtérésnek. A huszadik század végére az a helyzet állt elő a világban, hogy a prostitúció, a pornográfia nagyobb anyagi elismerést kap a társadalom részéről, mint az evangélium. Ma Magyarországon a második leggazdagabb ember a pornográfiából szerezte vagyonát.

VANNAK EURÓPÁBAN KERESZTÉNY ÉRTÉKEK, DE SOKKAL KISEBB MÉRTÉKŰ EZEN ÉRTÉKEK TÁRSADALMI MEGBECSÜLÉSE, MINT A BŰNÖK TÁMOGATOTTSÁGA.

Fontos lenne, hogy az Egyházban jobbak legyenek a mutatók erkölcsi kérdések terén, mint a világban. A Biblia szerint Krisztus és az Egyház kapcsolata ugyanolyan, mint a férj és a feleség kapcsolata. A Szentírás azt állítja, hogy a házasság felbonthatatlan szövetség, tehát amit Isten egybeszerkesztett, azt ember nem bonthatja fel. Változtathatatlan kritérium az, hogy egy férfi és egy nő alkotja a szövetséget. Ez az igazság – átemelve az Isten és ember kapcsolatára – azt jelenti, hogy az is felbonthatatlan. Ez a szövetség csak az ember hibájából szakadhat meg, Isten részéről sosem.

A BIBLIAI ÜDVTÖRTÉNET HÉT KORSZAKRA OSZTHATÓ, EZEK KÖZÜL JELENLEG A HATODIKBAN ÉLÜNK. MINDEN EMBER VAGY BELÜL VAN A SZÖVETSÉGEN, VAGY KÍVÜL AZON.

Az eddigi öt üdvtörténeti kor is szövetségen alapult, ahogyan a jelenlegi is. Az Ádámmal kötött volt az első, amit az ártatlanság korának is neveznek. A második a lelkiismereti vagy önrendelkezési korszak, amely a bűnbe esett emberrel köttetett. A harmadik a Noéval kötött szövetség, ami az emberi felsőbbségnek a korszaka, amikor Isten  az embernek adott egy speciális hatalmat a Földön. A negyedik a pátriárkák, azaz ősatyák korszaka, tehát az Ábrahámmal, Izsákkal, Jákobbal kötött szövetség. Az ötödik a törvény szövetsége, az ószövetség, Mózessel megkötve (alszövetsége a Dáviddal kötött, amely Izrael királyságának korszaka). A jelenlegi az Egyház korszaka, vagy kegyelem kora, az Újszövetség kora, ami Jézus Krisztus által köttetett. Ebből fogunk belépni a hetedikbe, a messiási korba, a millenniumba. Ez az újszövetség megerősítése lesz, és a szövetség megkötése Izrael maradékával.

MINDEGYIK KORSZAKNAK A LEGFONTOSABB JELLEMZŐJE, HOGY SZÖVETSÉGEN ALAPUL. EZ EGY KÖLCSÖNÖS MEGEGYEZÉST JELENT, AMI KÖTŐERŐVEL RENDELKEZIK, AZAZ ELKÖTELEZETT VISZONYT JELENT.

Kölcsönös elvárásokat fogalmaznak meg a felek és ígéreteket tesznek egymásnak. Istennel való kapcsolatunk során vállalunk is, és kapunk is. Isten ígéreteket tesz a szövetségben, és Nála azok betartását senki és semmi nem akadályozhatja meg. A szövetségnek az alapja mindig az engesztelő áldozat. Az is alapelv, hogy mindig Isten a kezdeményező. Ő elküldte az Egyszülött Fiát, hogy megmentse az embereket. Ilyen módon lépett Isten az emberek felé, és ajánlotta fel a hatodik szövetséget. Az az ember viszont, aki nem képes megtartani a házassági szövetséget, nem lesz képes az Istennel kötött szövetséget sem megtartani. A házasságkötéskor elmondott ígéretet be kell tartani: „soha el nem hagylak téged.” A felek a szövetségben meghalnak önmaguk érdekeinek, és a másikért élnek.

A HÁZASSÁG SZÖVETSÉGÉN BELÜL KULCSKÉRDÉS AZ ÍGÉRETEK BETARTÁSA. NEM VAGYUNK TÖKÉLETESEK, DE TÖREKEDNÜNK KELL ERRE. NEM KORREKT DOLOG AZT FIGYELNI, HOGY AZ ÍGÉRETEKBŐL HOGYAN LEHET KIMENEKÜLNI. JOBB NEM ÍGÉRNI, MINT ÍGÉRNI ÉS AZT NEM MEGTARTANI.

Emberek közötti szerződésben, amely kölcsönös megegyezésen alapul, a felek egyenrangúak. Ilyen szerződés például egy adásvételi szerződés. Ha megrendelsz valamit, ki kell fizetned, másként szerződésszegő vagy. Ha bemegy valaki a boltba, és az árut fizetés nélkül elviszi, akkor tolvaj. Fordítva pedig, ha a szolgáltató szándékosan nem szállít semmit a pénzedért, akkor csaló, és börtönbe kerülhet. A szerződésszegés bűn.

Milyen jellemzői vannak az Istennel kötött szövetségnek? Az első, hogy az emberi szövetségekkel szemben nem egyenrangú felek között jön létre, mert az ember nem diktálhat feltételeket Istennek. Annyi az ember mozgástere, hogy elfogadja-e az Isten által kínált szerződés feltételeit, vagy nem. Feladatunk, hogy e feltételeket ismerjük meg. A mi részünk, hogy szorgalmasan hallgassuk, és tartsuk meg a beszédét.

Második jellemző, hogy az embert kiemeli Isten a többi teremtmény közül, és partneri viszonyba emeli fel. Munkatársa lett ugyanis az által, hogy az állatoknak nevet adhatott, és a Földön uralkodhatott. Harmadszor közösséget hoz létre az emberrel annak a célnak érdekében, hogy Isten akarata legyen meg a Földön.

Két valóság létezik, amelyek közül az egyik a mennyei. Erről embereknek nem lehet reális képük, viszont Jézus Krisztus benne élt, Ő tudja azt kijelenteni. Pál apostol elragadtatott a paradicsomba, és ott hallott kimondhatatlan beszédeket, amiket embereknek nem szabad kibeszélniük. Ezért nagyon óvatosak vagyunk az olyan tanítókkal, akik állítólag jártak a mennyben és beszélnek róla.

A másik a földi valóság, ami árnyékképe a mennyeinek. Az Úr azt tanította földi szolgálata során, hogy azért imádkozzunk, hogy ide a Földre is jöjjön el Isten Országa. Isten célja tehát a Menny és a Föld egybeszerkesztése; az, hogy újra egyesítse a mindenséget, hogy ismét teljes legyen a harmónia a világban. A bűnbeesés előtt megvolt a harmónia, ezt kívánja Isten helyreállítani.

A negyedik, hogy a feltételeket és az ígéreteket Isten adja. Sajnos rendszeresen lehet találkozni az Egyházban azzal, hogy valaki nem teljesíti a maga ígéreteit, amit akkor tett, amikor megtért, mégis követeli Istentől az Ő ígéreteinek betartását. Aki viszont nem hajlandó elfogadni Isten feltételeit, az továbbra is a sátán szolgálatában fog állni.

Ötödik, hogy nem érdekek alapján köttetik, hanem szeretet alapján. Nagy hibát követ el az, aki csak azért szereti Istent, mert meg tudja őt áldani, hiszen ez már érdekalapú hozzáállás. Isten nem érdek alapján lép szövetségre velünk. A szövetség, amit Isten kínál, az a kegyelmének legfontosabb megnyilvánulása. Ő olyan Isten, aki az irgalmasságban gyönyörködik, nem a bűnös ember halálában. Tudnunk kell, hogy nem Istennek van szüksége ránk, hanem nekünk van szükségünk Őrá.

ISTEN ÖNMAGÁRÓL AZT ÁLLÍTJA, HOGY Ő A VAGYOK. Ő AZ ÖRÖKKÉVALÓ. A NÉV,  AMIT KIJELENTETT MÓZESNEK A CSIPKEBOKORNÁL, TARTALMAZZA A MÚLT IDŐT IS, A JELEN IDŐT ÉS A JÖVŐ IDŐT IS.

Hatodszor Isten a saját életét, javait, természetét osztja meg az emberrel, amikor szövetségre lép vele. Isten a szövetségi szeretetben fogad el minket. Szándéka olyan típusú szövetségre lépni az emberekkel, aminek mintája a házasság. Ez a szövetség nyitva áll minden ember előtt. Feltétele az Istennek adott ígéretek megtartása.

Keresnünk kell Isten akaratát életünknek minden területén. Minél inkább betartjuk a szövetség feltételeit, annál nagyobb áldás száll ránk. Könyörögjünk Istennek, hogy minél előbb térjen vissza az életünk a régi kerékvágásba. Ekkor fogunk tudni az eddiginél nagyobb mértékben bizonyságot tenni, életeket menteni, embereket bevonni az Istennel való szövetségbe. Ehhez szükséges, hogy a család igazgatásában tudjunk hűségben megmaradni, jól működni.

ELHANGZOTT IGÉK:

  • Efézusi levél 5:22-33
  • Korinthusi II. levél 12:2-4
  • Jelenések könyve 4:11
  • Efézusi levél 1:9-14
  • Máté evangéliuma 6:10

Hrabovszki György jegyzete