Bibliai kislexikon az abortuszról

Bibliai kislexikon az abortuszról

Bibliai kislexikon az abortuszról

Miért kell értékelnünk az életet?

,,Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten; ő alkotott minket és nem magunk; az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk.” – Zsoltár 100:3

,,Így szól az Úr, megváltód és alkotód anyád méhétől fogva” – Ézsaiás 44:24a

,,Most pedig, Uram, Atyánk vagy Te, mi sár vagyunk és Te a mi alkotónk, és kezed munkája vagyunk mi mindnyájan.” – Ézsaiás 68:7

Ki a meg nem születettek alkotója?

,,Bizony te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid! és jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomíttattam, mintegy a föld mélyében. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva: a napok is, amelyeken formáltatni fognak; holott egy sem volt még meg közülök.” – Zsoltár 139:13-16

,,Mielőtt az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméhből kijövél, megszenteltelek; prófétának rendeltelek a népek közé.” – Jeremiás 1:5

Mennyire érdeklik Istent a még meg nem születettek?

,,De mikor az Istennek tetszett, ki elválasztott engem az én anyám méhétől fogva és elhívott az ő kegyelme által” – Galata 1:15

,,Aszerint, amint magának kiválasztott minket Ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Ő előtte szeretet által, eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratjának jó kedve szerint” – Efézus 1:4-5

A méhen belüli gyermekek is emberi lények?

,,És lőn, mikor hallotta Erzsébet Mária köszöntését, a magzat repese az ő méhében; és betelék Erzsébet Szent Lélekkel […] Mert ímé, mihelyt a te köszöntésednek szava füleimbe hatolt, a magzat örvendezéssel kezde repesni az én méhemben.” – Lukács 1:41, 44

Jézus Krisztus emberi alakban való megjelenése is embrióként kezdődött, majd csecsemőként megszületett: ,,És lőn, hogy mikor ott valának, betelének az ő szülésének napjai.És szülé az ő elsőszülött fiát; és bepólyálá őt, és helyhezteté őt a jászolba, mivelhogy nem vala nékik helyök a vendégfogadó háznál.” – Lukács 2:6-7

Kinek a hatáskörébe tartozik élet és halál között dönteni?

,,És szólá Isten mindezeket az igéket, mondván: […] Ne ölj.” – 2 Mózes 20:1, 13

,,Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod” – 5 Mózes 30:19

Ki szabad oltania az embernek egy életet születés előtt?

,,Ha férfiak veszekednek és meglöknek valamely terhes asszonyt, úgy hogy idő előtt szűl, de egyéb veszedelem nem történik: bírságot fizessen aszerint, amint az asszony férje azt reá kiveti, de bírák előtt fizessen. De ha veszedelem történik: akkor életért életet adj. Szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért; Égetést égetésért, sebet sebért, kéket kékért” – 2 Mózes 21: 22-25

Élhet-e az a gyermek, aki nemi erőszak vagy vérfertőzés miatt fogant?

,,Meg ne ölettessenek az atyák a fiakért, se a fiak meg ne ölettessenek az atyákért; kiki az ő bűnéért haljon meg.” – 5 Mózes 24:26

Abortálható-e az a gyermek, aki testi vagy lelki fogyatékossággal születne?

,,Az Úr pedig monda néki: Ki adott szájat az embernek? Avagy ki tesz némává vagy siketté, vagy látóvá vagy vakká? Nemde én, az Úr?” – 2 Mózes 4:11

,,Jaj annak, aki alkotójával perbe száll, holott cserép a föld többi cserepeivel! Vajjon mondja-é az agyag alkotójának: Mit csinálsz? és csinálmányod ezt: Nincsenek kezei? Jaj annak, aki atyjának mondja: Miért nemzesz? és az asszonynak: Miért szülsz? Így szól az Úr, Izráelnek Szentje és Teremtője: Kérdezzétek meg a jövendőt tőlem, fiaimat és kezeim munkáját csak bízzátok reám!” – Ézsaiás 45:9-11

,,Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket” – 1. Korinthus 1:27

Hogyan tekintsen egy nő a saját testére áldott állapotban és hogyan gondolkodjon a benne növekvő életről?

,,Ímé, az Úrnak öröksége, a fiak; az anyaméh gyümölcse: jutalom.”- Zsoltár 127: 3

,,Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi.” – 1. Korinthus 6: 19-20

Megbocsát Isten azoknak, akiknek már volt abortuszuk?

,,Akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint.” – Efézus 1:7

,,Én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat enmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg!” – Ézsaiás 43:25

Forrás: Focus On The Family

Fordította: Horváth Barnabás

A fordítás alapjául a Károli Gáspár féle magyar Biblia szolgált.