Meg lehet gyógyulni!

Meg lehet gyógyulni!

Meg lehet gyógyulni!

Ha betegségtől, balesettől vagy egy krónikus egészségügyi állapottól szenvedsz, sokszor eszedbe juthat, hogy van-e lehetőség mielőbbi gyógyulásra. A Bibliának jó híre van számodra!

Az orvosok és a gyógyszerek kétség kívül Isten ajándékai – és egyértelműen használja őket a gyógyulás eléréséhez -, az Ő ereje azonban összehasonlíthatatlanul hatalmasabb, mint bármilyen emberi bölcsesség vagy felfogóképesség. Sőt,


,,(…) mindeneket megcselekedhetik, feljebb hogynem mint kérjük, vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint” (Efézus 3:20b).


A Bibliában Isten folyamatosan bátorít bennünket, hogy hívjuk segítségül ha gyógyulásra van szükség. ,,(…) én vagyok az Úr, a te gyógyítód” (2 Mózes 15:26b), ezért is nevezi a Biblia „Jahve Rapha”-nak Istent, ami gyógyító Istent jelent. A 103-as Zsoltár így buzdít:


,,Áldjad én lelkem az Urat, és ne feledkezzél el semmi jótéteményéről. A ki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.”


Néhányan azt mondják, hogy csodák nem történnek többé, az 1 Korinthus 13:8-ra hivatkozva. Nem szabad elfelejteni azonban, hogy ez a rész Jézus Krisztus visszajövetelére vonatkozik. Amikor Ő visszatér, már nem lesz szükség próféciákra, nyelvekre vagy csodákra, mert mindannyian az Ő jelenlétében leszünk.

Ennek bekövetkeztééig azonban a Szent Szellem kenete, ereje és ajándékai készen állnak, hogy minden helyzetben segítségünkre legyenek!

A CBN szerkesztőségében például rengeteg levelet kapnak, melyek csodálatos módon bekövetkezett gyógyulásokról tesznek tanúbizonyságot.

Helyezd a figyelmed Jézusra

Isten szava elárulja, mennyire szereti a gyermekeit, és milyen jó körülményeket, egészséget és teljességet készített el számukra. ,,(…) mert az Isten szeretet. Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát elküldte Isten e világra, hogy éljünk általa.” (1 János 4:8b-9). Jézus azt mondta: ,,(…) én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek” (János 10:10b). Jézus földi szolgálata során demonstrálta, mit is jelent a teljes élet ígérete azoknak, akik őt követik – beleértve minket is!

Máté, Márk, Lukács és János evangéliumai számtalan beszámolót tartalmaznak olyan eseményekről, amikor Jézus embereket gyógyított meg súlyos betegségekből, mint vakság, süketség, lepra, különböző rohamok vagy bénultság.

Még halottakat is visszahozott az életbe. Figyeljük meg, ahogy Máté arról számol be, Jézus mindenkit meggyógyított aki hozzá ment; ,,Az est beálltával pedig vivének hozzá sok ördöngőst, és egy szóval kiűzé a tisztátalan lelkeket, és meggyógyít vala minden beteget” (Máté 8:16).

Jézus később felkészítette a tanítványokat, hogy ugyanilyen csodák történjenek általuk is. Lukács így számol be a felkészítésről: ,,(…) ada nekik erőt és hatalmat minden ördögök ellen, és betegségek gyógyítására. És elküldé őket, hogy prédikálják az Isten országát, és betegeket gyógyítsanak.” (Lukács 9:1b-2). A csodák annak jelei voltak, hogy Isten királysága megjelent a Földön is; ,,Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván: Elközelített a mennyeknek országa. Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, hallottakat támasszatok…” (Máté 10:7-8a).

Az utolsó vacsora során – tudva, hogy órákon belül sor kerül a halálára – Jézus bátorító szavakkal látta el tanítványait. Azt mondta


,,Bizony, bizony mondom néktek: A ki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, a melyeket én cselekszem: és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én az én Atyámhoz megyek. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban.” (János 14:12-13).


Jézus ezek után ismét megerősíti, ha az Ő nevében kérünk valamit, az meglesz (14. versszak).

Az egyik tanítvány, aki személyesen hallotta ezeket a szavakat János volt, aki később ezt írta:


,,És ez az a bizodalom, a mellyel ő hozzá vagyunk, ha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket: És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, a melyeket kértünk ő tőle.” (1 János 5:14-15).


A szenvedése és kereszthalála által Jézus egyszer és mindenkorra megnyerte számunkra az üdvösségünket, bűnbocsánatunkat, gyógyulásunkat és örök életünket.

Péter ezt írja: ,,A ki a mi bűneinket maga vitte fel a testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: a kinek sebeivel gyógyultatok meg”. Jézus így töltötte be Ézsaiás próféta szavait:


,,Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől! És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.”


A Zsidókhoz írt levél 12. rész 2. verse így bíztat minket: ,,Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, a ki az előtte lévő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült.

A feltámadása által új életünk van. A Róma 8:11 ezt mondja: ,,De ha Annak a Lelke lakik bennetek, a ki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó Lelke által.

A Mennybe való visszamenetele előtt Jézus megígérte a tanítványainak, hogy a Szent Szellem rájuk is ki lesz árasztva, erőt adva ahhoz, hogy folytassák az Ő szolgálatát a világban (Apostolok cselekedetei 1:8). Ez a pünkösd napján történt meg (Apostolok cselekedetei 2:1-4) és ugyanez a Szellem a mai napon is itt van és dolgozik! A Zsidókhoz írt levél 13:8 ezt mondja: ,,Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz”. Amit ezelőtt tett azt ma is teszi. Isten a Szent Szellemet ebben a korban, a mai napon is megadja – egyetlen egy dolgot kell tennünk, kérni kell Istentől.

Nagyon fontos megemlíteni, hogy a gyógyulás egyike a Szent Szellem ajándékainak (1 Korinthus 12:9).

Legyen hited Istenben

A Jakab levél 5:14-16 pontos iránymutatást ad azoknak, akik gyógyulásra várnak:


,,Beteg-é valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében. És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki. Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.”


Jézus azt mondja: ,,És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van; hogy a ti mennyei Atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket.” (Márk 11:25).

Ezek az mondatok emlékeztetnek bennünket arra, hogy nekünk is szükségünk van bocsánatra és nekünk is meg kell bocsátanunk másoknak mielőtt gyógyulásért imádkozunk. Rejtett bűn, keserűség és neheztelés képes egy csoda útjába állni. A 66. zsoltárban ezt olvashatjuk: ,,Ha hamisságra néztem volna szívemben, meg nem hallgatott volna az én Uram.

Hasonlóképp, Pál arra figyelmeztet a Korinthusbeliekhez írt első levelének 11. fejezetében, hogy

az úrvacsorában való méltatlan részvétel betegséget hozhat az emberre.

Az okkult dolgokkal kapcsolatos érdeklődés, azokban való elmélyülés rendkívül erősen el tudja választani az embert Istentől, tehát ha bármi ilyen van az életedben, asztrológia, boszorkányság, azt azonnal meg kell tagadni és kivetni az életedből a Jézus nevében.

Néha nem történik meg azonnal a fizikálisan is látható gyógyulás, ha Isten valamire meg akar tanítani bennünket, vagy valami másfajta változást szeretne elérni bennünk.

Nem szabad azonban egyből végső következtetést levonni valakiről, ha beteg. Jób barátai ítélkező magatartásukkal próbáltak magyarázatot adni Jób szenvedéseire. A tanítványok is egyszer azt kérdezték:


,,Mester, ki vétkezett, ez-é vagy ennek szülei, hogy vakon született? Felele Jézus: Sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei; hanem, hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai.”


Az egyetlen dolog, amit nekünk tennünk kell, az az, hogy kérjük el a gyógyulásunkat Istentől, hogy higgyük hogy Ő ma is cselekszik és bízzunk benne a végkimenetellel kapcsolatban. Ha érezzük megerősödni a félelmet, emlékezzünk János szavaira: ,,a teljes szeretet kiűzi a félelmet.” (1 János 4:18). Abban pedig biztosak lehetünk, hogy Isten teljesen szeret minket.

A Máté 7:7-ben Jézus azt mondja: ,,Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.” Az eredeti görögben az igék így szerepelnek: kérj, és kérj tovább, keress és keress tovább, kopogj és kopogj tovább.

Jézus így folytatja: ,,Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.” (8. vers). A Lukács 11. fejezetében található példázattal, amikor a ember a szomszédja ajtaján kopogtat, míg a szomszéd ajtót nem nyit, ezt a hozzáállást illusztrálja.

A csoda megtörténtéhez tartozó kulcs a Márk 11:22-24-ben található. A tanítványok elámultak, amikor a megátkozott fügefa egy este alatt elszáradt. Jézus azt mondta:


,,És Jézus felelvén, monda nékik: Legyen hitetek Istenben. Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott. Azért mondom néktek: Amit könyörgéstekben kértek, higyjétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek.”


A Jakab 1:6-7 figyelmeztet: ,, De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt és ide s tova hány. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól.

A szellem fegyvereivel kapcsolatban Pál ezt írja: ,,Vegyétek fel a hit pajzsát, mellyel az ellenség minden tüzes nyilát megolthatjátok.” (Efézus 6:16b).

Ha az ember nem kap azonnali gyógyulást, azt gondolhatja, hogy gyenge a hite. Ne felejtsük el, hogy a hit is Isten ajándéka! Az Efézus 2:8-9-ben ezt olvashatjuk: ,, Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.” Corrie Ten Boom – holokauszt túlélő, aki a háború után az örömhírt hirdette világszerte – gyakran azt mondta, neki csak kis hite volt, de azt egy végtelenül nagy Istenbe vetette.

Teljesen mindegy, tehát, hogy időnként milyen gyengének, törékenynek vagy jelentéktelennek érzed magad, emlékezz meg róla, hogy a Mindenható Isten végtelenül erős, örökké könyörületes és mindig velünk van!

Higgy a csodában

Az első lépés a gyógyulás felé, hogy a szívünket teljes egészében Jézus Krisztusnak adjuk. Ha szükséges, valld meg a bűneidet ebben a pillanatban és vedd át az örök élet ajándékát!

Az életünk Jézus Krisztusnak való átadása a fizikai testünket is érinti. A Rómabeliekhez írt levél 12. fejezete így kezdődik:


,,Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.”


Ahelyett, hogy úgy imádkoznánk ,,ha ez a Te akaratod”, először kérdezzük meg Istent, mi is az Ő akarata (János 5:17, 19-20). Tölts időt Isten igéjének az olvasásával, kérd, hogy mutassa meg az Ő ígéreteit az életeddel kapcsolatban! Ezek után imádkozz az Igéjére alapozva.

Sokan csodát várnak Istentől de kihagynak egy kulcsfontosságú elemet – a kimondott szót. Isten hatalmat adott nekünk a betegségek, démonok, lelki viharok és pénzügyi nehézségek felett!

A Máté 10:1 szerint Jézus ,,előszólítván tizenkét tanítványát, hatalmat ada nékik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak minden betegséget és minden erőtelenséget.” Feladatunk, hogy nyilvánvalóvá tegyük ezt a hatalmat, amit Jézus nevével kaptunk. Emlékezzünk csak meg róla, Jézus azt mondta tanítványainak, hogy szóljanak a hegynek és az a tengerbe ugrik.

Ha lehetséges, kérj más híveket is, hogy legyenek egységben veled az általad várt csodával kapcsolatban. Hittel tedd a kezed a szóban forgó testrészedre, aminek gyógyulásra van szüksége. A 2 Krónika 16:9-ben azt olvassuk:


,,Mert az Úr szemei forognak az egész földön, hogy hatalmát megmutassa azokhoz, akik ő hozzá teljes szívvel ragaszkodnak…”


Isten meg akar erősíteni és támogatni akar.

Ahogy imádkozol, támadj neki az ellenségnek és parancsold neki, hogy távozzon. Jézus keresztáldozata miatt bátran beléphetünk Isten jelenlétébe és elé vihetjük kéréseinket. A Zsidó 4:16 ezt mondja: ,,Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.

Fordulj Istenhez teljes szívedből, és intézd hozzá kéréseidet! Ha ehhez szükséged van segítségre, imádkozz így:

,,Úr Jézus, Téged, az Univerzum Teremtőjét és a leghatalmasabb orvost kérlek, hogy hallgasd meg a gyógyulásért való imámat. Hiszem, hogy a Te akaratodban van, hogy teljes gyógyulást nyerjek, és azért imádkozom, hogy érints meg most, ebben a pillanatban a Te hatalmas kegyelmeddel és erőddel. Kérlek bocsátsd meg a bűneimet és törölj el minden olyan akadályt az életemből, ami megakadályozza, hogy átvegyem a gyógyulásomat. Ha keserűség vagy méreg van bennem, kérlek hozd elő bennem azoknak a neveit, akik felé ez irányul, hogy én is megbocsáthassak nekik. A Te hatalmas nevedben hatalmat veszek a betegség felett és megdorgálom azt. A betegséghez szólok és parancsolom, hogy hagyj el örökre a Jézus Krisztus nevében. Uram, én teljes mértékben elkötelezem magam a Te szolgálatod mellett, és Téged foglak dicsérni az én bizonyságtételemmel. Köszönöm, hogy meghallgatod az imámat. Ámen.”

Ahogy kimondod Isten ígéretét magadra hittel, hidd el, hogy amit kértél az abban a pillanatban meg is történt ahogy kimondtad. Ezután gyakorold a hited azzal, hogy olyan dolgokat kezdesz el cselekedni, amiben eddig akadályoztatva voltál.

Miután Isten elé vittük a mi kéréseinket már csak hinni és bízni kell benne, hogy megmutatja nekünk a tökéletes akaratából származó választ. Ahogyan a cikk elején is említettük, hogy az orvosok is közreműködhetnek Isten tervében, erre lehet, hogy ezek után is szükség lesz. A teljes gyógyulásban azonban már nem kell kételkedni.

Róma 8:28-ban azt olvassuk: ,,Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javokra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak.” Teljesen mindegy, milyen élethelyzettel találkozunk szembe, Isten mindig velünk van!


,,Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é? De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, aki minket szeretett.” (Róma 8:35,37)


(Forrás: cbn.com)

//Fordította: Horváth Barna//