A bibliai hit – A Biblia alapján

A bibliai hit – A Biblia alapján

A bibliai hit – A Biblia alapján

A zsidókhoz írt levél 11:6 azt mondja, lehetetlen Istennek tetszeni hit nélkül. Milyen azonban az a hit, ami Isten tetszését is kiváltja?

A hit definíciója

A hit az a meggyőződés, bizalom, hogy amit remélünk, az meg fog történni; biztonságérzést ad olyan dolgok felől, amit nem látunk.

,,A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés” – Zsidó 11:1

Hit Krisztusban

,,Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én bennem, ha meghal is, él” – János 11:25

,, Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol.” – Róma 10:9

,,Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek”” – János 1:12

,,Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” – János 3:16

,,Felele Jézus és monda nékik: Az az Isten dolga, hogy higyjetek abban, akit ő küldött.’’ – János 6:29

,,Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?!” – I. János 5:5

,,Akit, noha nem láttatok, szerettek; akiben, noha most nem látjátok, de hisztek benne, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek: Elérvén hitetek célját, a lélek idvességét.” – I Péter 1:8-9

,,Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit.” – Galata 5:6

Hittel imádkozni

,,Azért mondom néktek: Amit könyörgéstekben kértek, higyjétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek.” – Márk 11:24

,,De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt és ide s tova hány.” – Jakab 1:6

,,Jézus pedig felelvén, monda nékik: Bizony mondom néktek, ha van hitetek és nem kételkedtek, nemcsak azt cselekszitek, ami e fügefán esett, hanem ha azt mondjátok e hegynek: Kelj fel és zuhanj a tengerbe, az is meglészen; És amit könyörgéstekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek.” – Máté 21:21-22

,,Beteg-é valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében. És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki.” – Jakab 5:14-15

,,Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” – Filippi 4:6-7

Magyarra fordította: Horváth Barna

Mit jelent Jézus nevében imádkozni?

Forrás: CBN.com